KNJIŽNICA DR. HENRIKA TUME (1858–1935), ENA NAJBOLJE OHRANJENIH MEŠČANSKIH KNJIŽNIC NA GORIŠKEM

  • Petra Kolenc Petra Kolenc ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Nova Gorica, Delpinova 12, 5000 Nova Gorica e-pošta: petra.kolenc@zrc-sazu.si
Ključne besede: zasebne knjižnice, Henrik Tuma, Goriška, kulturna zgodovina, meščanstvo

Povzetek

Namen: Knjižnica dr. Henrika Tume, nahaja se na Raziskovalni postaji ZRC SAZU v Novi Gorici, velja danes za eno najbolje ohranjenih meščanskih knjižnic, ki so v Gorici nastajale ob prelomu 19. in 20. stoletja. Prispevek z ovrednotenjem njene bogate vsebine predstavlja vpogled v bralno kulturo in knjigotrško ponudbo goriškega in širšega slovenskega prostora. Hkrati pa opozarja na njeno vpetost v tedanje evropske kulturne in miselne tokove tudi zavoljo trgovanja s knjigami, ki so prihajale v Tumovo knjižnico iz vseh pomembnejših knjigotrških središč v Evropi.
Metodologija/pristop: V članku je podana analiza kataloga Tumove knjižnice, izdelan je bil med letoma 2004 in 2008 (v elektronski obliki izdan 2013), s pregledom vsebine knjižnega gradiva pa je nastajanje Tumove knjižnice ovrednoteno ter umeščeno v prostor (Goriška) in čas (konec 19. stoletja do 30. let 20. stoletja).
Rezultati: Z ovrednotenjem vsebine knjižnice in analizo kataloga je omogočen vpogled v dejansko stanje Tumove knjižnice, ki se razlikuje od Tumovega vpisa knjig v lasten register. Na osnovi tega sledi zaključek, da je to ena najbolje ohranjenih meščanskih knjižnic, ki so med koncem 19. stoletja vse do 30. let 20. stoletja nastajale na Goriškem.
Omejitve raziskave: Številne publikacije (monografije, periodika), ki so bile vpisane v star Tumov register, so bile ob popisu leta 2008 iz kataloga Tumove knjižnice izvzete zato, ker se je pokazalo dejansko razhajanje med vpisanimi in na polici prisotnimi oz. izgubljenimi knjigami, saj se je z letom 2008 zaključila vrzel, ki je nastala ob prenosu ene najbogatejših privatnih knjižnic v goriški prostor.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Tumova knjižnica, ki se je načrtno in sistematično izgrajevala že v času življenja meščanskega izobraženca, politika, odvetnika, alpinista, domoznanskega pisca, literarnega kritika, urednika, publicista, psihologa, vzgojitelja, gospodarstvenika, marksističnega teoretika, moža, očeta in ne nazadnje tudi knjižničarja1 Henrika Tume, še naprej ostaja pomembno orodje za strokovno in znanstveno delo preučevalcem zgodovine goriškega ter širšega slovenskega prostora, kot pričevalka časa pa predstavlja kulturni spomenik slovenskemu meščanstvu na Goriškem in posebej prispeva k vedenju o bogati knjigotržki kulturi goriškega prostora vse do prve svetovne vojne.

Literatura

Primarni viri

Knjižnica in arhiv dr. Henrika Tume.

[Register knjižnice dr. Henrika Tume], 2 zv.: Knjižnica I. in Knjižnica II.

[Register] Knjižnica žene Marije [6] str. nevezani listi.

[Register] Muzikalije žene Marije [12] str. nevezani listi.

[Register] Brošure in zemljevidi in načrti.

[Seznam knjig dr. Henrika Tuma po zabojih]: tipkopis, 56 str.

[Seznam] Knjižnica: izposojene knjige in izposojevalci, 1 zv.

Literatura

Briggs, A. in P. Burke. (2005). Socialna zgodovina medijev. Od Gutenberga do interneta. Založba Sophia: Ljubljana.

Capuder, M. (1975). Knjižnica Janka Lavrina: zapuščina. Ljubljana: SAZU.

Canfora, L. (2005). Libro e liberta. Roma, Bari: Editori Laterza. Celje: Zgodovinsko društvo Celje, str. 101–103.

Dular, A. (2002). Živeti od knjig. Zgodovina knjigotrštva na Kranjskem do začetka 19. stoletja. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije.

Grdina, I. (2006). Med dolžnostjo spomina in razkošjem pozabe: kulturnozgodovinske študije. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Grdina, I. (1998). Paradoksi Henrika Tume. Zgodovina za vse: vse za zgodovino, letn. 5, št.1.

Grossi, A. (2001). Annali della Tipografia Goriziana del Settecento. Gorizia: Biblioteca Statale Isontina.

Hladnik, M. (1993). Mohorjeva družba in njeno leposlovje. Primorska srečanja, str. 134–138.

Ilich, I. (2007). Knjiga. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Ilich, I. (2004). Pota knjige. Ljubljana: DZS.

Kermavner, D: (1973). Boj v političnem zgodovinopisju brez konca in kraja? Zgodovinski časopis 27, str.109.

Kermavner, D. (1982). Tuma, Henrik. Slovenski biografski leksikon, Zv. 13. Ljubljana: SAZU, str. 231–236.

