Pisna kulturna dediščina v slovenskih knjižnicah: izziv za knjižničarsko stroko in za pristojno ministrstvo

  • Eva Kodrič-Dačić Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana e-pošta: eva.kodric-dacic@nuk.uni-lj.si
Ključne besede: kulturna dediščina, pisna kulturna dediščina, knjižnice, Slovenija

Povzetek

Izvleček
Namen: Namen članka je predstaviti pomanjkljivosti pri obravnavi pisne kulturne dediščine v knjižnicah. Pisna kulturna dediščina je izjemnega pomena za slovensko nacionalno identiteto in kulturo, vendar ne knjižničarska stroka ne Ministrstvo za kulturo ne posvečata ustrezne pozornosti njenemu varstvu.
Metodologija/pristop: Raziskava je obsegala pregled sodobne obravnave (identificiranja, evidentiranja in ohranjanja) pisne kulturne dediščine v knjižnicah.
Rezultati: Odsotnost konceptualnih rešitev in strategij se kaže tako v pomanjkljivih zakonskih rešitvah kot v fragmentarnih poskusih evidentiranja kulturne dediščine, v improviziranju pri uvajanju formatov popisa za posamezne vrste kulturne dediščine, nekonsistentni digitalizaciji knjižničnih fondov in ne nazadnje tudi v nezadostni skrbi za zaščito pisnih kulturnih spomenikov. Gradnja nove zgradbe nacionalne knjižnice se odmika v nejasno prihodnost, medtem ko za ustrezno hranjenje arhivskih izvodov publikacij (kulturnih spomenikov) ni zadostnih sredstev. Priprava nacionalne strategije varstva pisne kulturne dediščine v knjižnicah bi morala biti ena izmed prioritet knjižničarske stroke.
Omejitve raziskave: Raziskava predstavlja pregled stanja v letu 2017 in temelji na značilnih primerih.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Raziskava predstavlja prvi poskus celostnega pregleda obravnave pisne kulturne dediščine, ki jo hranijo slovenske knjižnice in bo omogočala sistematičen pristop k reševanju problematike, povezane z njenim varstvom.

Literatura

Evropska strategija kulturne dediščine za 21. stoletje. (2017). Strasbourg: Odbor ministrov Sveta Evrope. Pridobljeno 15. 11. 2017 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Novice/2017/Strategija_21_SvetEvrope_2017-05-16.pdf

Evropsko leto kulturne dediščine 2018 [prosojnice]. (2017). Ljubljana: Ministrstvo za kulturo. Pridobljeno 30. 10. 2017 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Fotogalerija/2017/9-september/MK_ELKD_2018_12_9.ppt

Kamra: digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin [podatkovna zbirka]. (2008). Celje: Osrednja knjižnica Celje. Pridobljeno 23. 10. 2017 s spletne strani: https://www.kamra.si/

Kodrič-Dačić, E. (2012a). Knjižnice in kulturna dediščina: problematika strokovnih definicij in aktualnih normativnih rešitev. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic. Pridobljeno 27. 10. 2017 s spletne strani: http://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/studije/knjiznice_in_kulturna%20dediscina.pdf

Kodrič-Dačić, E. (2012b). Pisna kulturna dediščina v knjižnicah v luči aktualnih predpisov. Knjižnica, 56(4), 17–45.

Kopitarjeva zbirka slovanskih kodeksov [podatkovna zbirka]. (B. l.). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 23. 10. 2017 s spletne strani: http://old.nuk.uni-lj.si/kopitarjevazbirka/

Memory of the world: general guidelines to safeguard documentary heritage. (2002). Paris: UNESCO. Pridobljeno 15. 11. 2017 s spletne strani: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001256/125637e.pdf

Nacionalni program za kulturo 2018–2025. (2017). Ljubljana: Ministrstvo za kulturo. Pridobljeno 15. 11. 2017 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Fotogalerija/2017/8-avgust/NPK_2018-25_za_javno_razpravo.pdf

Navodila za ugotavljanje lastnosti kulturnega spomenika. (2012). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 15. 11. 2017 s spletne strani: https://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2015/Navodila%20za%20ugotavljanje%20lastnosti%20kulturnega%20spomenika.pdf

Oddelek za domoznanstvo in knjižno dediščino [spletna stran]. (B. l.). Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper. Pridobljeno 23. 10. 2017 s spletne strani: http://www.kp.sik.si/oddelek-za-domoznanstvo-in-knjizno-dediscino

Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod. (2007). Uradni list RS, št. 90.

