Z zelenimi knjižnicami do zelene prihodnosti: pregled stanja v Sloveniji in po svetu

  • Naja Kebe Dolenje Jezero 2a, 1380 Cerknica e-pošta: naja.kebe@gmail.com
  • Neža Podjavoršek e-pošta: neza.podjavorsek@gmail.com
Ključne besede: splošne knjižnice, zelene knjižnice, trajnostni razvoj, ekološki vidiki, knjižnične zgradbe

Povzetek

Izvleček
Zelena knjižnica je knjižnica, ki s svojim delovanjem, izbiro lokacije, uporabo zelenih tehnologij in izkoriščanjem naravnih danosti deluje ekonomično in čim manj posega v okolje. Primere dobrih praks zelenih knjižnic lahko najdemo po celem svetu. S prispevkom želimo slovenske knjižničarje seznaniti s tematiko, jim približati pojem zelena knjižnica in promovirati pomembnost okolju prijaznih knjižnic. Glavni namen je definirati pojme: zelen, zelene knjižnice in trajnostni razvoj. Obenem pa predstaviti začetke in razvoj zelenih knjižnic v tujini ter ugotoviti stanje in potencialne možnosti za nadaljnji razvoj zelenih knjižnic v Sloveniji.
V prvem delu so definirani pojmi zelen, zelene knjižnice, trajnosten in trajnostni razvoj ter opis začetkov zelenih knjižnic v tujini. Podrobneje sta izpostavljeni pomembnejši nacionalni iniciativi Hrvaške in Združenih držav Amerike. Predstavljene pa so tudi odmevnejše mednarodne iniciative. V drugem delu članka je predstavljeno stanje v Sloveniji v povezavi s trajnostnim razvojem. Omenjeni sta blagovni znamki I feel Slovenia in Zeleno omrežje ter primera slovenskih zelenih knjižnic – Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož in Knjižnica Šentvid − enota Mestne knjižnice Ljubljana. S pregledom spletnih strani slovenskih splošnih knjižnic in na njih zadnji objavljen program dela, poslovno poročilo in strateški načrt, smo ugotavljali zeleno usmerjenost slovenskih splošnih knjižnic. Za kriterij smo uporabili Wernerjev kontrolni seznam.

Literatura

Antonelli, M. (2008). The green library movement: an overview of green library literature and actions from 1979 to the future of green libraries. Electronic green journal, 1(27).

BREEAM [spletna stran]. (2019). Watford: BRE Watford. Pridobljeno 11. 3. 2019 s spletne strani: https://www.breeam.com/

Brenčič, P., Fras Popović, S., Podbrežnik Vukmir, B., Vilar, P., Vodeb, G. in Zdravje, A. (2018). Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028). Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost. Pridobljeno 28. 2. 2019 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dediscino/Knjiznicna_dejavnost/2017/NSKD_PRIPOROCILA_splosne_knjiznice_2017.pdf

Brundtland, G. (1987). Our common future – call for action. Environmental conservation, 14(4), 291–294. doi:10.1017/S0376892900016805

Designing libraries [spletna stran]. (2012). Pridobljeno 22. 8. 2019 s spletne strani: http://www.designinglibraries.org.uk/index.asp/

Fašalek, H. (2019, 18. april). Zelena knjižnica Šentvid: na ekoteden po okoljsko znanje. Dnevnik, 69, str. 10. Pridobljeno 28. 2. 2019 s spletne strani: https://www.dnevnik.si/1042883597/lokalno/ljubljana/zelena-knjiznica-sentvid-na-ekoteden-po-okoljsko-znanje

Ferlič, B. (2014, 22. april). Knjižnica Šentvid po več mesecih odpira vrata. Delo, 56, str. 11.

