Upravljanje s starejšimi zaposlenimi v Mestni knjižnici Ljubljana

  • Suzana Štrempfelj
Ključne besede: splošne knjižnice, staranje, aktivno staranje, starejši zaposleni, upravljanje starejših zaposlenih

Povzetek

Prebivalstvo se stara, s staranjem prebivalstva pa se stara tudi delovna sila. Starejši zaposleni bodo v prihodnje predstavljali eno od prevladujočih skupin zaposlenih. Ker mlajših zaposlenih ne bo, bodo organizacije morale razmisliti o potrebnih ukrepih za dvig zaposlenosti starejših delavcev ter omogočiti delovne pogoje, da bodo starejši zaposleni lahko delali dlje in si želeli podaljšati svojo delovno aktivnost. Namen prispevka je opozoriti na problem in posledice staranja zaposlenih v Mestni knjižnici Ljubljana, podati oceno stanja starejših zaposlenih ter prikazati možne predloge, priporočila in ukrepe za obvladovanje problematike staranja zaposlenih. Pregled stanja je bil izveden na osnovi teoretičnih izhodišč ter proučitve dejanskega stanja in aktivnosti, ki se v okviru upravljanja s starejšimi zaposlenimi že izvajajo v knjižnici. Cilj prispevka je spodbuditev zavedanja in razprave o navedeni tematiki ter spodbuditev vodstva knjižnice in kadrovske službe k bolj proaktivnemu delovanju na področju upravljanja s starejšimi zaposlenimi v knjižnici. Iz prispevka je razvidno, da se v Mestni knjižnici Ljubljana trenutno še premalo zavedamo demografskih trendov in problematike staranja zaposlenih, iskanja rešitev in strateškega načrtovanja konkretnih ukrepov s področja upravljanja s starejšimi zaposlenimi. Že majhne spremembe v korist starejših zaposlenih, kot so prilagojen delovni čas, ciljno motiviranje in izobraževanje, ciljno prilagajanje dela in vlaganje v promocijo zdravja, bi starejšim zaposlenim omogočile delovno okolje, kjer bi se dobro počutili, dosegali boljše rezultate ter ostali zdravi, aktivni in motivirani.

Biografija avtorja

Suzana Štrempfelj

Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana
e-pošta: suzana.strempfelj@mklj.si

Literatura

nasvetov za motivacijo zaposlenih [spletna stran]. (2019). Ljubljana: Nasveti.net. Pridobljeno 22. 2. 2019 s spletne strani: https://www.nasveti.net/10-nasvetov-za-motivacijo-zaposlenih

Active ageing: a policy framework. (2002). Geneva: World Health Organization. Pridobljeno 13. 2. 2019 s spletne strani: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67215/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf;jsessionid=2D0B547600733B692DD3FDAA8264BF4F?sequence=1

Ali se zavedate, da so starejši zaposleni vaša najboljša naložba? [spletna stran]. (2019). Ljubljana: Si21. Pridobljeno 21. 3. 2019 s spletne strani: https://www.si21.com/Gospodarstvo/Ali_se_zavedate_da_so_starejsi_zaposleni_vasa_najboljsa_nalozba/

Brooke, L. (2003). Human resource costs and benefits of maintaining a mature‐age workforce. International journal of manpower, 24(3), 260–283. doi: 10.1108/01437720310479732

Buzeti, J., Kumer, P. in Bizjak, M. (2018). Aktivno staranje zaposlenih. Ljubljana: Svetovalno-izobraževalni center Fakultete za upravo. Pridobljeno 20. 2. 2019 s spletne strani: http://projektasz.si/wp-content/uploads/2018/09/ASZ-e-knjiga.pdf

Dimovski, V. (2008, junij). Nova veja managementa – management starostnikov. MQ, (7), 18–20. Pridobljeno 14. 7. 2019 s spletne strani: https://www.mqportal.si/nova-veja-managementa-management-starostnikov

Diskriminacija. (2019). V Gerontologija: slovar. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka. Pridobljeno 12. 2. 2019 s spletne strani: http://www.inst-antonatrstenjaka.si/gerontologija/slovar/1020.html

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu. (2018). Promocija zdravja na delovnem mestu za delavce. E-facts, (94), 1–2. Pridobljeno 22. 2. 2019 s spletne strani: https://osha.europa.eu/sl/tools-and-publications/publications/factsheets/94

Findeisen, D. (2012, 6. januar). Stereotipi so za to, da nam ni treba nenehno razmišljati s svojo glavo. Delo. Pridobljeno 17. 3. 2019 s spletne strani: https://www.delo.si/zgodbe/sobotnapriloga/stereotipi-so-za-to-da-nam-ni-treba-nenehno-razmisljati-s-svojo-glavo.html

Husič, M. (2010). Ergonomnija in varstvo pri delu. Ljubljana: Zavod IRC. Pridobljeno 17. 2. 2019 s spletne strani: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vs/Gradiva_ESS/Impletum/IMPLETUM_20EKONOMIST_Ergonomija_Husic.pdf

Ilmarinen, J. (2001). Aging workers. Occupational and environmental medicine, 58(8), 546–552. doi: 10.1136/oem.58.8.546

Jereb, J. (1998). Teoretične osnove izobraževanja. Kranj: Moderna organizacija.

