Novoveški tiski in vezave v Nadškofijskem arhivu Maribor

Lilijana Urlep

Povzetek

Izvleček
Namen: V članku so predstavljeni novoveški tiski iz historične knjižnice lavantinskih škofov, ki jo hrani Nadškofijski arhiv Maribor. Novoveški tiski so prikazani z vsebinskega, estetskega in zgodovinskega vidika. Splošen pregled dopolnjujejo predstavitve posameznih tiskov, ki kažejo specifične lastnosti. Prispevek prinaša tudi nova spoznanja o zgodovini historične knjižnice in o vlogi lavantinskih škofov pri oblikovanju knjižničnega fonda.
Metodologija/pristop: Pri nastanku članka je bila uporabljena predvsem historična metoda na osnovi kritičnega pregleda arhivskih virov in knjižničnega gradiva.
Rezultati: V historični knjižnici lavantinskih škofov so številni novoveški tiski, ki jih lahko uvrstimo med pomembnejše spomenike pisne kulturne dediščine na slovenskih in evropskih tleh. Vsebinsko so novoveški tiski zelo raznovrstni. Prevladujejo teološka dela na čelu z biblijami in liturgičnimi knjigami, teologiji sledijo druge humanistične discipline. Še posebej dragocena so dela, ki izstopajo zaradi svojih vsebinskih značilnosti, redkosti (dvorni letopis iz leta 1705), estetskih lastnosti na čelu z okrasnimi prvinami in dekorativnimi vezavami (Salzburški misal iz leta 1515 z datirano vezavo), zgodovinskih oziroma cerkvenozgodovinskih povezav z našim prostorom (Rimski misal oziroma lekcionar iz leta 1761) ali zaradi kombinacije vseh teh dejavnikov. Zanimiva je tudi skupina liturgičnih knjig iz 17. in 18. stoletja z dekorativnimi vezavami.
Omejitve raziskave: Zaradi raznovrstnih delovnih obveznosti in pomanjkanja časa tiski do zdaj še niso bili popisani ali katalogizirani, zato podajanje konkretnih podatkov in izvedba statističnih analiz nista bila mogoča.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Prva študija, ki se ukvarja z navedeno tematiko in služi kot osnova za nadaljnje raziskave.

Ključne besede

cerkvene knjižnice, novoveški tiski, lavantinska škofija, knjižnične zbirke, kulturna zgodovina, cerkvena zgodovina

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Gatz, E. in Brodkorb, C. (1996). Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648: ein biographisches Lexikon. Berlin: Duncker & Humblot.

Gatz, E. in Janker, S. M. (1990). Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803: ein biographisches Lexikon. Berlin: Duncker & Humblot.

Golob, N. (2012). Katalog knjižnega slikarstva v srednjeveških rokopisih in inkunabulah. V D. Marinič in I. Filipič (ur.), Srednjeveške in renesančne knjižne umetnine iz zakladnice Nadškofije Maribor (str. 38–234). Maribor: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor.

Golob, N. (2017a). Na pergamentu in papirju: rokopisi in tiski iz mariborskih zbirk. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije.

Golob, N. (2017b). Srednjeveški in renesančni rokopisi: materiali, strukture, predstavitve. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Gspan, A. in Badalić, J. (1957). Inkunabule v Sloveniji / Incunabula quae in Slovenia asservantur. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Kos, M. in Stele, F. (1931). Srednjeveški rokopisi v Sloveniji / Codices aetatis mediae manuscripti qui in Slovenia reperiuntur. Ljubljana: Umetnostnozgodovinsko društvo.

Kovačič, F. (1928). Zgodovina Lavantinske škofije: 1228–1928. Maribor: Lavantinski kn. šk. ordinariat.

Krajnc Vrečko, F. (1999). Teološka knjižnica Maribor: duhovna vez med preteklostjo in prihodnostjo: 140 let Škofijske teološke knjižnice. Ljubljana: Družina.

Mazal, O. (1990). Europäische Einbandkunst aus Mittelalter und Neuzeit: Ausstellung der Handschriften – und Inkunabelsammlung der Österrreichischen Nationalbibliothek, Prunksaal, 22. Mai – 26. Oktober 1990. Graz: Akademische Druck-u. Verlagsanstalt.

Svoljšak, S. (2004). Renesančne knjižne vezave na slovenskih protestantskih tiskih v knjižnici Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani. Knjižnica, 48(4), 37–62.

Svoljšak, S. (2009). Knjižna zbirka P. Žige Škerpina v ljubljanskem frančiškanskem samostanu. Knjižnica, 53(1–2), 7–31.

Tangl, K. (1841). Reihe der Bischöfe von Lavant. Celovec: J. Leon.

Urlep, L. (2012a). Drobci iz zgodovine »stare« škofijske knjižnice lavantinskih škofov v Šent Andražu na Koroškem. V D. Marinič in I. Filipič (ur.), Srednjeveške in renesančne knjižne umetnine iz zakladnice Nadškofije Maribor (str. 10–38). Maribor: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor.

Urlep, L. (2012b). Inkunabule v Nadškofijskem arhivu Maribor: splošen pregled in materialno varstvo. V N. Gostenčnik (ur.), Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja: arhivistika in informatika: Radenci, 28.–30. marec 2012 (str. 367–380). Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.

Urlep, L. (2014). Fragment karolinškega rokopisa kot del vezave 16. stoletja. V A. Nared (ur.), Arhivi – zakladnice spomina (str. 68–69). Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije.

Urlep, L. (2016). Knjižnica Nadškofijskega arhiva Maribor: zgodovinski pregled in selitev v letu 2015. V N. Gostenčnik (ur.), Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja: popisovanje arhivskega gradiva: zbornik mednarodne konference, Radenci, 13.–15. april 2016 (str. 363–376). Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.

Vodopivec, J. (2000). Vezave srednjeveških rokopisov: strukturne prvine in njihov razvoj / Binding structures on stiff-board manuscripts. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije.

Zotter, H. in Csanády, H. (1999). Einbandkunde: eine kleine stilgeschichtliche Einführung: Skriptum für den Ausbildungskurs. Pridobljeno 28. 8. 2018 s spletne strani https://static.uni-graz.at/fileadmin/ub/doc/sosa/ub-sosa-skriptum-einbandkunde.pdf