Skrb za zdravje in varnost zaposlenih v Mestni knjižnici Ljubljana: priprava predloga načrta promocije zdravja

Suzana Štrempfelj

Povzetek

Izvleček
Skrb za zdravje in varnost pri delu sta ključna elementa pri zagotavljanju bolj zdravega, produktivnega in daljšega poklicnega življenja. Delo in delovno okolje neposredno vplivata na zdravje, saj ljudje veliko časa preživimo na delovnem mestu, zato je obvladovanje psihosocialnih tveganj in stresa v delovnem okolju ter zagotovitev zdravja in varnosti pri delu pomemben dejavnik, katerega mora delodajalec tudi zakonsko upoštevati. Namen prispevka je ugotoviti, ali Mestna knjižnica Ljubljana oziroma njeno vodstvo skrbi za zdravje in varnost svojih zaposlenih, katere aktivnosti že izvaja in kaj še lahko stori za izboljšanje stanja na tem področju. Pregled stanja je bil izveden na osnovi teoretičnih izhodišč in preučitve dejanskih aktivnosti, ki se že izvajajo v okviru skrbi za zdravje zaposlenih. Prispevek je sestavljen iz treh delov. V prvem delu je izvedena analiza aktivnosti, ki se že izvajajo v Mestni knjižnici. V drugem delu prispevka je pripravljen predlog načrta promocije zdravja, katerega namen je informiranje, ozaveščanje, motiviranje zaposlenih in vodstva k zavestnemu, dejavnemu izvajanju in sodelovanju pri aktivnostih promocije zdravja. V tretjem delu pa so podani primeri dobrih praks oziroma predlogi aktivnosti za izboljšanje promocije zdravja. Iz prispevka je razvidno, da se v Mestni knjižnici Ljubljana poleg zakonsko določenih aktivnosti že izvaja tudi vrsta drugih aktivnosti za izboljšanje promocije zdravja zaposlenih. Veliko je že storjenega, še vedno pa ostaja veliko prostora za nove predloge, katerih uvedba bi pripomogla k izboljšanju, izpopolnjevanju in večanju zdravja ter varnosti zaposlenih v Mestni knjižnici Ljubljana.

Ključne besede

skrb za zdravje; zdravje pri delu; promocija zdravja; dejavnosti promocije zdravja; splošne knjižnice

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Constitution of WHO: principles [spletna stran]. (2018). Geneva: World Heallth Organization. Pridobljeno 27. 5. 2018 s spletne strani: http://www.who.int/about/mission/en/

e-OPSA: e – orodje za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma [spletna stran]. (2018). Ljubljana: Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU. Pridobljeno 27. 5. 2018 s spletne strani: http://www.opsa.si/

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu. (2018). Promocija zdravja na delovnem mestu za delavce. E-facts, (94), 1–2. Pridobljeno 21. 5. 2018 s spletne strani: https://osha.europa.eu/sl/tools-and-publications/publications/factsheets/94

Izjava o varnosti z oceno tveganja. (2012). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. Pridobljeno 24. 5. 2018 s spletne strani: http://intranet.mklj.si/images/documents/varstvo_pri_delu/izjava.pdf

Kamin, T. (2006). Zdravje na barikadah: dileme promocije zdravja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Ocena tveganja. (2012). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. Pridobljeno 24. 5. 2018 s spletne strani: http://intranet.mklj.si/images/documents/varstvo_pri_delu/11.pdf

Petruša, L. in Remec, M. (2010). V zdravju je moč: veselo na delo!: promocija zdravja in telesne dejavnosti na delovnem mestu. Koper: Zavod za zdravstveno varstvo Koper.

Podjed, K. (2016a). Donosnost promocije zdravja. Ekonomska demokracija, 20(4), 19–22.

