Odprta znanost in kako v njej prepoznajo svojo vlogo slovenski visokošolski knjižničarji

  • Maja Kuhar Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana e-pošta: maja.kuhar@ff.uni-lj.si
  • Teja Koler Povh Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana e-pošta: teja.povh@fgg.uni-lj.si
Ključne besede: odprta znanost, odprti dostop, visokošolske knjižnice, vloga knjižničarja

Povzetek

Izvleček
Odprta znanost predstavlja sodobno komunikacijo v znanosti 21. stoletja in predpostavlja odprto delovanje raziskovalcev v vseh fazah raziskovanja. V začetni fazi je predstavljala pobudo raziskovalcev za odprti dostop do objav ob koncu prejšnjega stoletja. Ob njeni uveljavitvi je nujna preobrazba vlog visokošolskega knjižničarja. Namen prispevka je predstaviti vlogo visokošolskih knjižničarjev na področju odprte znanosti in kako to vidijo slovenski visokošolski knjižničarji. Raziskavo smo izvedli poleti 2017 med visokošolskimi knjižničarji na treh univerzah v Sloveniji. Podatki so bili pridobljeni z metodo spletnega anketiranja, v analizo smo vključili 64 v celoti izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Ugotovili smo, da večina anketiranih pod pojmom odprta znanost razume zgolj odprti dostop do znanstvenih objav ter z njimi povezanih raziskovalnih podatkov in metapodatkov. Kot zelo pomembno nalogo pri delu visokošolskega knjižničarja na področju odprte znanosti so anketirani izpostavili izgradnjo repozitorija. Ugotovili smo, da je ta bolj pomembna knjižničarjem, zaposlenim v sklopu Univerze v Mariboru, kot tistim v sklopu Univerze v Ljubljani. Redki so prepoznali pomen vloge knjižničarja pri preverjanju podobnosti vsebin in le en knjižničar je izpostavil nujnost aktivne vloge knjižničarja pri svetovanju o določilih varovanja avtorske pravice. Več kot polovica anketiranih trdi, da naloge, povezane z odprto znanostjo, v njihovi knjižnici izvaja za to usposobljena oseba. Menimo, da bi bili lahko visokošolski knjižničarji v Sloveniji v opravljanje nalog, povezanih z odprto znanostjo, bolj vključeni. Priložnosti za posredovanje znanja knjižničarjem o odprtem dostopu se kažejo v krepitvi osebnih stikov v stroki ter s promocijo na strokovnih srečanjih in na spletnih portalih.

Literatura

Akcijski načrt izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015‒2020. (2017). Ljubljana: Vlada Republike Slovenije. Pridobljeno 31. 10. 2018 s spletne strani: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/ pageuploads/Znanost/doc/Odprti_dostop/Akcijski_nacrt_-_POTRJENA_VERZIJA.pdf

Ambrožič, M. (2005). Sodobne potrebe in izzivi v izobraževanju knjižničarjev. V M. Ambrožič (ur.), Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju: zbornik referatov (str. 227–248). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Ambrožič, M. (2008). Anketna metoda. V A. Šauperl (ur.), Raziskovalne metode v bibliotekarstvu, informacijski znanosti in knjigarstvu (str. 23–52). Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Auckland, M. (2012). Re-skilling for research: an investigation into the role and skills of subject and liaison librarians required to effectively support the evolving information needs of researchers. London: Research Information Network. Pridobljeno 8. 1. 2019 s spletne strani: https://www.rluk.ac.uk/wp-content/uploads/2014/02/RLUK-Re-skilling.pdf

Awre, C. L., Stainthorp, P. in Stone, G. (2016). Supporting open access processes through library collaboration. Collaborative librarianship, 8(2), article 8. Pridobljeno 8. 1. 2019 s spletne strani: https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1051&context=collaborativelibrarianship

Björk, B. C., Welling, P., Laakso, M., Majlender, P., Hedlund, T. in Guônason, G. (2010). Open access to the scientific journal literature: situation 2009. PLoS ONE, 5(6). doi: 10.1371/journal.pone.0011273

Bosc, H. in Harnad, S. (2005). In a paperless world a new role for academic libraries: providing open access. Learned publishing, 18(2), 95–99. doi:10.1087/0953151053585028

Bueno de la Fuente, G. (B. d.). What is an open science? Introduction [spletna stran]. S. l.: FOSTER. Pridobljeno 29. 7. 2018 s spletne strani: https://www.fosteropenscience.eu/content/what-open-science-introduction

Burns, C. S. (2014). Academic libraries and open access strategies. Library administration and organization, 32, 147–211.

