Normativna kontrola imen oseb, družin in korporativnih teles v knjižnicah in arhivih

  • Veronika Mikulin Mervič
Ključne besede: arhivi, knjižnice, normativna kontrola, imena, osebe, korporativna telesa

Povzetek

Namen: Knjižničarska in arhivska stroka sta sodelovali pri izdelavi standardov za opis gradiva, ki jih pri ustvarjanju zapisov upoštevata, vendar pa na nacionalni ravni oblikujeta popise gradiva in ustvarjalcev oziroma avtorjev neodvisno druga od druge. Na tak način se napori popisovanja v veliko primerih podvajajo. Radi bi ugotovili, ali knjižnice in arhivi popisujejo osebna in korporativna imena na podoben način.
Metodologija/pristop: Primerjali smo ustvarjalce z območja severne Primorske, ki jih pokrivata Goriška knjižnica Franceta Bevka ter Pokrajinski arhiv v Novi Gorici. Vzorec je obsegal 10 primerov osebnih imen ter 16 primerov korporativnih imen iz normativne baze imen CONOR ter arhivske podatkovne zbirke SIRAnet, ki so se pojavili v obeh ustanovah.
Rezultati: Ugotovili smo, da se podatki v zapisih v glavnem pokrivajo, vsaka stroka pa daje poudarek različnim podatkom. Pri arhivskih normativnih zapisih je poudarek na kontekstu (historiatu ustvarjalca, njegovi administrativni strukturi, času delovanja), pri knjižničarskih normativnih zapisih pa na variantah imena.
Omejitve raziskave: Vzorec je razmeroma majhen, saj se v arhivu in knjižnici normativna kontrola izvaja različno in je v normativnih datotekah le malo zapisov za iste osebe in korporativna telesa. Poleg tega normativna podatkovna baza CONOR leta 2017 še ni vsebovala veliko imen korporativnih teles.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Oblikovali smo predlog za spletni portal, ki bi združeval tako splošne podatke o osebi oziroma korporaciji kot tudi normativne zapise iz obeh normativnih baz. Vključene bi bile tudi povezave na sorodne osebe in korporacije ter lokacije arhivov in knjižnic, kjer se gradivo nahaja.

Biografija avtorja

Veronika Mikulin Mervič

Občinska knjižnica »Sandro Pertini« Ronke, Androna Palmada 1, 34077 Ronke, Italija
e-pošta: veronika.mikulin@gmail.com

Literatura

Clavaud, F. (2018). Semantizing and visualising archival metadata: the PIAAF French prototype online [spletna stran]. Pariz: ICA International Council on Archives. Pridobljeno 18. 3. 2019 s spletne strani: https://www.ica.org/en/semantizing-and-visualising-archival-metadata-the-piaaf-french-prototype-online

COMARC/A Format za normativne podatke. (2018). Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 1. 10. 2019 s spletne strani: https://izobrazevanje.izum.si/EntryForm-DesktopDefault.aspx?tabid=38&type=manual&manual=Comarc_A_svn

CONOR.SI: normativna datoteka osebnih in korporativnih imen. (2019). Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 1. 10. 2019 s spletne strani: https://plus.cobiss.si/opac7/conor

Dimec, Z. (2002). Normativna kontrola iz preteklosti v prihodnost: ali se sedanjost odloča za mednarodno sodelovanje?. Knjižnica, 46(3), 91–104.

Dimec, Z. in Kavčič, I. (ur.). (2001). Značka: priročnik za določanje značnic pri katalogizaciji. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Golub, K., Tudhope, D., Lei Zeng, M. in Žumer, M. (2014). Terminology registries for knowledge organization systems: functionality, use and attributes. Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(9), 1901–1916. doi: 10.1002/asi.23090

Guidelines for authority records and references (2nd ed.). (2001). München: Saur. Pridobljeno 8. 10. 2016 s spletne strani: https://www.ifla.org/archive/VII/s13/garr/garr.pdf

ISAAR (CPF): international standard archival authority record for corporated bodies, persons and families (2nd ed.). (2004). Pariz: ICA International Council on Archives. Pridobljeno 8. 10. 2016 s spletne strani: https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_Guidelines_ISAAR_Second-edition_EN.pdf

ISAD(G): general international standard archival description. (2000). Ottawa: International Council on Archives. Pridobljeno 30. 9. 2019 s spletne strani: https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_2000_Guidelines_ISAD%28G%29_Second-edition_EN.pdf

ISBD(G): splošni mednarodni standardni bibliografski opis (predelana izd.). (1997). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Kanič, I., Leder, Z., Ujčič, M., Vilar, P. in Vodeb, G. (2011). Bibliotekarski terminološki slovar. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Pridobljeno 8. 10. 2016 s spletne strani: http://www.termania.net/slovarji/85/bibliotekarski-terminoloski-slovar

Reid, L. J. E. in Simmons, C. J. (2008). Authority control at the national archives and records administration. Journal of archival organization, 5(1–2), 95–120. doi: 10.1300/J201v05n01_06

Savoja, M. in Vitali, S. (2008). Authority control for creators in Italy: theory and practice. Journal of archival organization, 5(1–2), 121–147.

Seljak, M., Brešar, T., Curk, L., Zalokar, M., Tominac, A., Popovič, G., … Urbajs, A. (2004). Vzpostavitev normativne kontrole v knjižnični informacijski sistem COBISS.SI, Slovenija. Organizacija znanja, 9(2), 37–46.

Semlič Rajh, Z. (2016). Smernice za gesljenje, klasificiranje in izdelavo tezavrov pri vsebinah arhivske vrednosti. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Semlič Rajh, Z. in Šauperl, A. (2009). Arhivski in bibliografski opis gradiva in ustvarjalcev: Mednarodni standardi in nacionalna praksa. V Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja: zbornik referatov s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike (str. 61–92). Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.

SIRAnet: Online queries with scopeQuery [podatkovna zbirka]. (2016). Koper: Pokrajinski muzej Koper. Pridobljeno 1. 10. 2019 s spletne strani: http://www.siranet.si/suchinfo.aspx

SNAC: Social Networks and Archival Context. (B. d.). B. k.: SNAC. Pridobljeno 1. 10. 2019 s spletne strani: https://snaccooperative.org/

Verona, E. (1986). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

VIAF [spletna stran]. (2019). Dublin: OCLC. Pridobljeno 1. 10. 2019 s spletne strani: https://www.oclc.org/en/viaf.html

Vidmar, S. (2016). Analiza Goriškega območja. Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka. Pridobljeno 29. 6. 2017 s spletne strani: http://www.gkfb.si/?option=com_ajax&module=extrawatch_agent&format=raw&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchJoomlaEnv&params=6randD&file=images/dokumenti/Analiza-Gorikega-obmoja-.pdf

Vitali, S. (2004). Authority control of creators and the second edition of ISAAR (CPF), International standard archival authority record for corporate bodies, persons and families. Cataloging and classification quaterly, 38(3–4), 185–199. doi: 10.1300/J104v38n03_15

Objavljeno
2019-11-14
Kako citirati
Mikulin MervičV. (2019). Normativna kontrola imen oseb, družin in korporativnih teles v knjižnicah in arhivih. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 63(3), 59–78. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7984