Biblioterapija v knjižnici

Vlasta Zabukovec

Povzetek

Izvleček
Biblioterapija je na kratko rečeno svetovanje ob knjigi ali s knjigo. Je nedirektivna svetovalna metoda, ki pomembno vpliva na bralčev čustveni, kognitivni in socialni vidik delovanja. V prispevku bodo predstavljena izhodišča biblioterapije in bibliosvetovanja. V raziskavi, kjer je sodelovalo 48 knjižničarjev, se je potrdilo, da so se knjižničarji z biblioterapijo že srečali in da si želijo sistematičnega usposabljanja, ki bi jim omogočilo razvijanje kompetenc za vodenje biblioterapije. Na tej osnovi in skladno s teoretičnimi izhodišči se predlaga poimenovanje tega procesa bibliosvetovanje.

Ključne besede

biblioterapija; bibliotekarji; bibliosvetovanje; kompetence

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Abdullah, M. H. (2002). Bibliotherapy. (ERIC Digest 177). Bloomington: ERIC Clearinghouse on Reading English and Communication. Pridobljeno 22. 1. 2018 s spletne strani http://purl.access.gpo.gov/GPO/LPS44952

Clarke, J. M. (1988). Reading therapy: an outline of its growth in the UK. V J. M. Clarke in E. Bostle (ur.), Reading therapy (str. 1–15). London: Library Association.

Gladding, S. T. in Gladding, C. (1991). The ABCs of bibliotherapy for scool counselors. School counselor, 39(1), 7–13.

Hynes, A. M. in Hynes-Berry, M. (1986). Bibliotherapy – the interactive process: a handbook. Minnesota: North Star Press of Saint Cloud.

Karges-Bone, L. (2015). Bibliotherapy. Dayton: Lorenz Educational Press.

Mazza, N. (2003). Poetry therapy: theory and practice. New York: Brunner-Routledge.

Možina, M. (2006). Slovenska psihoterapija na prelomnici. Dialogi, 42(9), 15–29.

Obal, T. (2007). Kompetence bibliotekarja za izvajanje biblioterapije. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

O’Sullivan, S. (2004). Books to live by: using children’s literature for character education. Reading teacher, 57(7), 640–645.

Pardeck, J. T. in Pardeck, J. A. (1993). Bibliotherapy: a clinical approach for helping children. Yverdon: Gordon and Breach Science Publishers.

Psychotherapy. (B. l.). V English Oxford living dictionaries. Oxford: Oxford University Press. Pridobljeno 22. 1. 2018 s spletne strani https://en.oxforddictionaries.com/definition/psychotherapy

Resman, M. (1999). V osebnostni razvoj usmerjeno svetovanje v vrtcih in šolah. V M. Resman, J. Bečaj, T. Bezić, G. Čačinovič Vogrinčič in J. Musek, Svetovalno delo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah (str. 109–115). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Rubin, R. J. (1995). Bibliotherapie – Geschichte und Methoden. V H. G. Petzold in I. Orth (ur.), Poesie und Therapie: über die Heilkraft der Sprache: Poesietherapie, Bibliotherapie, Literarische Werkstätten (str. 103–134). Paderborn: Junfermann.

Sridhar, D. in Vaughn, S. (2000). Bibliotherapy for all: enhancing reading comprehension, self-concept and behavior. Teaching exceptional children, 33(2), 74–82.

Špoljar, M. (2003). Biblioterapija v splošni knjižnici. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Zabukovec, V., Resman, M. in Furlan, M. (2007). Bibliosvetovanje (biblioterapija) v šoli. Pedagoška obzorja, 22(3–4), 63–77.