Načrtovanje knjižnic v smeri kakovostnega dela in izboljšane uporabniške izkušnje

  • Mateja Dovjak Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana e-pošta: mateja.dovjak@fgg.uni-lj.si
  • Teja Koler Povh Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana e-pošta: teja.povh@fgg.uni-lj.si
  • Roman Kunič Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
Ključne besede: knjižnične zgradbe, načrtovanje knjižnic

Povzetek

Izvleček
Namen: Gradnja knjižnic obsega fazo projektiranja, fazo gradbenih dovoljenj in fazo gradnje. Knjižnična stavba mora izpolnjevati osnovne zahteve, ki veljajo za gradbene objekte na splošno in specifične zahteve glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti stavbe. Nabor literature o načrtovanju knjižničnih stavb v Sloveniji je skop. Načrtovanje stavb in sistemov ne sledi trenutnemu trendu rabe knjižnic, kar se pogosto odraža v slabi kakovosti notranjega okolja. Namen članka je izdelava morfologije načrtovanja knjižničnih stavb, katerih namen ni le v hramba in izposoja knjižničnega gradiva, temveč tudi omogočanje raznolikih aktivnosti uporabnikov.
Metodologija/pristop: Izveden je sistematični pregled literature o načrtovanju knjižničnih stavb, zakonskih zahtev in priporočil za kakovostno notranje okolje knjižnic v slovenskem prostoru. Izdelana je bila nadgradnja metode inženirskega načrtovanja po Morris Asimow, glede na specifike knjižnične stavbe, njenih uporabnikov in gradiva.
Rezultati: Izdelani postopek načrtovanja poteka v šestih fazah: 1. Določitev namembnosti; 2. Geomorfološke, klimatske in lokacijske danosti; 3. Geometrija objekta in orientacija; 4. Definicija aktivnih con in zahtevanih pogojev; 5. Določitev funkcionalnih con, sestave in križanja; 6. Podporni sistemi za delovanje objekta. Cilj predstavljenega postopka načrtovanja je v celovitem pristopu in vključitvi knjižničarjev ter uporabnikov.
Omejitve raziskave: Sistematični pregled literature je bil opravljen v slovenskem prostoru in ni vključeval pravnih aktov, ki veljajo v drugih državah članicah. Izdelan postopek načrtovanja ni bil preizkušen na dejanski knjižnici temveč na ostalih javnih objektih.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Rezultati imajo uporabno vrednost za gradnjo ali prenovo v smeri stimulativnega okolja za obiskovalce in zaposlene kot tudi za hrambo gradiva. Kompleksnost načrtovanja knjižnične stavbe zahteva multidisciplinaren pristop, ki temelji na sodelovanju strok in uporabnikov.

Literatura

Adcock, E. P. (ur.). (2005). IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva in za ravnanje z njim. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo. Pridobljeno 23. 4. 2019 s spletne strani: http://www.arhiv.gov.si/fileadmin/arhiv.gov.si/pageuploads/KONSERVACIJA/publikacije/IFLA.pdf

Albreht, A., Krištof, P., Pučnik, A., Bera, A. in Žiberna F. (2010). Prostor za vse: priročnik za načrtovanje brez ovir v zunanjem javnem prostoru. Maribor: Mestna občina Maribor. Pridobljeno 11. 4. 2019 s spletne strani: http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=13856

Albreht, A., Zapušek Černe, A., Krištof, P. in Černe, D. (2016a). Z belo palico po mestu: priročnik za načrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema. Ljubljana: Zavod Dostop. Pridobljeno 11. 4. 2019 s spletne strani: http://dostop.org/dokumenti/Z%20belo%20palico%20po%20mestu_web.pdf

Albreht, A., Zupanc, M., Pajk, D., Kutin, J., Gavran, K. in Zapušek Černe, A. (2016b). Inkluzivno oblikovanje in dostop do informacij v okviru načrtovanja in gradnje objektov v javni rabi. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS. Pridobljeno 19. 2. 2019 s spletne strani: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/inkluzivno_oblikovanje.pdf