Carrigan, D. P. (1995). Toward a theory of collection development. Library acquisitions: practice and theory, 19(1), 97–106. doi:10.1016/0364-6408(94)00056-2

Communication: European cloud initiative – building a competitive data and knowledge economy in Europe. (2016). Luxembourg: European Commission. Pridobljeno 23. 12. 2018 s spletne strani: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-european-cloud-initiative-building-competitive-data-and-knowledge-economy-europe

Crotty, D. (2015). Is it true that most open access journals do not charge an APC? Sort of. It depends [blog zapis]. Wheat Ridge: Society for Scholarly Publishing. Pridobljeno 8. 1. 2019 s spletne strain: https://scholarlykitchen.sspnet.org/2015/08/26/do-most-oa-journals-not-charge-an-apc-sort-of-it-depends/

Čuk, A. (2001). Elektronske revije in posredovanje znanja. V M. Ambrožič (ur.), Digitalna knjižnica (str. 123–130). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

De Castro, P. (2016). A funding opportunity for APC-free open access journals and platforms [blog zapis]. Dragør: DOAJ. Pridobljeno 20. 12. 2019 s spletne strani: https://blog.doaj.org/2016/05/11/a-funding-opportunity-for-apc-free-open-access-journals-and-platforms/

Definicija odprte znanosti [spletna stran]. (B. d.). Ljubljana: Open access Slovenia. Pridobljeno 8. 1. 2019 s spletne strani: https://www.openaccess.si/odprta-znanost/

Dolgan Petrič, M. (2004). Slovenske specialne in visokošolske knjižnice kot učeče se organizacije. V A. Rožić-Hristovski in K. Hacin-Ludvik (ur.), Vloga specialnih in visokošolskih knjižnic v procesu evropske integracije: zbornik referatov (str. 21–32). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Fuchs, C. in Sandoval, M. (2013). The diamond model of open access publishing: why policy makers, scholars, universities, libraries, labour unions and the publishing world need to take non-commercial, non-profit open access serious. TripleC, 11(2), 428–443.

Gajović, S. (2017). Diamond open access in the quest for interdisciplinarity and excellence. Croatian medical journal, 58(4), 261–262. doi: 10.3325/cmj.2017.58.261

Harnad, S. (2011, 4. maj). The green open access citation advantage: within-journal versus between-journal comparisons [blog zapis]. S. l.: Open access archivangelism. Pridobljeno 6. 8. 2018 s spletne strani: http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/811-The-Green-Open-AccessCitation-Advantage-Within-Journal-Versus-Between-Journal-Comparisons.html

Harris, S. (2012). Moving towards an open access future: the role of academic libraries. London: Sage. Pridobljeno 16. 3. 2018 s spletne strani: https://studysites.uk.sagepub.com/repository/binaries/pdf/Library-OAReport.pdf

Hibridne revije [spletna stran]. (B. d.). Ljubljana: Open access Slovenia. Pridobljeno 30. 7. 2018 s spletne strani: https://www.openaccess.si/hibridne-revije/

Hoorn, E. (2014). Diamond open access and open peer review: an analysis of the role of copyright and librarians in the support of a shift towards open access in the legal domain. European journal of current legal issues, 20(1). Pridobljeno 8. 1. 2019 s spletne strani: http://webjcli.org/article/view/302/421

Koler-Povh, T. (2014). Vpliv odprtega dostopa na citiranost znanstvenih objav v gradbeništvu. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Koler-Povh, T. (2016). Vloga knjižničarja pri izgradnji institucionalnega repozitorija: izziv ali nuja?. Predstavljeno na Posvetovanju sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije »Upravljanje znanja v knjižnicah« (Maribor, 19. in 20. september 2016). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Pridobljeno 8. 1. 2019 s spletne strani: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=89555&lang=slv

Koler-Povh, T. (2017). Visokošolske knjižnice in njihova vloga v akademskem okolju: študijsko gradivo za študente bibliotekarstva. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Koler-Povh, T., Južnič, P. in Turk, G. (2014). Impact of open access on citation of scholarly publications in the field of civil engineering. Scientometrics, 98(2), 1033–1045. doi: 10.1007/s11192-013-1101-x

Koler-Povh, T. in Turk, Ž. (2018). Vloga visokošolskega knjižničarja pri informacijski pismenosti doktorandov tehnike – primer gradbeništva. Knjižnica, 62(1–2), 135–150.