Going green@your library: environmentally friendly practices for libraries and beyond! [spletna stran]. (2008). Pridobljeno 27. 2. 2019 s spletne strani: https://greeningyourlibrary.wordpress.com

Green [spletna stran]. (B. d.). V Oxford English Dictionary. Oxford: Lexico. Pridobljeno 27. 2. 2019 s spletne strani: https://en.oxforddictionaries.com/definition/green

Green libraries: a website for information about green and sustainable libraries [spletna stran]. (2009). Pridobljeno 27. 2. 2019 s spletne strani: http://www.greenlibraries.org/

The green library movement. (2011, 13. februar). B. k.: Greening Libraries. Pridobljeno 28. 2. 2019 s spletne strani: https://greenlibraryresources.wordpress.com/2011/02/13/greenlibraries/

Grgurić Vidic, D. (2019, 27. marec). Izločanje knjižničnega gradiva – izziv za knjižničarje in komunalce [spletna stran]. Celje: Fit media. Pridobljeno 28. 4. 2019 s spletne strani: https://www.zelenoomrezje.si/novice/izlocanje-knjiznicnega-gradiva-izziv-za-knjiznicarje-in-komunalce.html

Hauke, P., Charney, M. in Sahavirta, H. (ur.). (2018). Going green: implementing sustainable strategies in libraries around the world: buildings, management, programmes and services. Berlin: De Gruyter Saur.

Hauke, P., Grunwald, M. in Wilde, A. (2014). Green libraries coming up! National and international initiatives fostering environmental sustainable libraries and library services. V Library (r)evolution: promoting sustainable information practices: BOBCATSSS proceedings and abstracts (str. 65–72). Pridobljeno 8. 7. 2019 s spletne strani: https://proceedings.bobcatsss2014.hb.se/article/view/316/414

Hauke, P., Latimer, K. in Werner, K. U. (ur.). (2013). The green library: the challenge of environmental sustainability / Die grüne Bibliothek: Ökologische Nachhaltigkeit in der Praxis. Berlin: De Gruyter Saur.

Hrvatsko knjižničarsko društvo. (2019). Working group for green libraries [spletna stran]. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo. Pridobljeno 28. 2. 2019 s spletne strani: http://www.hkdrustvo.hr/en/strucna_tijela/50/uvod/

I feel Slovenia [spletno mesto]. (2019). Ljubljana: Ural Prodaja. Pridobljeno 18. 3. 2019 s spletne strani: http://ifeelslovenia.org/

Kanič, I., Leder, Z., Ujčič, M., Vilar, P. in Vodeb, G. (2009). Bibliotekarski terminološki slovar [monografija]. Knjižnica, 53(3–4). Pridobljeno 1. 5. 2019 s spletne strani: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/issue/view/554

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož. (2019). Zelena knjižnica [spletna stran]. Ormož: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož. Pridobljeno 28. 2. 2019 s spletne strani: http://orm.sik.si/pages/napovednik/projekti/zelena-knjiznica.php

Knjižnična dejavnost [spletna stran]. (2019). Ljubljana: Ministrstvo za kulturo RS. Pridobljeno 3. 7. 2019 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kulturno_dediscino/knjiznicna_dejavnost/

Kraljević, I. in Lukačić, P. (2015). Project Green library in Croatia [prispevek predstavljen na IFLA world library and information congress, 15–21 avgust 2015, Cape Town]. Pridobljeno 28. 2. 2019 s spletne strani: http://library.ifla.org/1208/1/095-kraljevic-en.doc.pdf

LeRue, J. in LeRue. S. (1991). The green librarian. Wilson library bulletin, 65(6), 27–33.

