Vrednotenje kakovosti notranjega okolja visokošolske knjižnice – primer knjižnice Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

  • Teja Koler Povh Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana e-pošta: teja.povh@fgg.uni-lj.si
  • Mateja Dovjak Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana e-pošta: mateja.dovjak@fgg.uni-lj.si
Ključne besede: visokošolske knjižnice, kakovost notranjega okolja, pravna določila, tehnična določila, parametri notranjega okolja, študija primera, Knjižnica Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

Povzetek

Izvleček
Namen: Namen članka je izvedba študije obstoječih določil za knjižnice z vidika knjižničarske in delovnopravne zakonodaje za zagotavljanje udobja in varnosti v knjižnicah, s poudarkom na visokošolskih knjižnicah. Na osnovi rezultatov študije je bilo izvedeno vrednotenje prostora vzorčne visokošolske knjižnice Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL.
Metodologija/pristop: Izveden je pregled knjižničnih in delovnopravnih določil za visokošolske knjižnice in izdelana shema aktivnih con vzorčne visokošolske knjižnice Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG). Določila in tehnične norme so aplicirane v vzorčno knjižnico UL FGG. V njej je bila izvedena raziskava kakovosti notranjega okolja, ki je vključevala meritve petih parametrov in evalvacijo.
Rezultati: Ob upoštevanju priporočil IFLA načel in tehničnih določil za varno in udobno notranje okolje knjižnice smo izdelali funkcionalno shemo za knjižnico UL FGG. Na podlagi rezultatov opravljenih meritev izbranih parametrov notranjega okolja smo izdelali presojo kakovosti notranjega okolja vzorčne knjižnice UL FGG po določilih knjižničarske in varstvene zakonodaje.
Omejitve raziskave: Raziskava kakovosti notranjega okolja v vzorčni visokošolski knjižnici je bila opravljena v času spomladanskega izpitnega obdobja, ko utrip knjižnice ni običajen, zato bi jo bilo v prihodnosti smiselno ponoviti in rezultate meritev ponovno evalvirati.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Na osnovi zakonskih in tehničnih določil je izdelana funkcionalna shema za razporeditev prostorov in opremo za vzorčno knjižnico UL FGG, ki je uporabna tudi za druge visokošolske knjižnice. Uporabljena metodologija za presojo kakovosti notranjega okolja je skladna z IFLA načeli, priporočilne vrednosti izbranih parametrov so natančno opredeljene v tehničnih določilih in navedene v rezultatih
raziskave. Ti imajo uporabno vrednost za gradnjo ali prenovo knjižničnih prostorov v duhu zasnove varnega in udobnega notranjega okolja za obiskovalce knjižnic in zaposlene v njih ter zagotavljanja kakovostne hrambe gradiva.

Literatura

Adcock, E. P. (ur.). (2005). IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva in za ravnanje z njim. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo. Pridobljeno 23. 4. 2019 s spletne strani: http://www.arhiv.gov.si/fileadmin/arhiv.gov.si/pageuploads/KONSERVACIJA/publikacije/IFLA.pdf

Ambrožič, M. (2015). Kakovost in vrednost knjižnice v očeh uporabnikov: študij uporabnikov Narodne in univerzitetne knjižnice. Knjižnica, 59(1–2), 95–125.

ANSI/ASHRAE standard 62.1 – 2010. Ventilation for acceptable indor air quality. (2010). Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.

Boone, M. (2002). Library design – the architect’s view: a discussion with Tom Findley. Library hi tech, 20(3), 388–392. doi: 10.1108/07378830210444586

Booth, J. (1993). The library’s image: does your library have you appeal?. Library management, 14(2), 11–14. doi: 10.1108/01435129310026111

Dovjak, M. in Kukec, A. (2019). Creating healthy and sustainable buildings: an assessment of health risk factors. Cham: Springer Open. doi: 10.1007/978-3-030-19412-3

Dovjak, M., Koler Povh, T. in Kunič, R. (2019). Načrtovanje knjižnic v smeri kakovostnega dela in izboljšane uporabniške izkušnje. Knjižnica, 63(1–2), 79–107.

Fernández-Ardèvol, M., Ferran-Ferrer, N., Nieto-Arroyo, J. in Fenoll, C. (2018). The public library as seen by the non-users. Profesional de la informacion, 27(3), 659–670. doi:10.3145/epi.2018.may.19

Gradbeni zakon (GZ). (2017). Uradni list RS, št. 61/2017 in 72/2017.

ISO/TR 11219:2012 Information and documentation – Qualitative conditions and basic statistics for library buildings – Space, function and design. (2012). Geneva: ISO.

