Vrednotenje kakovosti uporabniških storitev v visokošolskih knjižnicah: zadovoljstvo uporabnikov in izpolnitev njihovih pričakovanj

Miha Mali

Povzetek

Izvleček
Namen:
Prispevek obravnava zadovoljstvo uporabnikov storitev visokošolskih knjižnic, in sicer predvsem z vidika današnjih hitrih sprememb, ki se dogajajo na področju informatizacije in digitalizacije knjižnic, in z vidika vedno večjih zahtev po učinkovitosti in uspešnosti vseh javnih (ne samo visokošolskih) knjižnic. Spremembe silijo vodstva knjižnic k bolj analitičnemu spremljanju zadovoljstva uporabnikov. Zadovoljstvo uporabnikov je posledica izpolnitve njihovih pričakovanj. Z namenom spremljati zadovoljstvo uporabnikov knjižničnih storitev so strokovnjaki razvili različna kvantitativna in kvalitativna orodja (npr. LibQUAL+, LibSat), ki so prilagojena specifikam knjižnic.
Metodologija/pristop: Namen prispevka je podati kritični pregled ključnih teoretičnih konceptov in metod, ki se uporabljajo za analizo potreb uporabnikov knjižničnih storitev, in ki so se v bibliotekarski stroki razvili pod vplivom tržno-marketinških raziskav in socialne psihologije.
Rezultati: Na temelju meta analize različnih pristopov ugotavljanja potreb uporabnikov knjižničnih storitev je avtor prišel do zaključka, da visokošolske oziroma javne knjižnice nasploh v zadnjem času odločilno spreminjajo odnos do svojih uporabnikov. Čedalje večjo težo namreč dobiva zadovoljstvo uporabnikov.
Omejitev raziskave: Avtor se omejuje na splošno predstavitev koncepta »zadovoljstvo«, ki vključuje tudi uporabnikovo »pričakovanje«. Ne izhaja iz lastne empirične raziskave situacije v Sloveniji, ki bi glede na družbeno-zgodovinske okoliščine morda razkrila določene specifike, kar zadeva odnos knjižnic do njihovih uporabnikov.
Izvirnost/uporabnost: Prispevek ponuja pregled osnovnih teoretskih in metodoloških trendov razvoja spremljanja pričakovanj in zadovoljstva uporabnikov knjižničnih storitev.

Ključne besede

visokošolske knjižnice; knjižnične storitve; zadovoljstvo uporabnikov; Kanov model; LibQUAL+

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Ambrožič, M. (2012). Preobrazba visokošolskih knjižnic za učinkovito podporo spremenjenim matičnim okoljem. Knjižnica, 56(4), 57–93.

Anderson, R. (1973). Consumer dissatisfaction: the effect of disconfirmed expectancy on perceived product performance. Journal of marketing research, 10(1), 38–44.

Association of Research Libraries. (2011). General FAQs. Washington, DC: Association of Research Libraries. Pridobljeno 5. 4. 2016 s spletne strani: http://www.libqual.org/about/about_lq/general_faq

Bagget, S. B. in Williams, M. (2012). Student behaviors and opinions regarding the use of social media, mobile technologies, and library research. Virginia libraries, 58(1), 19–22.

Brophy, P. (2008). Measuring library performance: principles and techniques. London: Facet.

Catlow, J., Górny, M. in Lewandowski, R. (2015). Students as users of digital libraries. Qualitative and quantitative methods in libraries, 4(4), 861–869.

Dorner, D. G., Gorman, G. E. in Calvert, P. J. (2015). Information needs analysis: principles and practice in information organizations. London: Facet.

Drucker, P. F. (2001). The essential Drucker: selections from the management works of Peter F. Drucker. New York: Harper and Collins.

Gessner, A. G. C. in Eldermire, E. (2015). Laying the groundwork for information literacy at a research university. Performance measurement and metrics, 16(1), 4–17.

Green, A. (1990). What do we mean by user needs?. British journal of academic librarianship, 5(2), 65–78.

Hernon, P. (1998). Assessing service quality: satisfying the expectations of library customers. Chicago: American Library Association.

Hernon, P. in Altman, E. (1996). Service quality in academic libraries. Norwood, NJ: Ablex.

Hernon, P. in McClure, C. (1986). Unobtrusive reference testing: the 55 percent rule. Library journal, 111(7), 37–41.

Hernon, P., Dugan, R. E. in Matthews, J. (2014). Getting started with evaluation. Chicago: American Library Association.

