Vpliv fizičnega prostora in družbenega okolja na bralno izkušnjo: izsledki študije šestih fokusnih skupin

Avtorji

  • Ana Vogrinčič Čepič Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana e-pošta: ana.vogrincic@guest.arnes.si
  • Anežka Kuzmičová Stockholmska univerza, Frescativägen 22B-26, SE-106 91 Stockholm, Švedska e-pošta: anezka.kuzmicova@littvet.su.se
  • Patrícia Dias Katoliška univerza v Lizboni, Palma de Cima, 1649-023 Lizbona, Portugalska e-pošta: patriciadiassoares@gmail.com

Ključne besede:

bralne navade, bralno okolje, bralne prakse, bralne naprave, knjižnice, študije

Povzetek

Izvleček
Namen: Namen prispevka je obravnavati branje kot fizično dejavnost, ki je vpisana v prostor in nosi številne sociološke konotacije. Branje analizira kot utelešeno (angl. embodied) in družbeno prakso in ugotavlja medsebojno sodoločenost teh dveh dimenzij.
Metodologija/pristop: V fokusnih skupinah smo izvedli pogovore s študenti iz šestih evropskih držav in jih spraševali o vplivu oziroma vlogi, ki jo vrsta besedila, namen branja in bralna naprava igrajo pri izboru konkretnega bralnega okolja. Sodelovalo je 21 deklet in 15 fantov različnih do- in podiplomskih programov s povprečno starostjo 21,5 leta.
Rezultati: Izkazalo se je, da sogovorniki večinoma niso brezbrižni do svojega bralnega okolja. Kot prostor branja so najpogosteje navedli dom, knjižnice oziroma čitalnice, poleg tega pa še druge javne kraje, npr. kavarne in parke, okolja, kjer ljudje pogosto berejo, čeprav prvotno niso namenjena branju. Na tej osnovi članek poroča o zaznanih bralnih smernicah in premišlja o njihovih morebitnih implikacijah za akademsko raziskovanje in vsakdanjo prakso.
Omejitve raziskave: Vzorec raziskave je majhen, izziv sta predstavljali skupinska dinamika in neverbalna komunikacija.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Študija se razlikuje od prevladujočih pristopov k branju, ki »bralni um« praviloma obravnavajo kot začasno odvezan od vseh dražljajev v fizičnem okolju. Kot pokaže, prav teh ne gre ignorirati ne v praksi ne v kontekstu raziskovanja.

Literatura

Acheson, D. J., Wells, J. B. in MacDonald, M. C. (2008). New and updated tests of print exposure and reading abilities in college students. Behavior research methods, 40(1), 278–289.

Ackerman, R. in Goldsmith, M. (2011). Metacognitive regulation of text learning: on screen versus on paper. Journal of experimental psychology: applied, 17(1), 18–32.

Baron, N. S. in Segerstad, Y. H. (2010). Cross-cultural patterns in mobile-phone use: public space and reachability in Sweden, the USA and Japan. New media and society, 12(1), 13–34. doi: 10.1177/1461444809355111

Basch, C. E. (1987). Focus group interview: an underutilised research technique for improving theory and practice in health education. Health education and behavior, 14(4), 411–448. doi: 10.1177/109019818701400404

Benedetto, S., Drai-Zerbib, V., Pedrotti, M., Tissier, G. in Baccino, T. (2013). E-readers and visual fatigue. PLOS ONE, 8(12), e83676. doi: 10.1371/journal.pone.0083676

Bourdieu, P. (1984). Distinction: a social critique of the judgement of taste. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Burgess, S. R., Hecht, S. A. in Lonigan, C. J. (2002). Relations of home literacy environment to the development of reading-related abilities: a one-year longitudinal study. Reading research quarterly, 37(4), 408–426.

Burke, M. in Bon, E. V. (2017). The locations and means of literary reading. V S. Csábi (ur.), Expressive minds and artistic creations: studies in cognitive poetics (str. 205–231). Oxford: Oxford University Press. doi: 10.1093/oso/9780190457747.003.0010

Chapelle Wojciehowski, H. in Gallese, V. (2011). How stories make us feel: toward an embodied narratology. California Italian studies, 2(1). Pridobljeno 27. 4. 2018 s spletne strani: https://escholarship.org/uc/item/3jg726c2

Colclough, S. (2011). Representing reading spaces. V R. Crone in S. Towheed (ur.), The history of reading, volume 3: methods, strategies, tactics (str. 99–114). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Collinson, I. (2009). Everyday readers: reading and popular culture. London: Equinox.

de Jaegher, H. in di Paolo, E. (2007). Participatory sense-making. Phenomenology and the cognitive sciences, 6(4), 485–507. doi: 10.1007/s11097-007-9076-9

Fallin, L. (2016). Beyond books: the concept of the academic library as learning space. New library world, 117(5–6), 308–320. doi: 10.1108/NLW-10-2015-0079

Fortunati, L. (2002). The mobile phone: towards new categories and social relations. Information, communication and society, 5(4), 513–528.

