Knjižnica – kulturno in socialno srce šole: praktični primer optimizacije prostora šolske knjižnice Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid

  • Petra Škrjanc Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid, Gregorčičeva 18 a, 5222 Kobarid e-pošta: petra.skrjanc@guest.arnes.si
Ključne besede: šolske knjižnice, knjižnični prostori, bralni kotički, uporabniki, dejavnosti

Povzetek

Izvleček
Namen: V članku je predstavljen praktični primer v letih 2016–2017 izvedene optimizacije nekakovostno zasnovanega prostora šolske knjižnice na OŠ Simona Gregorčiča Kobarid. Članek predstavi razvoj knjižnične dejavnosti na kobariški šoli in navede razloge, ki so pripeljali do optimizacije prostora, v katerem šolska knjižnica deluje od leta 1998. Skozi oblikovne elemente in principe, uporabljene v prostoru pred in po optimizaciji, utemeljuje pozitivne učinke optimizacije na prostor in uporabnike. Zaradi neustrezne prostorske zasnove knjižnice je v članku predstavljena ambicioznejša vizija za kakovostno rešitev osnovnega prostorskega problema.
Metodologija/pristop: Članek pregledno opisuje vsebinske, likovne in praktične vidike izvedene optimizacije prostora šolske knjižnice.
Rezultati: Članek predstavlja rezultate prve analize procesov in rezultatov optimizacije. Ob tem se je pokazalo, da se lahko optimizacijo šolske knjižnice upravičeno uvršča med primere dobrih praks prenov prostorov šolskih knjižnic v Sloveniji.
Omejitve raziskave: Postopki optimizacije so bili zasnovani in izvedeni na podlagi objektivnih pomanjkljivosti prostora knjižnice in subjektivnih ocen počutja zaposlenih in uporabnikov v tem prostoru. Medtem ko lahko učinke optimizacije merimo na konkretnih posledicah, pa meritev počutja v prostoru in meritev funkcionalnosti prostora pred začetkom izvajanja postopkov nimamo, zato rezultatov pred prenovo in po njej ne moremo povsem objektivno primerjati.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Poleg osnovnega namena predstavitve praktičnega primera optimizacije in zaznanih učinkov na uporabnike želi članek spodbuditi k razmisleku o pomenu kakovostno in premišljeno oblikovanega učnega in podpornega okolja v slovenskih šolah.

Literatura

Barrett, P., Zhang, Y., Davies, F. in Barrett, L. (2015). Clever classrooms: summary report of the HEAD project (Holistic Evidence and Design). Salford: University of Salford. Pridobljeno 20. 1. 2018 s spletne strani: https://www.salford.ac.uk/cleverclassrooms/1503-Salford-Uni-Report-DIGITAL.pdf

Bizjak, G., Kobav, M. B. in Prelovšek, M. (2013). Razsvetljava: učbenik za poglavja o razsvetljavi pri predmetih Električne inštalacije in razsvetljava, Nizkonapetostne električne inštalacije, Elektrotehnika in varnost, Svetlobna tehnika. Ljubljana: Založba FE in FRI. Pridobljeno 26. 3. 2019 s spletne strani: http://lrf.fe.uni-lj.si/razsvetljava.pdf

Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora.

Dewe, M. (2006). Planning public library buildings: concepts and issues for the librarian. Aldershot: Ashgate.

Filipič, P., Kavčič, L., Kuhar, Š., Maljevac, T., Struna Bregar, A. in Šubic, B. V. (2013). Igriva arhitektura: priročnik za izobraževanje o grajenem prostoru. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 7. 4. 2019 s spletne strani: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Igriva%20arhitektura/

Gregorčič, S. (2016). Soči. Dob pri Domžalah: Miš.

Imai, M. (2012). Gemba Kaizen: a commonsense approach to a continuous improvement strategy (2nd ed.). New York: McGraw Hill.

Kozorog Kenda, M. (2008). Šolsko knjižničarstvo na Kobariškem. Kobarid: Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid. Pridobljeno 2. 2. 2019 s spletne strani: http://www2.arnes.si/~osngsg2/knjiga/dokument/knjiz_40.pdf

Kryžanovski, Š. (2012). Feng shui: filozofija prostora in psihologija bivanja. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Levpušček Melinc, N. (2019). Knjižnica – kulturno in socialno srce šole: analiza učinkov optimizacije prostora šolske knjižnice z vidika uporabnikov. Knjižnica, 63(1–2), 269–281.

Pečjak, V. (2006). Psihološka podlaga vizualne umetnosti. Ljubljana: Debora.

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. (1999). Uradni list RS, št. 89/1999, 39/2005 in 43/2011.

Sannwald, W. W. (2001). Premišljeno načrtovanje knjižnične zgradbe. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Schultz-Jones, B. in Oberg, D. (ur.) (2015). IFLA school library guidelines (2nd ed.). Haag: IFLA. Pridobljeno 31. 3. 2019 s spletne strani: https://www.ifla.org/publications/node/9512

Slotkis, S. J. (2017). Foundations of interior design. New York: Fairchild books.

Sternberg, E. M. (2010). Healing spaces: the science of place and well-being. Cambridge: Belknap.

Trstenjak, A. (1996). Psihologija barv. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka za psihologijo, logoterapijo in antropohigieno.

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: Sekcija za šolske knjižnice: Komisija za prenovo standardov v šolskih knjižnicah. (2001). Standardi za šolske knjižnice [predlog]. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Objavljeno
2019-10-01