Koler-Povh, T., Turk, G. in Mikoš, M. (2012). Repozitorij kot pridobitev za uporabnike in izziv za knjižničarje. V A. Kavčič-Čolić in I. Vodopivec (ur.), Izzivi sodobnih tehnologij: konkurenčna prednost knjižničnih storitev: zbornik referatov (str. 217–234). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Kuhar, M. (2018). Odprta znanost in vloga visokošolskega knjižničarja. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Machovec, G. (2013). An interview with Jeffrey Beall on open access publishing. The Charleston advisor, 15(1), 50. doi:10.5260/chara.15.1.50

Mercer, H. (2011). Almost halfway there: an analysis of the open access behaviors of academic librarians. College and research libraries, 72(5), 443–453. doi:10.5860/crl-167

Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015−2020. (2015). Ljubljana: Vlada Republike Slovenije. Pridobljeno 8. 1. 2019 s spletne strani: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije/Nacionalna_strategija_odprtega_dostopa.pdf

Öchsner, A. (2013). Introduction to scientific publishing: backgrounds, concepts, strategies. Berlin: Springer. doi:10.1007/978-3-642-38646-6

Ojsteršek, M., Kotar, M., Ferme, M., Hrovat, G., Borovič, M., Bregant, A., … Brezovnik J. (2014). Vzpostavitev repozitorijev slovenskih univerz in nacionalnega portala odprte znanosti. Knjižnica, 58(3), 15–39.

Open access Slovenia [spletno mesto]. (B. d.). Ljubljana: Open access Slovenia. Pridobljeno 31. 10. 2018 s spletne strani: https://www.openaccess.si

Open science monitor [spletna stran]. (B. d.). Luxembourg: European Commission. Pridobljeno s 23. 12. 2018 s spletne strani: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor_en

Pečko-Mlekuš, H. (2004). Visokošolski knjižničar – enakopraven partner pri prenosu znanja v pedagoškem procesu na univerzi. V A. Rožić-Hristovski in K. Hacin-Ludvik (ur.), Vloga specialnih in visokošolskih knjižnic v procesu evropske integracije: zbornik referatov (str. 97–105). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic Univerze v Ljubljani. (2015). Ljubljana: Univerza v Ljubljani. Pridobljeno 8. 1. 2019 s spletne strani: https://www.uni-lj.si/mma/pravilnik_o_splosnih_pogojih_poslovanja_knjiznic_ul/2018102615452147/

Pregled aktivnosti [spletna stran]. (B. d.). Ljubljana: Open access Slovenia. Pridobljeno 15. 7. 2018 s spletne strani: https://www.openaccess.si/pregled-aktivnosti/

Riera Madurell, T. (2017). Open science: a framework to foster quality of research. V Europe’s future: open innovation, open science, open to the world: reflections of the RISE group (str. 60–65). Pridobljeno 14. 12. 2018 s spletne strani: http://ec.europa.eu/research/openvision/pdf/publications/ki0217113enn.pdf

Rodriguez, J. (2015). Scholarly communications competencies: open access training for librarians. New library world, 116(7–8), 397–405. doi: 10.1108/nlw-12-2014-0140

Suber, P. (2004). Creating an intellectual commons through open access. Pridobljeno 20. 7. 2018 s spletne strani: http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/4445/Suber_Creating_041004.pdf

Suber, P. (2015a, 11. maj). How many peer-reviewed OA journals charge publication fees? [blog zapis]. Bloomington, IN: Indiana University. Pridobljeno 20. 12. 2018 s spletne strani: https://plus.google.com/+PeterSuber/posts/Cqv4oq3LuFr

Suber, P. (2015b). Open access overview. focusing on open access to peer-reviewed research articles and their preprints. Richmond, IN: Earlham College. Pridobljeno 28. 7. 2018 s spletne strani: https://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm

Suber, P. (2018). Peter Suber [spletna stran]. Cambridge, MA: The Berkman Klein Center for Internet and Society at Harvard University. Pridobljeno 29. 7. 2018 s spletne strani: https://cyber.harvard.edu/~psuber/wiki/Peter_Suber

Štebe, J. (2015). Razlogi za odprti dostop do raziskovalnih podatkov: politike, načela, koristi [PowerPoint prezentacija]. Ljubljana: Arhiv družboslovnih podatkov. Pridobljeno 8. 1. 2019 s spletne strani: https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/publikacije/predavanja/2015/2015_sidih_pred_stebe.pdf

Taylor, M. (2013, 25. september). Open access: who should pay?. Strasbourg: Euroscientist. Pridobljeno 8. 1. 2019 s spletne strani: https://www.euroscientist.com/open-access-who-should-pay/

