Likanje ali klesanje jezika?

Marta Kocjan Barle

Povzetek

Izvleček
Prispevek na kratko prikazuje jezikovno urejanje v založništvu in dosedanje ocene jezikovnih popravkov. Osredotoča se predvsem na vprašanje, ali se je pri pregledovanju besedil mogoče izogniti subjektivnemu jezikovnemu čutu in strokovno utemeljiti jezikovne posege (jezikovne popravke in predloge popravkov). V ta namen so bili iz štirih lektoriranih prevodov (treh leposlovnih in enega neleposlovnega) pred objavo vzeti vzorčni zgledi, ki so vrednoteni s pomočjo temeljnih jezikovnih priročnikov; za ilustracijo trditev je bilo uporabljenih še nekaj zgledov iz različnih besedil.
Jezikovni posegi naj bi bili razvrščeni v dve skupini. Zanju sta se pokazala kot priročna poljudna izraza »likanje jezika« in »klesanje jezika«. Med raziskavo se je pokazalo, da takšna delitev ne zadošča, saj je bilo v besedilih mogoče najti celo nepravilne popravke, njim pa ustreza poljudni izraz »mrcvarjenje jezika«. Tako so v članku jezikovni posegi razvrščeni v tri skupine: upravičene jezikovne posege, neupravičene in nepotrebne jezikovne posege ter nepravilne jezikovne popravke. Na podlagi vzorcev je mogoče skleniti, da za jezikovne posege večinoma obstajajo objektivna strokovna merila, za prav vse pa ne, saj odgovorov na nekatera jezikovna vprašanja ni mogoče najti niti v že zastarelih priročnikih niti v jezikovnih svetovalnicah. Prispevek naj bi vse, ki opravljajo jezikovne posege v besedilo, nagovoril, naj ne sledijo slepo svojemu jezikovnemu čutu, naj svoje odločitve in dvome preverjajo v jezikovnih priročnikih in jezikovnih svetovalnicah, rabo pa tudi v korpusih, ter naj si prizadevajo za ohranjanje jezikovne pestrosti leposlovnih besedil.

Ključne besede

založništvo; jezikovno urejanje; lektoriranje; jezikovni popravki

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Batty, P. (2015). Titova velika prevara: kako je Tito zavajal Churchilla. Ljubljana: Nova obzorja.

Blatnik, A. (2017). Prevodno leposlovje. V B. Bizjak Zabukovec idr., Založniški standardi (str. 89–97). Ljubljana: Cankarjeva založba.

Gigafida. (B. l.). Kamnik: Amebis. Pridobljeno 16. 10. 2017 s spletne strani: http://www.gigafida.net

Gradišnik, J. (1993). Slovensko ali angleško?: priročnik za dobro slovenščino. Celje: Mohorjeva družba.

Keber, J. (2015). Slovar slovenskih frazemov. Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Pridobljeno 14. 1. 2018 s spletne strani: http://www.fran.si/192/janez-keber-frazeoloski-slovar-slovenskega-jezika

Kocjan Barle, M. (2017). Jezikovno urejanje. V B. Bizjak Zabukovec idr., Založniški standardi (str. 137–158). Ljubljana: Cankarjeva založba.

Lenarčič, B. (2003). Odzivom brez izzivov. Sodobnost, 67(7–8), 801–815.

Lenarčič, S. (2005a). Dozdevanja in podtikanja uredništva Sodobnosti. Sodobnost, 69(7–8), 1030–1038.

Lenarčič, S. (2005b). Lektoriranje zaradi lektoriranja (in »Svetega pravopisa«). Sodobnost, 69(2–3), 207–219.

Lenarčič, S. (2010). Bo kdo ustavil in popravil lektorski aparat? [blog zapis]. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Pridobljeno 14. 1. 2018 s spletne strani: http://www.popravopis.si/o_lektoriranju_1a.html

Logar Berginc, N. in Verovnik, T. (2001). Normativnost slovenskih jezikovnih priročnikov v lektorjevih rokah. Slavistična revija, 49(4), 359–374.

Majdič, V. (1988). Proti lektorskim pretiravanjem. Jezik in slovstvo, 33(7–8), 193–200.

Rozman Roza, A. (2015). Male in velike težave »pravilne« slovenščine. Filološke studije, 13(2), 291–297.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. (2000). Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Pridobljeno 16. 1. 2018 s spletne strani: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html

Slovenski pravopis: 2001. (2003). Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Pridobljeno 16. 1. 2018 s spletne strani: http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html

Snoj, J., Ahlin, M., Lazar, B. in Praznik, Z. (2016). Sinonimni slovar slovenskega jezika. Ljubljana: Založba ZRC.

Toporišič, J. (2000). Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Vitez, P. (2009). Lektoriranje in odgovornost. V M. Stabej (ur.), Infrastruktura slovenščine in slovenistike (str. 393–399). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Žele, A. (2011). Vezljivostni slovar slovenskih glagolov (skrajšana knjižna izdaja). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Žele, A. (2014). Slovar slovenskih členkov. Ljubljana: Založba ZRC.