Stanje zagotavljanja digitalnih zbirk v slovenskih organizacijah s področja kulturne dediščine: rezultati tretje statistične raziskave ENUMERATE

  • Blaž Lesjak Blaž Lesjak Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana e-pošta: blaz.lesjak@nuk.uni-lj.si
  • Gorazd Vodeb dr. Gorazd Vodeb Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana e-pošta: gorazd.vodeb@nuk.uni-lj.si
Ključne besede: digitalizacija, kulturna dediščina, vrednotenje, metodologija, projekt ENUMERATE, statistični podatki, Slovenija

Povzetek

Izvleček
Namen:
Digitalizacija kulturne dediščine in zagotavljanje digitalnih zbirk postaja čedalje pomembnejši del poslanstva organizacij s področja kulturne dediščine. Članek predstavlja metodologijo in rezultate tretje statistične raziskave ENUMERATE, ki je želela ugotoviti stanje in napredek pri zagotavljanju digitalnih zbirk v Evropi. Opravljena je primerjava rezultatov slovenskih in evropskih organizacij, ki so sodelovale v raziskavi. Na tej podlagi podaja oceno stanja v sodelujočih slovenskih organizacijah in razpravlja o razlogih zanj.
Metodologija/pristop: Metodologija raziskave, vključno z naborom statističnih kazalcev, je bila oblikovana v okviru projekta ENUMERATE. Podatki so se zbirali s spletnim vprašalnikom v sklopu Tretje statistične raziskave ENUMERATE, ki je potekala leta 2015. V raziskavi je sodelovalo 1030 organizacij iz 32 držav, iz Slovenije je sodelovalo 54 organizacij. Podatki so predstavljeni in analizirani z opisnimi statističnimi metodami.
Rezultati: Predstavljene so vrednosti kazalcev za sodelujoče slovenske organizacije, ki so primerjane z vrednostjo sodelujočih institucij na evropski ravni. Analizirani so aktivnosti organizacij v digitalnem okolju, obseg zbirk glede na različne vrste gradiva, napredek pri digitalizaciji zbirk, strateški pristop, dostopnost deskriptivnih zapisov in samih digitalnih objektov, aktivnosti pri zbiranju izvorno digitalnega gradiva, merjenje uporabe, načini dostopa, namen digitalizacije, trajno ohranjanje, stroški, osebje in viri financiranja. Rezultati v splošnem nakazujejo zaostanek slovenskih organizacij za evropskimi.
Omejitve raziskave: Veljavnost ugotovitev je omejena zaradi nereprezentativnosti vzorca.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Ugotovitve so z upoštevanjem omejitev uporabne za oceno stanja ter pripravo ukrepov in strategij.

Literatura

Buckland, M. (1991). Information as thing. Journal of the American Society of Information Science, 42(5), 351–360.

ENUMERATE core survey 3 (2015) full dataset – Excel format. (2015). London: Collections Trust. Pridobljeno 10. 1. 2016 s spletne strani: http://enumeratedataplatform.digibis.com/enumerate-survey-2015-excel-format/download

ENUMERATE. (2016). London: Collections Trust. Pridobljeno 10. 1. 2016 s spletne strani: http://www.enumerate.eu

Europeana Pro. (2016). Haag: Europeana. Pridobljeno 10. 1. 2016 s spletne strani: http://pro.europeana.eu/enumerate

Manžuch, Z. (2009). Monitoring digitisation: lessons from previous experiences. Journal of documentation, 65(5), str. 768–796.

Nauta, G. J. in Niet, M. de. (2014). ENUMERATE: conceptual framework. London: Collections Trust. Pridobljeno 10. 1. 2016 s spletne strani: http://www.enumerate.eu/fileadmin/ENUMERATE/documents/ENUMERATE_Conceptual_Framework.pdf

Nauta, G. J. in Heuvel, W. van den. (2015). Survey report on digitisation in European cultural heritage institutions 2015. London: Collections Trust. Pridobljeno 10. 1. 2016 s spletne strani: http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Projects/Project_list/ENUMERATE/presentations/enumerate-report-core-survey-3-2015.pdf

Poll, R. (2010). NUMERIC: statistics for the digitisation of European cultural heritage. Program, 44(2), str. 122–131.

Study report. (2009). Croydon: IPF. Pridobljeno 10. 1. 2016 s spletne strani: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/telearn-digicult/numeric-study_en.pdf

Vodeb, G. (2012). Spremljanje digitalizacije kulturne dediščine: evropski projekt ENUMERATE in stanje v Sloveniji. V A. Kavčič-Čolić in I. Vodopivec (ur.), Izzivi sodobnih tehnologij: konkurenčna prednost knjižničnih storitev: zbornik referatov (str. 65–77). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Objavljeno
2016-07-08
Rubrike
ČLANKI