PROBLEMATIKA RAZISKOVANJA ZGODOVINE ZASEBNIH KNJIŽNIC – ZANKE IN UGANKE

  • Anja Dular dr. Anja Dular Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana e-pošta: anja.dular@nms.si

Povzetek

Pred začetkom raziskovanja zasebne knjižnice, njene vsebine in profila si je treba odgovoriti na nekaj vprašanj. Ali je knjige zbiral posameznik za svoja raziskovanja oziroma literarna snovanja ali pa je rasla skozi več rodov? Kateri zgodovinski dokumenti so ohranjeni o knjižnici in ali je mogoče danes identificirati določene knjige, sklope ali celo celotne fonde nekdanjih bibliotek v kateri izmed javnih ustanov? Ob raziskovanju več bibliotek, ki so bile nekoč last pomembnih posameznikov, se lahko pokaže, kako so včasih pavšalne ocene, npr. »vse knjige so danes v muzeju, knjižnici«, zavajajoče in tako se je treba pri raziskavi vrniti k primarnim virom. Problematika je podprta z rezultati raziskav o nekaterih zgodovinskih zasebnih bibliotekah na Slovenskem.

Literatura

Bibliotheca Valvasoriana: katalog knjižnice Janeza Vajkarda Valvasorja (1995). Ljubljana: Valvasorjev odbor pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti; Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica.

Bircher, M. (1995). The »splendid library« of the counts of Auerperg in Ljubljana. V: J. L. Flood, W. A. Kelly (Ur.) The German book 1450-1750: studie presented to David L. Paisey (str. 285–298). London: The Britih Library.

Capaccioni, A. (2006). Le biblioteche di personalita: due esperienze umbre. Diomede: Rivista di cultura e politica dell’Umbria 2, 33–43.

Dolinar, F. (2004). Knjižnice skozi stoletja. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (BiblioThecaria 14).

Dular, A. (1986). Knjižnica gradu Smlednik po katalogu iz leta 1771. Kronika, 34 (1–2), str. 15–32.

Dular, A. (2002). Živeti od knjig: zgodovina knjigotrštva na Kranjskem do začetka 19. stoletja. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije (Knjižnica »Kronike«, časopisa za slovensko krajevno zgodovino 7).

Dular, A. (2002a). Valvasorjeva knjižnica = Valvasor`s library. V: M. Lozar Štamcar, M. Žvanut (Ur.) Theatrum vitae et mortis humanae (259–275). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije.

Dular, A. (2009). Knjige Anastasiusa Grüna - Antona Auersperga v Narodnem muzeju Slovenije. V: M. Miladinović Zalaznik, S. Granda (Ur.) Anton Aleksander grof Auersperg - Anastazij Grün (str. 13–30). Ljubljana: Nova revija.

Dular, A. (2009 a). Knjižnica knezoškofa Karla Janeza Herbersteina. V: M. Lozar Štamcar (Ur.) Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (str. 259–299). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije.

Dular, A. (2011). Izgubljene in najdene knjige iz nekdanje Kopitarjeve knjižnice. Slavistična revija 59 (1), str. 37–47.

Dular, A. (2012). Grajske knjižnice na Slovenskem. V: M. Preinfalk (Ur.), Iz zgodovine slovenskih gradov (str. 525–538). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije.

Fagin Davi, L. (1999). Wolfgang Engelbert pl. Auersperg, bibliofil 17. stoletja. Zbornik za umetnotno zgodovino, 35, 193–213.

Filipović, D., Stojiljković, D. (2005). Stampa rarissima: stare i retke knjige štampane u Italiji u XV i XVI veku: katalog izložbe = libri antichi e rari stampati in Italia nel XV e XVI secolo: catalogo della mostra. Beograd: Univerzitetska biblioteka »Svetozar Marković« in Italijanski istitut za kulturu.

Frimmel, J. (2011). History of Books. V: T. Wallnig, J. Frimmel, W. Telesko (Ur.) 18th Century Studies in Austria 1945-2010 (str. 227–244). Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler. (The Eighteenth Century and The Habsburg Monarchy. International Series 4).

Gligorijević, S. (1988). Biblioteke – legati i posebne zbirke Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" u Beogradu. Bibliotekar 40 (3–4), 33–41.

Gspan, A., Badalić, J. (1957). Inkunabule v Sloveniji = Incunabula quae in Slovenia asservantur. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Dela / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede = Opera / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis II: Philologia et litterae 10. Inštitut za literature = Institutum litterarum 3).

Kidrič, F. (1925–1932). Erberg Jožef Kalasanc. Slovenski biografski leksikon 1 (str. 162–166). Ljubljana: Zadružna gospodarska banka.

Kosić, I. (Ur.) (2005). Plava krv, crna tinta: knjižnice velikaških obitelji od 1500. do 1700. Zagreb: Nacionalna i Sveučilišna knjižnica.

Lukan, W. (2000). Jernej Kopitar, (1780–1844) in evropska znanost v zrcalu njegove zasebne knjižnice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Lukman, F. (1952). Premrou Miroslav. Slovenski biografski leksikon 2 (str. 492–493). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Magić, V. (2005). Knjižnica Janeza Vajkarda Valvasora. V: I. Kosić (Ur.), Plava krv, crna tinta: knjinice velikaških obitelji od 1500. do 1700 (str. 41–59). Zagreb: Nacionalna i Sveučilišna knjižnica.

Marn, J. (1880). Kopitarjeva spomenica. Ljubljana: Matica Slovenska.

Marušič, B. (1986). Premrou Miroslav. V: Primorski biografski leksikon 12 (str. 90–91). Gorica: Goriška Mohorjeva družba.

