ŽUPANČIČEVA ZAPUŠČINA IN NJEGOVA OSEBNA KNJIŽNICA

  • Dragica Trobec Zadnik Dragica Trobec Zadnik Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, 1000 Ljubljana e-pošta: dragica.trobec@mgml.si
  • Nataša Trajkovski Nataša Trajkovski Osnovna šola Toneta Pavčka, Postaja 1, 8216 Mirna Peč e-pošta: nataša.stojko@gmail.com
Ključne besede: zasebne knjižnice, Oton Župančič, knjižne zbirke, kulturna zgodovina

Povzetek

Zapuščina književnika Otona Župančiča, ki jo je Mestnemu muzeju Ljubljana leta 1985 z darilno pogodbo izročila umetnikova družina, sodi med redke tako obsežne in raznovrstne umetniške zapuščine. Njen ključni del je oprema dveh prostorov Župančičevega zadnjega domovanja, katerih sestavni del je tudi njegova osebna knjižnica. Prispevek prinaša pregled opravljenega muzejskega dela, od prevzema zapuščine do njene prve javne predstavitve v okviru razstave Župančičeva spominska zbirka leta 1985 v muzeju. V nadaljevanju je opisana metodologija muzejske inventarizacije knjig in strokovnih podlag za drugo muzejsko postavitev zapuščine v prostorih Knjižnice Otona Župančiča leta 2008. Gre za eno redkih muzejskih razstav, ki omogoča, da se ljubitelji besedne umetnosti v knjižnici vsak dan srečajo s pesnikovo zapuščino. Podrobneje je opisana muzejska inventarizacija Župančičeve osebne knjižnice, ki je odkrila, da njegove knjige niso zgolj knjižno gradivo, ampak so tudi muzejski predmeti, ki odstirajo umetnikovo delo in zanimanja, poleg tega pa so ogledalo tedanjega časa. Številne knjige so popisane in poslikane, postale so umetnikove beležnice in s tem njegovi osebni predmeti. V zaključku je podan kratek pregled opravljenega dela in načrti za nadaljnjo obravnavo in predstavitev umetnikove zapuščine.

Literatura

Horvat, M. (2003). Programska baza za popis knjižnice Otona Župančiča. Namenska programska oprema MML.

Katalog rokopisov. Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani: Ms 1/79 – Ms 30/85. (1987). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Mahnič, J. (1955). Oton Župančič: pregled, oznaka in ocena njegove umetnosti in dela. Poljudna študija ob 60-letnici slovenske moderne. Maribor: Obzorja.

Mahnič, J. (1980). Župančič kot organizator in teoretik prevajanja. V Oton Župančič v prevodih (str. 9–12). Koper: Društvo slovenskih književnih prevajalcev.

Mahnič, J. (1985). Župančičeva spominska zbirka – Mestni muzej Ljubljana. V Menaše L. (Ur.), Zbirka vodnikov kulturnih in naravnih spomenikov Slovenije. 151. zvezek. Ljubljana: Zavod SRS za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Mahnič, J. (2004). Pripovedi o Župančiču in pomenki z njim. Ljubljana: Slovenska matica.

Menart, J. (1980). Nekaj misli o Župančičevih prevodih Shakespearovih dram. V Oton Župančič v prevodih (str. 88–92). Koper: Društvo slovenskih književnih prevajalcev.

Mušič, J. (2007). Oton Župančič. Ljubljana: Mladika.

Odločba Republiškega komiteja za kulturo SR Slovenije, št. 63–24/82 z dne 25. decembra 1984.

Odločba Sveta vlade LR Slovenije za prosveto in kulturo, št. 955/ 5–51 z dne 30. avgusta 1951.

Stojko, N. (2010). Posebnosti osebne knjižnice Otona Župančiča. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (str. 1–30).

Trobec, Z. D. (2005). Poročilo o reviziji Župančičeve spominske zbirke. Dokumentacija MML. Ljubljana. Tipkopis (str. 1–7).

Trobec, Z. D. (2013). Župančičeva spominska zbirka, stalna razstava Mestnega muzeja Ljubljana v Knjižnici Otona Župančiča. Zgibanka. Muzej in galerije mesta Ljubljane. Ljubljana (str. 1–6). Virtualni vodnik. Župančičeva spominska zbirka 1985–2000. Pridobljeno 14. junija 2015 s spletne strani: http://www.burger.si/MuzejiInGalerije/MestniMuzejLjubljana/ZupancicevaSpominskaZbirka/OtonZupancic_Uvod.html

Zalar, F. (1985). Popis zapuščine Otona Župančiča. Dokumentacija Mestnega muzeja Ljubljana. Ljubljana, Tipkopis (str. 1–10).

Zalar, F. (1986). Župančičeva spominska zbirka v Mestnem muzeju Ljubljana. Argo, informativno glasilo za muzejsko dejavnost, XXIII–XXIV. Ljubljana (str. 23–29).

Žolnir, N. (2005). Župančičeva zbirka končno iz depojev? Akademiki proti predstavitvi v KOŽ. Delo, 19. julija 2005.

Objavljeno
2015-12-23
Kako citirati
Trobec ZadnikD., & TrajkovskiN. (2015). ŽUPANČIČEVA ZAPUŠČINA IN NJEGOVA OSEBNA KNJIŽNICA. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 59(3), 105-120. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6114
Rubrike
ČLANKI