Kermavner, D. (1997). Urednikove dopolnitve. V: H. Tuma, Iz mojega življenja (str. 413–472). Ljubljana: Tuma.

Kolenc, P. (2004). Henrik Tuma in njegova knjižnica: s katalogom leposlovja: diplomsko delo. Ljubljana : Filozofska fakulteta.

Kolenc, P. (2004). »Danes si pa vso noč čital.« nekaj besed o leposlovju v knjižnici dr. Henrika Tume. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, str. 15–19.

Kolenc, P. (2006). Knjižnica dunajskega akademskega društva Slovenija med leti 1880 in 1894. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, str. 13–18.

Kolenc, P. (2008). Dr. Henrik Tuma (1858–1935) in njegova knjižnica. Nova Gorica-Ljubljana : Filozofska fakulteta.

Kolenc, P. (2013). Katalog knjižnice dr. Hernika Tume. Pridobljeno 23. 10. 2015 s spletne strani: http://zimk.zrc-sazu.si/eknjiga/Tuma-katalog.pdf.

Kolenc, P. (2010). Knjižnica Marije Tuma. V: Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, str. 21–27.

Logar, J. (1970). Uvod v bibliografijo. Ljubljana: NUK.

Lokar, A. (2002). Od Anice do Ane Antonove. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Marušič, B. (1990). Tuma, Henrik. V: Primorski slovenski biografski leksikon, Zv. IV. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, str. 82–87.

Marušič, B. (1995). Z zahodnega roba. Nova Gorica: Branko.

Marušič, B. (1997). Urednikove dopolnitve. V: H. Tuma, Iz mojega življenja (str. 473–486), Ljubljana: Tuma.

Marušič, B. (1998). Gorica draga moja mila. Od Maribora do Trsta: zbornik referatov. Maribor: Pedagoška fakulteta, str. 27–34.

Marušič, B. (1999). Knjižnica dr. Henrika Tume. Zbornik Goriške knjižnice Franceta Bevka: ob njeni petdesetletnici. Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka, str. 7–13.

Marušič, B. (2001). Dr. Henrik Tuma sodelavec slovenskih časopisov. Vatovčev zbornik, Vol. VIII, str. 25–32.

Marušič, B. in Rozman, F. (2011). Stockholmska spomenica Henrika Tume. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU.

Miklavčič Brezigar, I. (2013). Meščanstvo na Goriškem – med vrednotami in konflikti na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Nova Gorica: Goriški muzej.

Moravec, D. (1960). Meščani v slovenski drami. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Raztresen, M. (1989). Zgodovinsko nerazvrščen velikan. V: Planinski vestnik, str. 241–246.

Samec, D. (2006). Trinkova knjižnica tudi v biblioteki Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Mons. Ivan Trinko (1863–1954): spodbujevalec spoznavanja in dialoga med kulturami. Čedad: Kulturno društvo Ivan Trinko, str. 324–347.

Slovenija in Dunaj: razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana in Dunajskega mestnega in deželnega arhiva. (1995). Ljubljana: Zgodovinski arhiv.

Slovenska nacionalna knjižnica: ob 60-letnici preimenovanja v Narodno in univerzitetno knjižnico. (2006). Ljubljana: NUK.

Slovenski in italijanski socialisti na Primorskem 1900–1918: prispevki na tržaškem srečanju o socializmu v času Henrika Tume. (1979). Ljubljana: Inštitut za zgodovino delavskega gibanja.

Strojin, T. (1976). Dr. Henrik Tuma veliki slovenski alpinist, publicist in politik. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije.

Šumrada, J. (1984). Gospodarjenje neke slovenske družine konec 19. in v začetku 20. stoletja. Zgodovinski časopis, št. 38, str. 173–174.

Tuma, H. (1930). Pomen in razvoj alpinizma. Ljubljana: Turistični klub Skala.

Tuma, H. (2000). Imenoslovje Julijskih Alp. Ljubljana: Tuma.

Tuma, H. (1997). Iz mojega življenja: spomini, misli, izpovedi. Ljubljana: Tuma.

Tuma, H. (1994). Izza velike vojne. Nova Gorica: Branko.

Tuma, H. (1994). Pisma, osebnosti in dogodki (1893–1935). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU; Trst: Devin.

Vidmar, J. (2000). Svoja hišica, svoja voljica: življenje goriškega meščana Henrika Tume in njegove družine med leti 1894 in 1924. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Volpato, S. (2003). La biblioteca privata di Giuseppe Domenico Della Bona (1790–1864): i libri, la collezione numismatica, il carteggio. Udine: Forum.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87. Dostopno 23. 10. 2015 na: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200187&stevilka=4446.

Zakon o varstvu kulturne dediščine. (2008). Uradni list RS, št. 16. Dostopno 23. 10. 2015 na URL: http://www.uradni list.si/1/objava.jsp?urlid=19997&stevilka=287.

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. (2006). Uradni list RS, št. 30. Dostopno 23. 10. 2015 na URL: http://www.arhiv.gov.si/fileadmin/arhiv.gov.si/pageuploads/zakonodaja/zvdaga.pdf.

Objavljeno
2015-12-23
Kako citirati
KolencP. (2015). KNJIŽNICA DR. HENRIKA TUME (1858–1935), ENA NAJBOLJE OHRANJENIH MEŠČANSKIH KNJIŽNIC NA GORIŠKEM. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 59(3), 63-89. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6112
Rubrike
ČLANKI