Bralne navade generacije Z

primer uporabnikov knjižnice Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje

  • Metka Planko
Ključne besede: generacija Z, dijaki, bralne navade, srednja šola, šolske knjižnice

Povzetek

Namen: V prispevku predstavljamo značilnosti generacije Z, njene bralne navade in strategije iskanja informacij. Predstavniki generacije Z so dijaki, ki so v šolskem letu 2019/2020 obiskovali Srednjo zdravstveno in kozmetično šolo Celje. Ker statistični podatki zadnjih petih let kažejo trend upada uporabe (obiska in izposoje) šolske knjižnice na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje, smo z raziskavo želeli dobiti vpogled v bralne navade uporabnikov šolske knjižnice. Interpretacija rezultatov govori o tem, kaj po mnenju udeležencev raziskave vpliva na njihove bralne navade.

Metodologija/pristop: Uporabili smo dve metodi: anketno metodo in metodo akcijskega raziskovanja. Z anketno metodo smo v vzorec zajeli 304 dijake, ki so v šolskem letu 2019/2020 obiskovali drugi, tretji in četrti letnik ter drugi letnik poklicno-tehniškega izobraževanja. Anketni vprašalnik je bil izdelan s pomočjo spletnega orodja 1ka. Zaradi uporabe rezultatov pri načrtovanju pedagoškega dela smo uporabili metodo akcijskega raziskovanja.

Rezultati: Analiza podatkov je pokazala, da 70 % dijakov pri časovnem razvrščanju prostočasnih dejavnosti branje knjig umešča na zadnji dve mesti. Največ časa nameni-jo internetu, povprečno 17 ur na teden, branju knjig pa v povprečju eno uro na teden. Podatki kažejo, da 41,7 % dijakov branju knjig tedensko ne namenja svojega prostega časa. Več kot polovica (58 %) dijakov ima občutek, da jih šola spodbuja k branju. Interesnih dejavnosti, ki jih organizira šolska knjižnica, skoraj polovica dijakov ne pozna; prav tako se jih skoraj polovica dijakov ne udeležuje.

Omejitve raziskave: Omejitev anketiranja na Srednjo zdravstveno in kozmetično šolo Celje onemogoča posploševanje rezultatov. Ker na šoli ni bila izvedena še nobena podobna raziskava, rezultatov ne moremo primerjati.

Izvirnost/uporabnost raziskave: Rezultati raziskave nam omogočajo vpogled v bralne navade dijakov določene generacije na šoli in so uporabni za nadaljnje načrtovanje pedagoškega dela šolske knjižnice in profesorjev na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje. Predlogi, podani na podlagi ugotovljenega stanja bralnih navad med dijaki, so uporabni tako za druge vzgojno-izobraževalne zavode kot tudi za šolske knjižnice znotraj zavodov.

Objavljeno
2022-06-02
Kako citirati
PlankoM. (2022). Bralne navade generacije Z: primer uporabnikov knjižnice Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 65(1-2), 79-110. https://doi.org/10.55741/knj.65.1-2.4
Rubrike
ČLANKI