Uresničevanje knjižničnih vlog v splošni knjižnici

  • Lea Felicijan
Ključne besede: knjižnične vloge, knjižnične dejavnosti, lokalna skupnost, dimenzije kakovosti knjižnice, splošne knjižnice

Povzetek

Za raziskavo smo uporabili poslovno poročilo Medobčinske splošne knjižnice Žalec in njenega internega gradiva za Občinsko knjižnico Prebold. V naši raziskavi smo uporabili metodo kvantitativnega opisnega statističnega prikaza in korelacijsko analizo za pregled dejavnosti knjižnice za potrebe uporabnikov v lokalnem okolju in njeno uspešnost pri tem; podali smo dinamiko uresničevanja frekventnih in občasnih dejavnosti knjižnice v obdobju šestih let (2014–2019). Predstavili smo preboldsko splošno knjižnico v lokalnem okolju, njene dejavnosti in načrtovanje teh ter posamezne dejavnosti z vidika, da se tematsko povezujejo s knjižničnimi vlogami; pregled knjižničnih dejavnosti glede na ciljne aktivne in pasivne skupine; samovrednotenje prek števila sodelujočih in frekvenco knjižničnih dejavnosti. Opravljena analiza je pokazala uspešnost knjižnice pri uresničevanju dejavnosti za doseganje razvoja knjižničnih vlog. Ugotovljena sta bila kontinuiteta nekaterih in naraščanje uporabe drugih knjižničnih dejavnosti ter storitev. Knjižnične dejavnosti so umeščene v posamezne tematske projekte. Rezultate raziskave lahko uporabimo kot eno izmed izhodišč za strateško načrtovanje knjižničnih dejavnosti glede na vidik, katere knjižnične vloge razvijati v splošni knjižnici glede na interese in potrebe v lokalnem okolju.

Literatura

Ambrožič, M. in Badovinac, B. (2009). Knjižnice – dodana vrednost za uporabnike in okolje. V M. Ambrožič in D. Vovk (ur.), Knjižničarji in knjižnice: dodana vrednost okolju: zbornik referatov (str. 11–42). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Bon, M., Gazvoda, J., Horžen, V., Karun, B., Kek, R., Kovař, B. idr. (2012). Slovenske splošne knjižnice za prihodnost: strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013–2020. Grosuplje: Združenje splošnih knjižnic Slovenije.

Brenčič, P., Fras Popović, S., Podbrežnik Vukmir, B., Vilar, P., Vodeb, G., Zdravje, A. (2019). Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Breznik, M., Novljan, S., Jug, J. in Milohnić, A. (2005). Knjižna kultura. Ljubljana: UMco.

Dokumentacija Medobčinske splošne knjižnice Žalec – interno gradivo (2014–2019).

Laimiš, A. (2015). Organizacijske strukture in procesi, ki omogočajo uvajanje sprememb v organizacijah. V E. Boštjančič, A. Potočnik in K. Šavrič (ur.), Organizacijska psihologija danes in jutri (str. 13–24, 261). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Levien, R. E. (2011). Confronting the Future. Strategic Visions for the 21st-Century Public Library spletno mesto. American Library Association. Pridobljeno 12. aprila 2020 s spletne strani:
http://www.ala.org/advocacy/sites/ala.org.advocacy/files/content/advleg/pp/pub/policy/confronting_the_futu.pdf

McNicol, S. (2006). What Makes a Joint Use Library a Community Library? Library trends spletno mesto. Vol. 54, No. 4, 2006 (»Dual-Use Libraries«, edited by Sarah McNicol), 519–534. Pridobljeno 12. aprila 2020 s spletne strani: https://muse.jhu.edu/article/198869

Medobčinska splošna knjižnica Žalec. (2021). Poslovno poročilo za leto 2019 spletno mesto. Pridobljeno 22. januarja 2021 s spletne strani: https://www.zal.sik.si/o-knjiznici/info-javnega-znacaja/

Mestna knjižnica Ljubljana. (2021). Letno poročilo MKL 2019 spletno mesto. Pridobljeno 22. januarja 2021 s spletne strani: https://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja

Nelson, S. (2008). Strategic planning for results. Chicago: ALA.

Novljan, S. (2004). Izobraževalna moč splošnih knjižnic. Knjižnica, 48(3), 107–124.

Občina Prebold. (2017). Vizija in strategija razvoja Občine Prebold spletno mesto. Pridobljeno 22. januarja 2021 s spletne strani: https://prebold.si/index.php/uradne-objave/strateski-dokumenti

Občina Žalec. (2021). Lokalni program kulture v Občini Žalec za obdobje 2014–2020 spletno mesto. Pridobljeno 22. januarja 2021 s spletne strani: https://zalec.si/wp-content/uploads/2020/04/Lokalni-program-kulture-v-Ob%C4%8Dini-%C5%BDalec-v-obdobju-2014-2020.pdf

Podbrežnik, I. in Bojnec, Š. (2015). Ugotavljanje kakovosti storitev v splošnih knjižnicah. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Rozman, R. in Kovač, J. (2012). Management. Ljubljana: GV založba.

Rubin, R. J. (2006). Demonstrating results: using outcome measurement in your library. Chicago: ALA.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. (2021) (2., dopolnjena in deloma prenovljena izdaja). Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Pridobljeno 15. oktobra 2021 s spletne strani: www.fran.si.

Statistični urad Republike Slovenije. (2018). Občina Prebold spletno mesto. Pridobljeno 22. aprila 2020 s spletne strani: https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/127

Statistični urad Republike Slovenije. (2019). Prebivalstvo po naseljih, podrobni podatki, Slovenija, 1. januar 2019 spletno mesto. Pridobljeno 22. aprila 2020 s spletne strani: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8135

Vilar, P. (2017). Proaktivna splošna knjižnica za bralno pismenost in bralno kulturo. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1). (2001). Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15.
Žagar, T. (2011). Poslanstvo knjižnice: odprt prostor prebujanja potencialov. Zakaj pa ne?. V M. Ambrožič in D. Vovk (ur.), Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje: zbornik referatov (str. 23–32). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.
Objavljeno
2022-06-02
Kako citirati
FelicijanL. (2022). Uresničevanje knjižničnih vlog v splošni knjižnici. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 65(1-2), 139-164. https://doi.org/10.55741/knj.65.1-2.6
Rubrike
ČLANKI