Monok, I. (2005). Donjolendavski dvor obitelji Bánffy / Banić i njihova knjižna naobrazba. V: I. Kosić (Ur.), Plava krv, crna tinta: knjinice velikaških obitelji od 1500. do 1700 (str. 60–67). Zagreb: Nacionalna i Sveučilišna knjižnica.

Nikolić, R., Milačić, L. (1966). Katalog Posebne biblioteke Miroslava Premrua. Beograd: Univerzitetska biblioteka »Svetozar Marković«.

Pearson, D. (1994). Provenance research in book history: a handbook. London: The British Library. (The British Library studies in the history of the book).

Pirjevec, A. (1940). Knjižnice in knjižničarsko delo. Celje: Družba sv. Mohorja (Znanstvena knjižnica 12).

Pivec Stele, M. (1971). Srednjeveške knjižnice v Sloveniji. Knjižnica 15 (3–4), 87–97.

Pohlin, M. (2003). Kraynska grammatika; Bibliotheca Carnioliae. Ljubljana: Založba ZRC. Posebna biblioteka Miroslava Premrua (1871-1944). Beograd: Univerzitetna biblioteka »Svetozar Marković«. Pridobljeno 19. maja 2015 s spletne strani: http://ubsm.bg.ac.rs/latinica/zbirka/knjiga/posebna-biblioteka-miroslava-premrua-1871-1944-izbor.

Potočnik, M. (2013). Valvasorjeva navezanost na nekatere svoje knjige ob koncu življenja. Zgodovinski časopis 67 (1–2), 28–58.

Radics, P. (1863). Die Carlos Auersperg‘sche Hausbibliothek im Laibacher Fürstenhofe. Österreichische Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und öffentliches Leben, Beilage zur k. u. k. Wiener Zeitung 2, 624–631.

Radics, P. (1910). Johann Weikhard Freiherr von Valvasor. Laibach: Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg.

Reisp, B. (1983). Kranjski polihistor Janez Vajkard Valvasor. Ljubljana: Mladinska knjiga (Zbirka Kultura).

Rogač, B. (1997). Izbor gradiva iz zapuščine Miroslava Premrouja v knjižnici Narodnega muzeja Slovenije. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Štuhec, M. (1995). Rdeča postelja, ščurki in solze vdove Prešeren: plemiški zapuščinski inventarji 17. stoletja kot zgodovinski vir. Ljubljana: ŠKUC in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Studia humanitatis. Apes).

Štuhec, M. (2009). Besede, ravnanja in stvari. Ljubljana: Slovenska matica.

Umek, E. (1991). Erbergi in dolski arhiv. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije (Graščinski arhivi 5).

Vavtar, M., Oven, M. (Ur.) (2013). Skrito znanje: knjižne dragocenosti iz zbirk ljubljanskih specialnih knjižnic. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2013.

Weyrauch, E.(1985). Nachlassverzeichnisse als Quellen der Bibliotheksgeschichte. V: R. Wittmann (Ur.) Bücherkataloge als buchgeschichtliche Quellen in der frühe Neuzeit (str. 299–312). Wiesbaden: Harrassowitz (Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens 10).

Žargi, M. (2002). Auerspergov knežji dvorec v Ljubljani = The Princes of Auersperg Mansion in Ljubljana V: M. Lozar Štamcar, M. Žvanut (Ur.) Theatrum vitae et mortis humanae (str. 277–307). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije.

Žižek, A., Weigl, I. (2004). Zapuščina Janeza Vajkarda barona Valvazorja v Krškem. Krško: Valvasorjev raziskovalni center = Valvasor‘s Research Centre (Zbirka K mestu K. 1).

Žvanut, M. (1987). Knjižnice na Kranjskem v 16. stoletju. Zgodovinski časopis 41 (2), 277–288.

Žvanut, M. (1988). Knjige iz 16. stoletja v knjižnici Narodnega muzeja. Ljubljana: Narodni muzej (Situla 27).

Drugi viri

Arhiv Narodnega muzeja Slovenije

Catalogue of valuable printed books and atlases of the fifteenth to seventeenth century formed in the seventeenth century by a Continental nobleman: The Property of Senhor German Mailhos and Senhora Johanna Auersperg de Mailhos, from Uruguay. Days of Sale: 14th and 15th June 1982.

A collection of valuable printed books and atlases formed in the Seveneenth century by a Continental Nobleman: The Proprty of Senhor German Mailhos and Senhora Johanna Auersperg de Mailhos, of Montevideo, Uruguay. Second day’s Sale: 27th May 1983, Continental and Early Printed Books and Bindings.

Velika javna dražba premičnin v gradu Szápáry v Murski Soboti. Murska Sobota 1930.

Verzeichniß der Fürst bischöfl. Karl Graf von Herbersteinisch Verlaß. Bücher mit den Schäzungs-Preißen, 1788.

Verzeichniss der in die Verlassenschaft des Herrn Bartholom. Kopitar … gehörigen wertvollen Bücher und Handschriften: grossentheils sprachwissenschaftlich, vorzüglich in allen slawischen Sprachen, welche den 1845, Vormittags in den gewöhnlichen Lizitations-Stunden … öffentlich versteigert werden. Wien: Jakob Bader … und Matth. Kuppitsch 1845.

Objavljeno
2015-12-23
Kako citirati
DularA. (2015). PROBLEMATIKA RAZISKOVANJA ZGODOVINE ZASEBNIH KNJIŽNIC – ZANKE IN UGANKE. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 59(3), 17-32. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6109
Rubrike
ČLANKI