Sklep (EU) 2017/864 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o evropskem letu kulturne dediščine (2018). (2017, 20. maj). Uradni list Evropske unije, L 131. Pridobljeno 6. 11. 2017 s spletne strani: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d6a1438e-3d20-11e7-a08e-01aa75ed71a1/language-sl/format-PDFA1A

Slovar slovenskega knjižnega jezika [podatkovna zbirka]. (2014). Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Pridobljeno 23. 10. 2017 s spletne strani: http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika

Slovenska biografija [podatkovna zbirka]. (2013). Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Pridobljeno 23. 10 2017 s spletne strani: http://www.slovenska-biografija.si/

Spletni arhiv Narodne in univerzitetne knjižnice [podatkovna zbirka]. (2018). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 30. 8. 2018 s spletne strani: http://arhiv.nuk.uni-lj.si/

Tiski med NOB [spletna stran]. (B. l.). Novo mesto: Knjižnica Mirana Jarca. Pridobljeno 30. 8. 2018 s spletne strani: http://www.nm.sik.si/si/zbirke/kajhranimo/tiskimednob/

The UNESCO/PERSIST Guidelines for the selection of digital heritage for long-term preservation. (2016). Paris: UNESCO. Pridobljeno 6. 2. 2018 s spletne strani: https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/cultural-heritage/documents/persist-content-guidelines-en.pdf

Videc, A. (ur.). (2017). Zbornik referatov. Celje: Osrednja knjižnica Celje.

Zakon o izgradnji univerzitetne knjižnice v Ljubljani. (1994). Uradni list RS, št. 70.

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj–1). (2001). Uradni list RS, št. 87/2001, 96/2002 – ZUJIK, 92/2015.

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1). (2008). Uradni list RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011 – ORZVKD39, 90/2012, 111/2013, 32/2016 in 21/18 – ZNOrg.

Zbirka narodnoosvobodilnega tiska (1941–1945). (B. l.). V SI AS Arhiv Republike Slovenije [podatkovna zbirka]. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije. Pridobljeno 27. 10. 2017 s spletne strani: http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=27493

Drugi uporabljeni viri

Knjižnica: osebne knjižnice: njihovi tvorci in usode. (2015). Knjižnica, 59(3).

Okvirna konvencija Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo. (2006). Strasbourg: Svet Evrope. Pridobljeno 19. 10. 2017 s spletne strani: http://www.svetevrope.si/sl/dokumenti_in_publikacije/konvencije/199/

Smernice za zajem, dolgotrajno hranjenje in dostop do kulturne dediščine v digitalni obliki. (2013). Ljubljana: Ministrstvo za kulturo. Pridobljeno 30. 10. 2017 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/2013/Smernice_za_zajem_dolgotrajno_ohranjanje_in_dostop_do_kulturne_dediscine_v_digitalni_obliki.pdf

Strategija razvoja Digitalne knjižnice Slovenije –dLib.si 2007–2010. (2006). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 30. 10. 2017 s spletne strani: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-EJGC736G

Strategija trajnega ohranjanja digitalnih virov v Narodni in univerzitetni knjižnici 2012–2020. (2012). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 30. 10. 2017 s spletne strani: https://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2015/URN_NBN_SI_DOC-HPEWEXEN.pdf

Objavljeno
2018-10-30
Kako citirati
Kodrič-DačićE. (2018). Pisna kulturna dediščina v slovenskih knjižnicah: izziv za knjižničarsko stroko in za pristojno ministrstvo. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 62(3). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7138
Rubrike
ČLANKI