Knjižnica – kulturno in socialno srce šole: analiza učinkov optimizacije prostora šolske knjižnice z vidika uporabnikov

  • Nina Levpušček Melinc Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid, Gregorčičeva ulica 18 a, 5222 Kobarid e-pošta: nina.melinc@gmail.com
Ključne besede: šolske knjižnice, knjižnični prostori, zadovoljstvo uporabnikov

Povzetek

Izvleček
Namen: V prispevku je predstavljeno zadovoljstvo uporabnikov storitev šolske knjižnice na Osnovni šoli Simona Gregorčiča Kobarid, in sicer predvsem z vidika urejenosti in funkcionalnosti prostora. Zadovoljstvo uporabnikov je posledica izpolnitve njihovih pričakovanj. Pomembno je namreč, kako se uporabniki počutijo v prostoru, ki je namenjen za izobraževanje in sproščeno druženje.
Metodologija/pristop: S pomočjo anketnega vprašalnika je bila med 42 uporabniki šolske knjižnice, to je reprezentativni vzorec naše populacije, izvedena kvantitativna raziskovalna metoda. Anketo s štirimi vprašanji zaprtega tipa, štirimi polodprtimi tipi vprašanj in dvema odprtima vprašanjema smo razdelili naključno izbranim uporabnikom šolske knjižnice.
Rezultati: Na temelju analize podanih odgovorov glede ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov šolske knjižnice z estetskimi in funkcionalnimi spremembami, ki so bile izvedene v knjižničnem prostoru, smo ugotovili, da so uporabniki zadovoljni z nekaterimi spremembami (postavitev bralnega kotička, pobarvane stene, sprememba postavitve pohištva, izposojevalnega pulta, postavitev namiznega šaha, štiri v vrsto …). Iz analize pa razberemo tudi, katere spremembe bi morali v šolski knjižnici še izvesti.
Omejitve raziskave: Rezultate raziskave bi bilo smiselno preverjati z rezultati enake raziskave, ki bi bila izvedena pred prenovo knjižničnega prostora. Žal taka raziskava ni bila narejena.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Raziskava lahko služi za osnovo (pomoč) drugim knjižnicam pri izvajanju raziskav o zadovoljstvu uporabnikov s knjižničnimi prostori. Uporabnost raziskave pa je tudi v pridobljenih informacijah za nadaljnje spreminjanje in izboljšavo knjižničnih prostorov.

Literatura

Mali, M. (2016). Vrednotenje kakovosti uporabniških storitev v visokošolskih knjižnicah:zadovoljstvo uporabnikov in izpolnitev njihovih pričakovanj. Knjižnica, 60(4), 149–175.

Rizmal, U. (2013). Anketa o zadovoljstvu uporabnikov s knjižnico in knjižničnimi storitvami: analiza rezultatov. Ljubljana: Fakulteta za upravo. Pridobljeno 15. 1. 2019 s spletne strani: http://www.fu.uni-lj.si/fileadmin/usr-files/Knjiznica/Dokumenti/Anketa/analiza_ankete_2013.pdf

Škrjanc, P (2019). Knjižnica – kulturno in socialno srce šole: praktični primer optimizacije prostora šolske knjižnice. Knjižnica, 63(1–2), 247–268.

Verlič, Z. (2002). Študije uporabnikov šolskih knjižnic. Knjižnica, 46(4), 217–236.

Objavljeno
2019-10-01