Let’s go green!: the first international green libraries conference [spletno mesto]. (2018). Zagreb: National and University Library in Zagreb. Pridobljeno 27. 2. 2019 s spletne strani: http://letsgogreen.nsk.hr/

Miller, K. (2010). Public libraries going green. Chicago: American Library Association. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu predstavila projekt »Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku« [spletna stran]. (2016, 6. maj). Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Pridobljeno 28. 2. 2019 s spletne strani: http://www.nsk.hr/nacionalna-sveucilisna-knjiznica-zagrebu-predstavila-projekt-zelena-knjiznica-zelenu-hrvatsku/

Okrenimo na zeleno [spletna stran]. (2019). Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Pridobljeno 28. 2. 2019 s spletne strani: http://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2017/09/Vi%C5%A1e-pojedinosti-o-Zelenom-festivalu..pdf

Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj [spletna stran]. (2019). Zagreb: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). Pridobljeno 28. 2. 2019 s spletne strani: http://www.enu.fzoeu.hr/info-edu/zelena-ee-knjiznica

Proaktiven. (2014). V Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Pridobljeno 27. 2. 2019 s spletne strani: https://fran.si/iskanje?All=proaktiven&IsAdvanced=True

Quatab, S. (2018). About the environment, sustainability and libraries special interest group [spletna stran]. Haag: IFLA. Pridobljeno 18. 3. 2019 s spletne strani: https://www.ifla.org/FR/about-environmental-sustainability-and-libraries

Quatab, S. (2019a). IFLA green library award [spletna stran]. Haag: IFLA. Pridobljeno 18. 3. 2019 s spletne strani: https://www.ifla.org/node/10159

Quatab, S. (2019b, 11. junij). IFLA green library award 2019 winners announced [spletna stran]. Haag: IFLA. Pridobljeno 3. 7. 2019 s spletne strani: https://www.ifla.org/node/92213

Sustainable [spletna stran]. (B. d.). V Oxford English Dictionary. Oxford: Lexico. Pridobljeno 27. 2. 2019 s spletne strani: https://en.oxforddictionaries.com./definition/sustainable

Sustainable library. (2014). V Online dictionary of library and information science (ODLIS). Santa Barbara: ABC-CLIO. Pridobljeno 27. 2. 2019 s spletne strani: https://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_s.aspx

Sustainable, resilient, regenerative: a strategy for the future of New York’s libraries [spletna stran]. (2019). Guilderland: New York Library Association. Pridobljeno 11. 3. 2019 s spletne strani: https://www.nyla.org/max/4DCGI/cms/review.html?Action=CMS_Document&DocID=1771&MenuKey=SI

Trajnostni razvoj. (2016). V Urbanistični terminološki slovar. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Pridobljeno 27. 2. 2019 s spletne strani: https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/slovarji/urbanisticni/iskalnik?iztocnica=tr%C3%A1jnostni%20razv%C3%B2j#v

Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. (2015). New York: Organizacija združenih narodov. Pridobljeno 28. 2. 2019 s spletne strani: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf

Videmšek Prijatelj, M. (2016, 27. september). Naša država prva zelena destinacija na svetu. Delo, 58. Pridobljeno 2. 7. 2019 s spletne strani https://www.delo.si/novice/slovenija/zelena-destinacija-slovenija-lovi-kostariko.htmlWall, D.(2010). The no-nonsense guide to green politics. Oxford: New Internationalist Publications.

Zelena knjižnica. (2012). O projektu [spletna stran]. Pula: Društvo bibliotekara Istre. Pridobljeno 28. 2. 2019 s spletne strani: http://zk.dbi.hr/o-projetku/

Zeleni festival – (O)krenimo na zeleno [spletna stran]. (2017, 6. november). Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Pridobljeno 28. 2. 2019 s spletne strani: http://www.nsk.hr/zeleni-festival-okrenimo-na-zeleno/

Zeleno omrežje Slovenije [spletno mesto]. (2019a). Celje: Fit media. Pridobljeno 28. 2. 2019 s spletne strani: https://www.zelenoomrezje.si/

Zeleno omrežje Slovenije. (2019b). O Zelenem omrežju [spletna stran]. Celje: Fit media. Pridobljeno 28. 2. 2019 s spletne strani: https://www.zelenoomrezje.si/o-zelenem-omrezju.html

Objavljeno
2019-10-01