Podjed, K. (2016b). Vodnik v stroške in donosnost promocije zdravja. Kranj: Inštitut za produktivnost. Pridobljeno 18. 5. 2018 s spletne strani: https://dmi.zrc-sazu.si/sites/default/files/vodnik_v_stroske_in_donosnost_promocije_zdravja.pdf

Podjed, K., Bajt, M. in Jeriček Klanšček, H. (2016). Promocija zdravja v žepu: priročnik za sindikalne zaupnike, člane svetov delavcev in vse, ki jih to zanima. Koper: Obalna sindikalna organizacija – KS 90. Pridobljeno 5. 3. 2018 s spletne strani: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/promocija_zdravja_v_zepu_prirocnik_za_sindikalne_zaupnike.pdf

Podjed, K. in Željeznov Seničar, M. (2016). Priročnik dobre prakse promocije zdravja v vzgoji in izobraževanju ter socialnemu varstvu. Ljubljana: Konfederacija sindikatov javnega sektorja. Pridobljeno 6. 3. 2018 s spletne strani: http://www.konfederacija-sjs.si/p_szz/media/prirocnikpromocijazdravjaeobjava.pdf

(P)Ostanimo zdravi: z dobro načrtovano promocijo zdravja na delovnem mestu do zdravih in zadovoljnih zaposlenih. (2014). Ljubljana: Izobraževalno raziskovalni inštitut. Pridobljeno 26. 5. 2018 s spletne strani: http://www.iri-lj.si/images/dokumenti/kronebo-delodajalci-2014.pdf

Povsod v mestu: strateški načrt Mestne knjižnice Ljubljana za obdobje 2017–2021. (2016). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. Pridobljeno 7. 6. 2018 s spletne strani: https://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javnega_znacaja/Strateski_nacrt_MKL_2017-2021.pdf

Pravilnik o delovnem času v Mestni knjižnici Ljubljana. (2018). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. Pridobljeno 12. 3. 2018 s spletne strani: http://intranet.mklj.si/images/documents/dokumentacija/interni_pravilniki/pravilnik%20o%20delovnem%20casu%20mkl.pdf

Pravilnik o izvajanju notranje kontrole za ugotavljanje prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih substanc pri zaposlenih v Mestni knjižnici Ljubljana. (2010). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. Pridobljeno 24. 5. 2018 s spletne strani: http://intranet.mklj.si/images/documents/dokumentacija/interni_pravilniki/Pravilnik%20o%20ugotavljanju%20alkoholiziranosti.pdf

ProZDRAV2. (2018). Ljubljana: Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ. Pridobljeno 15. 3. 2018 s spletne strani: http://npzdm.prozdrav2.si/

Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu (verzija 1.0). (2015). Ljubljana: Ministrstvo za zdravje. Direktorat za javno zdravje. Pridobljeno 26. 5. 2018 s spletne strani: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/zdr_na_del_mestu/Smernice_promocija_zdravja_na_delovnem_mestu-marec_2015_25012017.pdf

Stare, J. (2012). Boljše delovno okolje za boljše sodelovanje: priročnik. Ljubljana: Fakulteta za upravo.

Stergar, E. in Urdih Lazar, T. (2012). Zdravi delavci v zdravih organizacijah: priročnik za promocijo zdravja pri delu v mikropodjetjih. Ljubljana: Univerzitetni klinični center. Klinični inštitut za medicino dela in športa.

Šprah, L. (2017). Slovenska orodja za presojo psihosocialnih tveganj in obvladovanje stresa. HR&M, 3(10), 52–56.

Štandeker, K. (2017). Kako dobro v Sloveniji skrbimo za zdravje zaposlenih?. HR&M, 3(10), 16–18.

Varstvo pri delu [interni dokument]. (2018). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. Pridobljeno 12. 3. 2018 s spletne strani: http://intranet.mklj.si/index.php/varstvo-pri-delu

Weinberg, A., Southerland, J. V. in Cooper, C. L. (2010). Organizational stress management: a strategic approach. London: Palgrave Macmilan.

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTI). (2017). Uradni list RS, št. 9.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). (2011). Uradni list RS, št. 43.

Zdravje na delovnem mestu [spletna stran]. (2018). Ljubljana: Ministrstvo za zdravje. Pridobljeno 10. 3. 2018 s spletne strani: http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/zdravje_na_delovnem_mestu/