Šolska knjižnica kot prostor za razvijanje socialnih veščin

  • Savina Zwitter Gimnazija Bežigrad, Peričeva 4, 1000 Ljubljana e-pošta: savina.zwitter@gimb.org
  • Sabina Usenik Gimnazija Bežigrad, Peričeva 4, 1000 Ljubljana e-pošta: sabina.usenik@gimb.org
Ključne besede: šolske knjižnice, socialne kompetence, dijaki, mednarodni programi, knjižnični prostori

Povzetek

Izvleček
Članek, ki je nastal v sklopu tematike knjižnične zgradbe in prostor, obravnava tematiko prostora šolske knjižnice, ki lahko v okviru številnih dejavnosti, ki se tam odvijajo, pomaga pri razvoju številnih veščin uporabnikov. Članek se osredotoča na tiste dejavnosti, ki se lahko odvijajo v knjižnici in ki pomagajo razvijati socialne veščine. Ob tem ugotavljamo, da je ključni dejavnik za to tudi velikost prostora, ki omogoča hkratno študijsko, delovno in prostočasno druženje, kar v utesnjenem prostoru ni mogoče. Izhajamo iz teoretičnih izhodišč in izkušenj v šoli z nacionalnim in mednarodnim programom, ki imata vsak svoje zahteve in pričakovanja in ki na svoj način razvijata socialne veščine.
Ker je vsaka šola specifična, gre za primer predstavitev, iz katerih lahko knjižničarji poberemo ideje, jih prilagodimo svojim potrebam in zmožnostim ali jih le nadgrajujemo.

Literatura

Academic honesty in Middle years programme. (2017). Bratislava: Spojená škola Novohradská. Pridobljeno 11. 2. 2019 s spletne strani: https://gjh.sk/myp2/wp-content/uploads/ 2017/05/AcademicHonestyFlyer.pdf

Adler, E. (2014). Socialna kompetenca: ključni dejavnik: kaj vse nam manjka in česa se lahko naučimo. Novi Sad: Psihopolis institut.

Bucik, N. (2006). Motivacija za branje – eden od ključnih pogojev za vzgojo preko književnosti. V N. Šlibar (ur.), Barve strpnosti, besede drugačnosti, podobe tujosti: vzgoja za strpnost in sprejemanje drugačnosti preko mladinske književnosti (str. 123–144). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje.

Cannings, J., Piaggio, M. I., Muir, P. in Brodie, T. (2015). Creativity, activity, service (CAS) for the IB diploma: an essential guide for students. Cambridge: University Press.

Creative commons [spletna stran]. (2018). V Wikipedija: prosta enciklopedija. Pridobljeno 21. 2. 2019 s spletne strani: https://sl.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons

Goleman, D. (1999). Čustvena inteligenca: zakaj je lahko pomembnejša od IQ. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Hoogeveen, L. (2010). The social emotional effects of special education provisions for gifted children. V M. Željeznov Seničar (ur.), Socialne in čustvene potrebe nadarjenih in talentiranih: zbornik: 2. mednarodna znanstvena konferenca (str. 31–39). Ljubljana: MiB.

The IB learner profile. (2010). Grand-Saconnex: International Baccalaureate Organization. Pridobljeno 11. 2. 2019 s spletne strani: https://www.ibo.org/globalassets/publications/recognition/learnerprofile-en.pdf

IB learner profile. (2013). Grand-Saconnex: International Baccalaureate Organization. Pridobljeno 7. 2. 2019 s spletne strani: https://www.ibo.org/contentassets/fd82f70643ef4086b7d3f292cc214962/learner-profile-en.pdf

Johnson, D. (2013). Power up!: the new school library. Educational leadership, 71(2), 84–85.

Milharčič-Hladnik, M. (2007). Migracije in medkulturni odnosi. Organizacija znanja, 12(4), 201–205.

Pease, A. in Pease, B. (2011). Velika šola govorice telesa: nebesedno izražanje, kulturni vzorci sporazumevanja in branje med vrsticami. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Tilke, A. (2015). IB school libraries as international-minded learning spaces and environments [paper presented at 44th International Association of School Librarianship International Conference. Maastricht, The Netherlands]. Pridobljeno 7. 2. 2019 s spletne strani: https://www.researchgate.net/publication/314231501_IB_school_libraries_as_international-minded_learning_spaces_and_environments

Objavljeno
2019-10-01