Kalan, T. in Južnič, P. (2015). Novejše knjižnične stavbe v Sloveniji. Knjižnica, 59(1–2), 145–161.

Koler Povh, T. (2008). Knjižnica Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Most: glasilo študentov Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, (december), 12–13.

Korže-Strajnar, A., Mrevlje-Polak, D. in Skulj, I. (1984). Prostorsko oblikovanje splošnoizobraževalnih knjižnic. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Latimer, K. in Niegaard, H. (ur.). (2007). IFLA library building guidelines: developments and reflections. München: KG Saur.

Neufert, E. (1936). Bau-Entwurfslehre: Grundlagen, Normen u. Vorschriften über Anlage, Bau, Gestaltung … f. Gebäude … mit d. Menschen als Maß u. Ziel; Handbuch f. d. Baufachmann, Bauherrn, Lehrenden u. Lernenden. Berlin: Bauwelt.

Neufert, E. (1952). Pravila građevinarstva: priručnik. Beograd: Građevinska knjiga.

Neufert, E. (2002). Projektiranje v stavbarstvu: osnove, standardi, predpisi za konstrukcije, gradnja, oblikovanje, potrebni prostor, namembnost prostorov, mere zgradb, prostorov in opreme – s človekom kot merilom in ciljem: priročnik za projektante, izvajalce in študente. Ljubljana: Tehniška založba

Neufert, E. (2008). Projektiranje v stavbarstvu: osnove, standardi, predpisi za konstrukcije, gradnja, oblikovanje, potrebni prostor, namembnost prostorov, mere zgradb, prostorov in opreme – s človekom kot merilom in ciljem. Priročnik za projektante, izvajalce in študente (2., prenovljena in dopolnjena izd.). Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.

Novljan, S., Potokar, R. in Slokar, R. (2001). Načrtovanje gradnje in opreme knjižnic. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Ferlež, J. in Legat, D. (ur). (2003). Podobe knjižnic: zbornik mednarodnega posvetovanja ob stoletnici Univerzitetne knjižnice. Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor.

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). Uradni list RS, št. 73/2003, 70/2008 in 80/2012.

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb. (2002). Uradni list RS, št. 42/2002.

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL. (2018). Ljubljana: Univerza v Ljubljani. Pridobljeno 19. 2. 2019 s spletne strani: https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija_pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2015111007303423/

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu. (2001). Uradni list RS, št. 7/2001.

Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah. (2012). Uradni list RS, št. 10/2012 in 61/2017.

Reidsma, M. (2015, 5. maj). More than usable: library services for humans: the final-day keynote at the UXLibs conference Cambridge [spletna stran]. Pridobljeno 19. 2. 2019 s spletne strani: https://matthew.reidsrow.com/articles/134

Sapač, I. (2000). Razvoj ter vplivi evropskih in ameriških univerzitetnih knjižnic. Knjižnica, 44(1), 121–138.

Sapač, I. (2002). Recenzija programske koncepcije in prostorsko- funkcionalne organizacije nove stavbe Univerzitetne knjižnice v Splitu. Knjižničarske novice, 12(6), 11–15.

Schmidt, A. in Etches, A. (2014). Useful, usable, desirable: applying user experience design to your library. Chicago: American Library Association.

SIST EN 12464-1:2011. Light and lighting – Lighting of work places – Part 1: Indoor work places = Svetloba in razsvetljava – Razsvetljava na delovnem mestu – 1. del: Notranji delovni prostori. (2011). Ljubljana: Slovenski inštitut za standardizacijo.

SIST EN 17037:2019. Dnevna svetloba v stavbah = Daylight of buildings. (2019). Ljubljana: Slovenski inštitut za standardizacijo.

Strokovni standardi in priporočila za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic (za obdobje 2012−2020). (2012). Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost. Pridobljeno 11. 2. 2019 s spletne strani: http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/kultura/STANDARDI_visokosolske_knjiznice_14052012_sprejeti_objava_OBDOBJE.pdf

Tehnična smernica TSG-1-005:2012. Zaščita pred hrupom v stavbah. (2012). Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS. Pridobljeno 23. 4. 2019 s spletne strani: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/tsg_005_zascita_pred_hrupom.pdf

Vodopivec, J. (ur.). (2009). Arhivski depoji v Sloveniji. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije.

WBDG. Whole building design guide [spletno mesto]. (2019). Washington, DC: National Institute of Building Sciences. Pridobljeno 11. 2. 2019 s spletne strani: http://www.wbdg.org

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1). (2001). Uradni list RS, št. 87/2001, 96/2002 in 92/2015.

Objavljeno
2019-10-01