Albreht, A., Gavran, K., Simoneti, M., Wraber, T. in Jahjefendić, A. (2017). Univerzalna stanovanjska graditev. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS. Pridobljeno 23. 4. 2019 s spletne strani: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/univerzalna_stanovanjska_graditev.pdf

Albreht, A. in Zapušek Černe, A. (2018). Strateško načrtovanje dostopnosti: priročnik. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS. Pridobljeno 19. 2. 2019 s spletne strani: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/stratesko_nacrtovanje_dostopnosti.pdf

Asimow, M. (1962). Introduction to design. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Brenčič, P., Fras Popovič, S., Podbrežnik Vukmir, B., Vilar, P., Vodeb, G. in Zdravje, A. (2018). Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018 do 2028). Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost. Pridobljeno 29. 3. 2019 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dediscino/Knjiznicna_dejavnost/2018/NSKD_PRIPOROCILA_splosne_knjiznice_2018-2028_objava.pdf

DeJong, G. in Lifchez, R. (1983). Physical disability and public policy. Scientific American, 248(6), 40–49.

DIN 18041. (2016). Acoustic quality in rooms: specifications and instructions for the room acoustic design. Berlin: Beuth.

Disability statistics – barriers to social integration [spletna stran]. (2019). Luxembourg: Eurostat. Pridobljeno 23. 4. 2019 s spletne strani: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Disability_statistics_-_barriers_to_social_integration

Dostop. (2019). Literatura in zakonodaja: publikacije v zvezi z dostopnostjo [spletna stran]. Ljubljana: Dostop. Pridobljeno 11. 4. 2019 s spletne strani: http://dostop.org/zakonodaja.php

Dovjak, M. (2012). Individualization of personal space in hospital environment. Doktorska disertacija. Nova Gorica: Fakulteta za znanosti o okolju.

Dovjak, M. in Kristl, Ž. (2009). Development of the Leonardo da Vinci accessible world for all respecting differences – AWARD project. Sanitarno inženirstvo, 2(3), 35–49.

Dovjak, M. in Kukec A. (2019). Creating healthy and sustainable buildings: an assessment of health risk factors. Cham: Springer Open. doi: 10.1007/978-3-030-19412-3

Dovjak, M., Shukuya, M. in Krainer, A. (2014). Individualisation of personal space in hospital environment. International journal of exergy, 14(2), 125–155.

Dovjak, M., Shukuya, M. in Krainer, A. (2018). User-centred healing-oriented conditions in the design of hospital environments: 2140. International journal of environmental research and public health, 15(10), 1–28. doi: 10.3390/ijerph15102140

European Blind Union. (2018). About blindness and partial sight [spletna stran]. Paris: EBU. Pridobljeno 11. 12. 2018 s spletne strani: http://www.euroblind.org/about-blindness-and-partial-sight/facts-and-figures

European Federation of Hard of Hearing People. (2011). State of subtitling access in EU: 2011 report. Houten: European Federation of Hard of Hearing People. Pridobljeno 26. 6. 2019 s spletne strani: https://efhoh.org/wp-content/uploads/2017/01/EFHOH-State-of-Subtitling-2011-English.pdf

Gradbeni zakon (GZ). (2017). Uradni list RS, št. 61/2017 in 72/2017.

Hall, D. J. (2016). Architectural graphic standards by American Institute of Architects (12th ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.

ISO 7730: 2005. Ergonomics of the thermal environment – Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria. (2005). Geneva: ISO.

ISO/TR 11219:2012 Information and documentation – Qualitative conditions and basic statistics for library buildings – Space, function and design. (2012). Geneva: ISO.

Kompatscher, K., Kramer, R. P., Ankersmit, B. in Schellen, H. L. (2019). Intermittent conditioning of library archives: microclimate analysis and energy impact. Building and environment, 147, 50–66. doi 10.1016/j.buildenv.2018.10.013

Krainer, A. (2002). Sistem. Modul 1, Konstrukcijski sklopi 1. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente.

Latimer, K. in Niegaard, H. (ur.). (2007). IFLA library building guidelines: developments and reflections. München: KG Saur.