Hernon, P., Dugan, R. E. in Matthews, J. R. (2015). Managing with data: using ACRLMetrics and PLAmetrics. Chicago: ALA Editions.

Irfan, A. A. (2014). Satisfaction – a behavioral perspective on consumer: review, criticism and contribution. International journal of research studies in management, 3(1), 75–82.

Islam, A., Agarwal, N. K. in Ikeda, M. (2015). How do academic libraries work with their users to co-create value for service innovation?: a qualitative survey. Qualitative and quantitative methods in libraries, 4(Sep.), 637–658.

Khoo, M. J., Rozaklis, L., Hall, C. in Kusunoki, D. (2016). »A really nice spot«: evaluating place, space, and technology in academic libraries. College and research libraries, 77(1), 51–70.

Killick, S., Weerden, A. van in Weerden, F. van. (2014). Using LibQUAL+ to identify commonalities in customer satisfaction: the secret to success?. Performance measurement and metrics, 15(1–2), 23–31.

Levine-Clark, M. (2014). Access to everything: building the future academic library collection. Portal: libraries and the academy, 14(3), 425–437.

Mali, M. (2010). Zadovoljstvo in pričakovanja uporabnikov s storitvami visokošolske knjižnice: primer Centralne ekonomske knjižnice. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Matthews, J. R. (2007). The evaluation and measurement of library service. Westport: Libraries Unlimited.

Meunier, B. in Eigenbrodt, O. (2014). More than bricks and mortar: building a community of users through library design. Journal of library administration, 54(3), 217–232.

Millson-Martula, C. in Menon, V. (1995). Customer expectations: concepts and reality for academic library services. College and research libraries, 56(1), 33–47.

Nie, G. (2009). Customer satisfaction management with »counting opinion« surveys. Public library quarterly, 28(3), 204–211.

Nitecki, D. in Franklin, B. (1999). New measures for research libraries. Journal of academic librarianship, 25(6), 484–487.

OCLC. (2006). College students’ perceptions of libraries and information resources. Dublin, Ohio: OCLC. Pridobljeno 24. oktobra 2016 s spletne strani: http://www.oclc.org/content/dam/oclc/reports/pdfs/studentperceptions.pdf

Oliver, L. R. (1997). Satisfaction: a behavioral perspective on consumer. New York: McGraw Hill.

Oliver, L. R. (1999). Whence consumer loyalty?. Journal of marketing, 63(special issue), 33–44.

Orr, R. (1973). Measuring the goodness of library services: a general framework for considering quantitative measures. Journal of documentation, 29(3), 315–332.

Peters, T. (2015). Taking librarians off the desk: one library changes its reference desk staffing model. Performance measurement and metrics, 16(1), 18–27.

Quinn, B. (1997). Adapting service quality concepts to academic libraries. Journal of academic librarianship, 23(5), 359–369.

Ragin, C. (2007). Družboslovno raziskovanje: enotnost in raznolikost metode. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Richardson, J. (2013). The Arizona Universities Library Consortium patron-driven e-book model. Insights, 26(1), 66–69.

Saunders, E. S. (2008). Drilling the LibQUAL+® data for strategic planning. Performance measurement and metrics, 9(3), 160–170.

Scott, N. (2004). A conceptual framework for the holistic measurement and cumulative evaluation of library services. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 41(1), 496–506.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. (1998). Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Snoj, B. in Gabrijan, V. (2015). Marketing: konceptualne in celostne razsežnosti. Maribor: Založba Pivec.

Thompson, B., Cook, C. in Heath, F. (2000). The LibQUAL+ gap measurement model: the bad, the ugly, and the good of gap measurement. Performance measurement and metrics, 1(3), 165–178.

Tomšič, D. in Kolar, T. (2015). Vpliv zadovoljstva porabnikov in nameravane zvestobe na dejansko zvestobo v panogi mobilnih telekomunikacij. Economic and business review, 17(special issue), 23–48.

Ulwick, A. in Leonard, D. (2002). Turn customer input into innovation. Harvard business review, 80(1), 91–97.

Voorbij, H. (2012). The use of LibQUAL+ by European research libraries. Performance measurement and metrics, 13(3), 154–168.

Zeithaml, V. A., Berry, L. L. in Parasuraman, A. (1993). The nature and determinants of customer expectations of service. Journal of the academy of marketing science, 21(1), 1–12.