Tenopir, C., Dalton, E. D., Christian, L., Jones, M. K., McCabe, M., Smith, M. in Fish, A. (2017). Imagining a gold open access future: attitudes, behaviors, and funding scenarios among authors of academic scholarship. College and research libraries, 78(6), 824–843. doi:10.5860/crl.78.6.824

Turk, Ž. (2004). Knjižnice v okolju odprtega znanstvenega publiciranja. V A. Rožić-Hristovski in K. Hacin-Ludvik (ur.), Vloga specialnih in visokošolskih knjižnic v procesu evropske integracije: zbornik referatov (str. 157–162). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Vidic, M. in Južnič, P. (2010). Odnos »visokošolski knjižničar – študent«: kako študentje poznajo delo visokošolskega knjižničarja. Knjižnica, 54(1–2), 59–77.

Žaucer, M. (2001). Digitalna univerzitetna knjižnica: so knjižnice Univerze v Ljubljani pripravljene na spremembe?. V M. Ambrožič (ur.), Digitalna knjižnica (str. 107–122). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Žugelj, U., Zabukovec, V., Polič, M. in Maver J. (2004). Zaznavanje sedanje in prihodnje vloge visokošolskih knjižnic: primer knjižnic Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Knjižnica, 48(3), 81–94.

Podatki za izdelavo Slike 2 so bili meseca oktobra 2018 pridobljeni iz naslednjih virov:

Dirros. Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije [podatkovna zbirka]. (2018). Pridobljeno s spletne strani: http://dirros.openscience.si/info/index.php/slo/

DKMORS – Statistika [spletna stran]. (2018). Ljubljana: Ministrstvo za obrambo. Pridobljeno s spletne strani: https://dk.mors.si/Statistika.php?lang=slv

DKUM – Statistika [spletna stran]. (2018). Maribor: Univerza v Mariboru. Pridobljeno s spletne strani: https://dk.um.si/Statistika.php?cmd=intro&lang=slv

dLib. Digitalna knjižnica Slovenije [podatkovna zbirka]. (B. d.). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno s spletne strani: https://www.dlib.si/

DRUGG. Digitalna knjižnica UL FGG [podatkovna zbirka]. (2017). Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Pridobljeno s spletne strani: https://www.fgg.uni-lj.si/digitalna-knjiznica/

ePrints.FRI – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko [spletna stran]. (B. d.). Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko. Pridobljeno s spletne strani: http://eprints.fri.uni-lj.si/view/year/

Pavšič Vizjak, M. (2018, 11. januar). Kako preveriti kakovost in verodostojnost raziskav. Delo. Pridobljeno s spletne strani: https://www.delo.si/znanje/znanost/kako-preveriti-kakovost-in-verodostojnost-raziskav.html

PeFprints [podatkovna zbirka]. (B. d.). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. Pridobljeno s spletne strani: http://pefprints.pef.uni-lj.si/

Portal elektronskega založništva znanstvenih publikacij [spletno mesto]. (B. d.). Ljubljana: ZRC SAZU. Pridobljeno s spletne strani: https://ojs.zrc-sazu.si/

ReVIS. Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij [podatkovna zbirka]. (2018). Pridobljeno s spletne strani: http://revis.openscience.si/info/index.php/slo/

RUL. Repozitorij Univerze v Ljubljani [spletna stran]. (2018). Ljubljana: Univerza v Ljubljani. Pridobljeno s spletne strani: https://repozitorij.uni-lj.si/Statistika.php

RUNG. Repozitorij Univerze v Novi Gorici [podatkovna zbirka]. (2018). Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici. Pridobljeno s spletne strani: http://repozitorij.ung.si/info/index.php/slo/

RUP. Repozitorij Univerze na Primorskem [podatkovna zbirka]. (2018). Koper: Univerza na Primorskem. Pridobljeno s spletne strani: http://repozitorij.upr.si/info/index.php/slo/

SciVie [podatkovna zbirka]. (B. d.). Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenija. Pridobljeno s spletne strani: http://eprints.gozdis.si/

Videolectures [podatkovna zbirka]. (2014). Ljubljana: Institut »Jožef Stefan«. Pridobljeno s spletne strani: http://videolectures.net/

Objavljeno
2018-12-24
Kako citirati
KuharM., & Koler PovhT. (2018). Odprta znanost in kako v njej prepoznajo svojo vlogo slovenski visokošolski knjižničarji. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 62(4). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7390
Rubrike
ČLANKI