Neufert, E. (2008). Projektiranje v stavbarstvu: osnove, standardi, predpisi za konstrukcije, gradnja, oblikovanje, potrebni prostor, namembnost prostorov, mere zgradb, prostorov in opreme – s človekom kot merilom in ciljem. Priročnik za projektante, izvajalce in študente (2., prenovljena in dopolnjena izd.). Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). Uradni list RS, št. 73/2003, 70/2008 in 80/2012.

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb. (2002). Uradni list RS, št. 42/2002.

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL. (2018). Ljubljana: Univerza v Ljubljani. Pridobljeno 19. 2. 2019 s spletne strani: https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija_pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2015111007303423/

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu. (2006). Uradni list RS, št. 17/2006, 18/2006 in 43/2011.

Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov. (2018). Uradni list RS, št. 41/2018.

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. (1989). Uradni list RS, št. 89/1999, 39/2005 in 43/2011.

Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah. (2012). Uradni list RS, št. 10/2012 in 61/2017.

SIST 1186: 2016 – Uporaba in oblikovanje taktilnega sistema. (2016). Ljubljana: Slovenski inštitut za standardizacijo.

SIST EN 12464-1:2011. Light and lighting – Lighting of work places – Part 1: Indoor work places = Svetloba in razsvetljava – Razsvetljava na delovnem mestu – 1. del: Notranji delovni prostori. (2011). Ljubljana: Slovenski inštitut za standardizacijo.

SIST EN 15251: 2007. Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics = Merila notranjega okolja za načrtovanje in ocenjevanje toplotnih lastnosti stavb z upoštevanjem notranje kakovosti zraka, toplotnega okolja, svetlobe in hrupa. (2007). Ljubljana: Slovenski inštitut za standardizacijo.

SIST EN 17037: 2019. Dnevna svetloba v stavbah = Daylight of buildings. (2019). Ljubljana: Slovenski inštitut za standardizacijo.

SIST ISO 21542: 2012 – Gradnja stavb – Dostopnost in uporabnost grajenega okolja. (2012). Ljubljana: Slovenski inštitut za standardizacijo.

Strokovni standardi in priporočila za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic (za obdobje 2012−2020). (2012). Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost. Pridobljeno 11. 2. 2019 s spletne strani: http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/kultura/STANDARDI_visokosolske_knjiznice_14052012_sprejeti_objava_OBDOBJE.pdf

Tehnična smernica TSG-1-005. Zaščita pred hrupom v stavbah. (2012). Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS. Pridobljeno 23. 4. 2019 s spletne strani: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/tsg_005_zascita_pred_hrupom.pdf

Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS. (2011). Uradni list Evropske unije, L88/5.

Uredba o razvrščanju objektov. (2018). Uradni list RS, št. 37/2018.

Vodopivec, J. (ur.). (2009). Arhivski depoji v Sloveniji. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije.

Vodopivec, J. in Kontestabile Rovis, M. (2009). Uvod. V J. Vodopivec (ur.), Arhivski depoji v Sloveniji (str. 7). Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije.

Vovk, M. (2000). Načrtovanje in prilagajanje grajenega okolja v korist funkcionalno oviranim ljudem: priročnik. Ljubljana: Urbanistični inštitut RS.

WBDG. Whole building design guide [spletno mesto]. (2019). Washington, DC: National Institute of Building Sciences. Pridobljeno 11. 2. 2019 s spletne strani: http://www.wbdg.org

WHO. (2001). International classification of functioning, disability and health (ICF) [spletna stran]. B. k.: World Health Organisation. Pridobljeno 11. 2. 2019 s spletne strani: https://www.who.int/classifications/icf/en/

WHO. (2019). Deafness and hearing loss [spletna stran]. B. k.: World Health Organisation. Pridobljeno 23. 4 2019 s spletne strani: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1). (2001). Uradni list RS, št. 87/2001, 96/2002 in 92/2015.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. (2019). Zakonodaja [spletna stran]. Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Pridobljeno 18. 6. 2019 s spletne strani: http://www.zveza-gns.si/o-zvezi/zakonodaja/

Objavljeno
2019-10-01