Jurdana, M., Poklar Vatovec, T. in Peršolja Černe, M. (ur.). (2011). Razsežnosti kakovostnega staranja. Koper: Univerzitetna založba Annales.

Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja. (2019). Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pridobljeno 22. 2. 2019 s spletne strani: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/APZ/Katalog-APZ_18.12.2019.doc

Katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih. (2017). Ljubljana: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Pridobljeno 14. 2. 2019 s spletne strani: http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/user_upload/e-Katalog_ukrepov_za_UUSZ/2/#zoom=z

Kovačič, S., Šega, H. in Žagar Rupar, M. (2017). Starejši zaposleni o svojih močnih in šibkih lastnostih. HR&M, 3(13), 14–17.

Lah, L., Svetin, I. in Razpotnik, B. (2013). Starejši na trgu dela. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Pridobljeno 12. 2. 2019 s spletne strani: https://www.stat.si/doc/pub/starejsi.pdf

Lipičnik, B. (1996). Človeški viri in ravnanje z njimi. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

Macur, M. (2019). Stališča in stereotipi o starejših delavcih [blog zapis]. Ljubljana: Star Vital. Pridobljeno 14. 2. 2019 s spletne strani: https://www.star-vital.si/clanki/stalisca-in-stereotipi-o-starejsih-delavcih-5e2058c3c43cdb3eb10c8fd6

Medgeneracijsko vodenje: Generacija X, Generacija Y, Generacija Z… [blog zapis]. (2020). Slovenska Bistrica: IZZA d.o.o. Pridobljeno 3. 3. 2020 s spletne strani: https://www.izza.si/medgeneracijsko-vodenje-generacija-x-generacija-y-generacija-z.html

Menedžment starosti. (2019). V Gerontologija: slovar. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka. Pridobljeno 12. 2. 2019 s spletne strani: http://www.inst-antonatrstenjaka.si/gerontologija/slovar/1013.html

Naegele, G. in Walker, A. (2006). A guide to good practice in age management. Luxembourg: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

Pridobljeno 14. 2. 2019 s spletne strani: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef05137en_1.pdf

Petančič, B. (2010, 5. junij). Prepoznajmo prednosti starejših zaposlenih. Dnevnik. Pridobljeno 22. 3. 2019 s spletne strani: https://www.dnevnik.si/1042364728

Povsod v mestu: strateški načrt Mestne knjižnice Ljubljana za obdobje 2017–2021. (2016). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. Pridobljeno 19. 2. 2019 s spletne strani: https://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javnega_znacaja/Strateski_nacrt_MKL_2017-2021.pdf

Pravilnik o delovnem času v Mestni knjižnici Ljubljana. (2018). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. Pridobljeno 22. 2. 2019 s spletne strani: http://intranet.mklj.si/images/documents/dokumentacija/interni_pravilniki/pravilnik%20o%20delovnem%20casu%20mkl.pdf

Pregled ukrepov za spodbujanje aktivnega staranja. (2010). Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Pridobljeno 14. 2. 2012 s spletne strani: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/word/ukrepi_aktivno_staranje_www.doc

Starejši zaposleni: breme ali neizkoriščen potencial [spletna stran]. (2019). Ljubljana: Skupina IRI. Pridobljeno 15. 2. 2019 s spletne strani: http://www.iri-lj.si/gradivo/clanki/75-starejsi-zaposleni-breme-ali-neizkoriscen-potencial

Starost. (2019). V Gerontologija: slovar. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka. Pridobljeno 12. 2. 2019 s spletne strani: http://www.inst-antonatrstenjaka.si/gerontologija/slovar/1349.html

Strmšnik, A. (2019). Ustrezno razporejanje delovnega časa – mrtva črka na papirju? [blog zapis]. Ljubljana: Kadrovska asistenca. Pridobljeno 25. 2. 2019 s spletne strani: http://www.kadrovska-asistenca.si/blog/blogdetail/kadrovska-blog/2016/12/14/ustrezno-razporejanje-delovnega-%C4%8Dasa-mrtva-%C4%8Drka-na-papirju

Tootill, K. (2017). Stereotipi naši vsakdanji. HR&M, 3(13), 71–73.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). (2013). Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 in 47/2015.

Žnidaršič, J. (2008). Management starosti: organizacijski model aktivnega staranja. Doktorska disertacija. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

Žnidaršič, J. (2013). Znanje različnih generacij: deliti ali ne deliti – to je zdaj vprašanje. HR&M, 11(55), 26–32.

Žnidaršič, J. in Dimovski, V. (2009). Aktivno staranje: vloga delodajalcev pri zagotavljanju večje vključenosti in blaginje starejših. Kakovostna starost, 12(1), 38–45.

Objavljeno
2020-01-12
Kako citirati
ŠtrempfeljS. (2020). Upravljanje s starejšimi zaposlenimi v Mestni knjižnici Ljubljana. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 63(4), 69–95. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7993
Rubrike
ČLANKI