Spodbujanje bralne pismenosti s pomočjo stripoteke v Osrednji knjižnici Mozirje

Avtorji

  • Roman Mežnar Osrednja knjižnica Mozirje

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.66.3-4.2

Ključne besede:

splošne knjižnice, branje, bralna pismenost, bralna kultura, stripi

Povzetek

Izvleček Bralna pismenost je ena izmed ključnih kompetenc vsakega posameznika, ki je nujna za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev. Splošne knjižnice so pomemben deležnik pri razvoju bralne pismenosti in bralne kulture na nacionalnem nivoju in v zasledovanju svojega poslanstva želijo povečati svojo aktivno vlogo pri vseživljenjskem razvijanju bralne pismenosti. Knjižnice želijo navdušiti uporabnike za branje in širjenje bralnih izkušenj. Na spodbujanje branja leposlovja lahko vplivajo tudi s pomočjo uporabe stripa.

Za potrebe raziskave smo uporabili kvalitativno in kvantitativno obliko zbiranja podatkov. S petimi strokovnimi delavci knjižnice smo opravili strukturirane intervjuje, uporabnike pa smo anketirali s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika. Uporabili smo tudi sekundarne podatke, pridobljene iz statističnih izpisov v sistemu COBISS3 in na portalu Biblos. Na osnovi opravljene raziskave smo rezultate raziskave predstavili v razpredelnicah in grafično. Podatke, zbrane z intervjuji, smo z metodo sinteze povzeli v nova spoznanja.

Namen: V članku želimo ugotoviti vpliv postavitve stripoteke v Osrednji knjižnici Mozirje na bralno pismenost uporabnikov. Namen raziskave je ugotoviti, ali bi sistematična nabava stripov in bolj poudarjena umestitev tovrstne literature v knjižnični zbirki vplivala na bralne navade uporabnikov in posledično pri njih spodbudila branje leposlovja. Raziskali smo seznanjenost uporabnikov s tovrstno literaturo v knjižnici in pridobili mnenje strokovnih delavcev knjižnice o vplivu stripa na bralno pismenost ter smiselnosti postavitve stripoteke. Metodologija/pristop: Za potrebe raziskave smo uporabili kvalitativno in kvantitativno obliko zbiranja podatkov. S petimi strokovnimi delavci knjižnice smo opravili strukturirane intervjuje, uporabnike pa smo anketirali s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika. Uporabili smo tudi sekundarne podatke, pridobljene iz statističnih izpisov v sistemu COBISS3 in na portalu Biblos. Na osnovi opravljene raziskave smo rezultate raziskave predstavili v razpredelnicah in grafično. Podatke, zbrane z intervjuji, smo z metodo sinteze povzeli v nova spoznanja. Rezultati: Ugotovili smo, da bi postavitev stripoteke v Osrednji knjižnici Mozirje imela pozitiven učinek na izposojo in branje stripov.

Omejitve raziskave: Neustrezno vzorčenje anketirancev in neiskreni odgovori respondentov. Poslužili smo se spletnega anketiranja, ki pa ne zagotavlja ustreznega odziva anketirancev, zato je vsa sklepanja in projekcije na celotno populacijo uporabnikov potrebno interpretirati z zadržkom.

Izvirnost/uporabnost raziskave: Prva raziskava, ki se ukvarja s pisanjem izvlečkov. Sprememba navodil za pisanje izvlečkov.

Podatkovni set: Metapodatki: Vsi raziskovalni podatki, na katerih temeljijo rezultati, so na voljo kot del članka in niso arhivirani v nobenem drugem viru.

Prenosi

Objavljeno

2023-04-19

Kako citirati

Mežnar, R. (2023). Spodbujanje bralne pismenosti s pomočjo stripoteke v Osrednji knjižnici Mozirje. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 66(3-4), 43–71. https://doi.org/10.55741/knj.66.3-4.2

Številka

Rubrike

ČLANKI