Pomen knjižnice kot javnega prostora – knjižnica kot »tretji prostor«: primer Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica

  • Valentina Podgornik Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 4, 5000 Nova Gorica e-pošta: tina.podgornik@gkfb.si
Ključne besede: splošne knjižnice, javni prostor, knjižnice kot tretji prostor, sodobne tehnologije, socialni kapital, družbena vloga

Povzetek

Izvleček
Prispevek zajema razmišljanja o pomenu knjižnice kot javnem in »tretjem prostoru«. Splošne knjižnice še zdaleč niso samo ustanove, ki pridobivajo, obdelujejo in hranijo gradivo ter ga dajejo na voljo uporabnikom, ampak tudi družabni prostori, ki povezujejo ljudi različnih miselnosti, kultur in interesov. Spadajo med javne kulturne in izobraževalne ustanove lokalnega pomena, ki so pod enakimi pogoji namenjene vsem. Pomen knjižničnih prostorov za uporabnike je večplasten in predvsem odvisen od potreb uporabnikov in lokalne skupnosti. Splošne knjižnice so institucije vseživljenjskega izobraževanja, ki morajo uporabnikom poleg osnovnih dejavnosti ponuditi in zagotoviti tudi občutek domačnosti, topline, varnosti in zavetja. Predvsem pa morajo biti stalnica v življenju ljudi, ki jih obiskujejo. »Tretji prostori« so neformalni prostori, ki omogočajo srečevanje, druženje in povezovanje ljudi, sklepanje novih prijateljstev ter družbenih in socialnih interakcij, dobro počutje in izgradnjo socialnega kapitala.
Pregled literature pojasnjuje in razčlenjuje pojem »tretjega prostora«, ki se z razvojem splošnih knjižnic pojavlja že dolgo, vendar je kljub temu težko dojemljiv – čemu služi oziroma kaj to sploh je. V članku ugotavljamo, v kolikšni meri delovanje Goriške knjižnice Franceta Bevka ustreza opredelitvi »tretjega prostora«. Ugotovitve temeljijo na subjektivnem opazovanju ter razmišljanju o izbrani tematiki, na podlagi osebnih praks in zaznav ter na podlagi izmenjave mnenj z uporabniki, ki obiskujejo prireditve in dogodke knjižnice in so uporabniki njenih storitev.

Literatura

Ambrožič, M. (2012). Preobrazba visokošolskih knjižnic za učinkovito podporo spremenjenim matičnim okoljem. Knjižnica, 56(4), 57–93.

Borov gozdiček [spletna stran]. (2016). B. k.: Travel Slovenia. Pridobljeno 8. 3. 2019 s spletne strani: https://www.travel-slovenia.si/slo/location/borov-gozdicek/

Bošnjak, Š. (2008). Second Life: spremembe v družbeni interaktivnosti. Diplomsko delo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. V J. G. Richardson (ur.), Handbook of theory and research for the sociology of education (str. 241–258). New York: Greenwood. Pridobljeno 7. 6. 2019 s spletne strani: http://www.socialcapitalgateway.org/sites/socialcapitalgateway.org/files/data/paper/2016/10/18/rbasicsbourdieu1986-theformsofcapital.pdf

Brenčič, P., Fras Popovič, S., Podbrežnik Vukmir, B., Vilar, P., Vodeb, G. in Zdravje, A. (2018). Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018 do 2028). Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost. Pridobljeno 29. 3. 2019 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dediscino/Knjiznicna_dejavnost/2018/NSKD_PRIPOROCILA_splosne_knjiznice_2018-2028_objava.pdf

Coppola, G. (2010). Library as the third place. Florida libraries, 53(2), 14–15.

Dzubak, J. (2015, 8. april). What is a third place and why do you need one? [blog zapis]. Pridobljeno 19. 8. 2019 s spletne strani: https://theartofcharm.com/art-of-personal-development/what-is-a-third-place-and-why-do-you-need-one/

Faggiolani, C. (2016). Le biblioteche come agenti di coesione sociale. Biblioteche oggi, 34(maggio), 21–28.

Fran, slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU [spletno mesto]. (2019). Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik ZRC SAZU. Pridobljeno 6. 7. 2019 s spletne strani: https://fran.si

Gregorčki [spletna stran]. (2019). Preddvor: Skrina. Pridobljeno 8. 3. 2019 s spletne strani: http://otroskeprireditve.si/kategorije/enodnevni-dogodki/gregorcki/

Hardenbrook, J. (2019, 5. april). The library as a third place [blog zapis]. Pridobljeno 7. 6. 2019 s spletne strani: https://mrlibrarydude.wordpress.com/2019/04/05/the-library-as-a-third-place/

Harris, C. (2007). Libraries with lattes: the new third place. Australasian public libraries and information services, 20(4), 145–152.

Jochumsen, H., Rasmussen, C. H. in Skot-Hansen, D. (2012). The four spaces – a new model for the public library. New library world, 113(11–12), 586–597. doi:10.1108/03074801211282948

Kotler, P. (1996). Marketing management – trženjsko upravljanje: analiza, načrtovanje, izvajanje in nadzor. Ljubljana: Slovenska knjiga.

Kotler, P. (2004). Management trženja. Ljubljana: GV Založba.

Letno poročilo 2018. (2019). Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka. Pridobljeno 26. 2. 2019 s spletne strani: https://www.gkfb.si/?option=com_ajax&module=extrawatch_agent&format=raw&origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchJoomlaEnv&params=6randD&file=images/dokumenti/info_JZ/2018_Porocilo-letno.pdf

Maskota [spletna stran]. (2017). V Wikipedija: prosta enciklopedija. Pridobljeno 8. 3. 2019 s spletne strani https://sl.wikipedia.org/wiki/Maskota

Meyrick, K. (2007, avgust). Public libraries as the 3rd place – what does this mean? [referat na Public Libraries Australia conference Adelaide, 6.-7. avgust 2007].

Moseni, A. in Kirchner, T. (2008, 7. november). Library as a »third place« [prosojnice referata]. Pridobljeno 24. 6. 2019 s spletne strani: https://www.slideshare.net/kirchner.terry/library-as-a-third-place-nyla-2008-presentation

Oldenburg, R. (1989). The great good place. New York: Paragon.

Opredelitev SKK: opredelitev socialnega in kulturnega kapitala [spletna stran]. (B. l.). Ljubljana: Šola za ravnatelje. Pridobljeno 24. 6. 2019 s spletne strani: http://sk.solazaravnatelje.si/predstavitev/opredelitev-skk/

Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: the collapse and revival of american community. New York: Simon in Schuster. Pridobljeno 8. 8. 2019 s spletne strani: http://bowlingalone.com/

Slovenske splošne knjižnice za prihodnost: strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013–2020: stanje in okolja slovenskih splošnih knjižnic v letu 2012. (2012). Grosuplje: Združenje splošnih knjižnic.

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic. (2003). Uradni list RS, št. 29/2003.

Vogrinčič Čepič, A. (2017). Knjižnica kot (tretji) prostor: družbeni učinki prostorskih praks. Keria, 19(1), 57–80.

Objavljeno
2019-10-01