Fortunati, L. in Vincent, J. (2014). Sociological insights on the comparison of writing/reading on paper with writing/reading digitally. Telematics and informatics, 31(1), 39–51. doi: 10.1016/j.tele.2013.02.005

Hupfeld, A., Sellen, A., O’Hara, K. in Rodden, T. (2013). Leisure-based reading and the place of e-books in everyday life. V P. Kotzé, G. Marsden, G. Lindgaard, J. Wesson in M. Winckler (ur.), Human-computer interaction – INTERACT 2013 (str. 1–18). Berlin: Springer. doi: 10.1007/978-3-642-40480-1_1

Krueger, J. in Taylor Aiken, A. (2016). Losing social space: phenomenological disruptions of spatiality and embodiment in Moebius syndrome and schizophrenia. V J. Reynolds in R. Sebold (ur.), Phenomenology and science (str. 121–139). New York: Palgrave Macmillan. doi: 10.1057/978-1-137-51605-3_7

Kuzmičová, A. (2014). Literary narrative and mental imagery: a view from embodied cognition. Style, 48(3), 275–293.

Kuzmičová, A. (2016). Does it matter where you read? Situating narrative in physical environment. Communication theory, 26(3), 290–308. doi: 10.1111/comt.12084

Kuzmičová, A., Burke, M. in Schilhab, T. (2018). m-Reading: fiction reading from mobile phones. Convergence: the international journal of research into new media technologies. Predhodna spletna objava. doi: 10.1177/1354856518770987

Lakoff, G. in Núñez, R. E. (2000). Where mathematics comes from: how the embodied mind brings mathematics into being. New York: Basic Books.

Lasen, A. (2005). Understanding mobile phone users and usage. Newbury: Vodaphone. Pridobljeno 27. 4. 2018 s spletne strani: https://www.researchgate.net/publication/237417266_A_comparative_study_of_mobile_phone_use_in_London_Madrid_and_Paris

Lee, D. H. (2013). Smartphones, mobile social space, and new sociality in Korea. Mobile media and communication, 1(3), 269–284. doi: 10.1177/2050157913486790

Leseman, P. P. M. in de Jong, P. F. (1998). Home literacy: opportunity, instruction, cooperation, and social–emotional quality predicting early reading achievement. Reading research quarterly, 33(3), 294–318.

Ling, R. (2004). The mobile connection: the cell phone’s impact on society. San Francisco: Morgan Kaufmann.

Loh, C. E. (2016). Levelling the reading gap: a socio-spatial study of school libraries and reading in Singapore. Literacy, 50(1), 3–13. doi: 10.1111/lit.12067

Mackey, M. (2010). Reading from the feet up: the local work of literacy. Children’s literature in education, 41(4), 323–339. doi 10.1007/s10583-010-9114-z

Mackey, M. (2016). Literacy as material engagement: the abstract, tangible and mundane ingredients of childhood reading. Literacy, 50(3), 166–172. doi: 10.1111/lit.12087

Mangen, A. in Kuiken, D. (2014). Lost in an iPad: narrative engagement on paper and tablet. Scientific study of literature, 4(2), 150–177.

Mangen, A. in van Der Weel, A. (2016). The evolution of reading in the age of digitisation: an integrative framework for reading research. Literacy, 50(3), 116–124. doi 10.1111/lit.12086

McLaughlin, T. (2015). Reading and the body: the physical practice of reading. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Mol, S. E. in Bus, A. G. (2011). To read or not to read: a meta-analysis of print exposure from infancy to early adulthood. Psychological bulletin, 137(2), 267–296.

Morley, D. (2000). Home territories: media, mobility and identity. New York: Routledge.

Piper, A. (2012). Book was there: reading in electronic times. Chicago: University of Chicago Press.

Prentice, D. A., Gerrig, R. J. in Bailis, D. S. (1997). What readers bring to the processing of fictional texts. Psychonomic bulletin and review, 4(3), 416–420. doi: 10.3758/BF03210803

Rose, E. (2011). The phenomenology of on-screen reading: university students’ lived experience of digitised text. British journal of educational technology, 42(3), 515–526. doi: 10.1111/j.1467-8535.2009.01043.x

Rowsell, J. (2014). Toward a phenomenology of contemporary reading. Australian journal of language and literacy, 37(2), 117–127.

Tseloudi, C. in Arnedillo-Sánchez, I. (2016). Capturing mobile learning in context. V Global learn 2016: global conference on learning and technology (str. 511–516). Limerick, Ireland: Association for the Advancement of Computing in Education.

Wolf, M. (2007). The Proust and the squid: the story and science of the reading brain. New York: Harper.

Wolf, M. in Barzillai, M. (2009). The importance of deep reading. Educational leadership, 66(6), 32–37.

Prenosi

Objavljeno

2018-10-30

Kako citirati

Vogrinčič Čepič, A., Kuzmičová, A., & Dias, P. (2018). Vpliv fizičnega prostora in družbenega okolja na bralno izkušnjo: izsledki študije šestih fokusnih skupin. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 62(3). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7140

Številka

Rubrike

ČLANKI