SISTEM KNJIŽNIČNEGA NADOMESTILA V SLOVENIJI: PRIMERJAVA S TUJIMI PRAKSAMI

  • Simon Pirš mag. Simon Pirš Gunceljska c. 40, 1210 Ljubljana-Šentvid e-pošta: simon.pirs@gmail.com
Ključne besede: knjižnično nadomestilo, kulturne politike, avtorsko pravo

Povzetek

V članku je obravnavana problematika učinkovitosti slovenskega sistema knjižničnega nadomestila. Ta je ovrednoten s primerjavo s tujimi sistemi knjižničnega nadomestila. Sistem vsake primerjane države je najprej analiziran, nato pa je podana primerjava na podlagi bistvenih lastnosti sistemov knjižničnega nadomestila po Evropski direktivi 92/100/EEC. Primerjani so mehanizmi sistemov Danske, Francije, Nemčije, Avstralije in Slovenije. Poleg vsebinske primerjave je glede na dosegljive podatke podan tudi poskus statističnega ovrednotenja. Analiza je pokazala, da je lahko slovenski sistem kljub nekaterim težavam razumljen kot učinkovit v mednarodnem merilu. Raziskovanje področja je oteženo, ker so podatki slabo dostopni. Raziskava je uporabna, ker osvetljuje problematiko slovenskega sistema knjižničnega nadomestila, in aktualna zaradi sprememb, ki jih na tem področju namerava vpeljati Javna agencija za knjigo.

Literatura

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. (1994). Geneva: World Trade Organization. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm

Australian Public Library Statistical Report 2010-2011. (2012). South Brisbane: State Library of Queensland. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://www.nsla.org.au/sites/default/files/publications/Aust_Pub_Lib_Stats_2010-11.pdf

Background Paper on Public Lending Right. (2005). The Hague: IFLA, Committee on Copyright and other Legal Matters (CLM). Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://archive.ifla.org/III/clm/p1/PublicLendingRight-Backgr.htm

Bahor, S. (2002). Knjižničarji in avtorske pravice. Knjižnica, 46 (4), 87–123.

Bibliotheques. (2007). Republique Francaise, Ministere de la culture et de la communication. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/chiffrescles2007/06-Bibliotheques-07.pdf

Culture and Church. (2012). Statistics Denmark. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/16251/04cul.pdf

Direktiva Sveta 92/100/EGS z dne 19. novembra 1992 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski, na področju intelektualne lastnine. (1992). Svet Evropske unije. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0100:SL:HTML

Diocaretz, M. (Ur.). (2008). The 5th European Public Lending Right Conference Proceedings, Bucharest 19-21 September 2008. Brussels: European Writers' Congress, Fédération des associations européennes d'écrivains A.I.S.B.L. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://www.plrinternational.com/events/2008seminar.pdf

German Library Statistics 2010. (2011). HBZ-NRW. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://www.hbz-nrw.de/dokumentencenter/produkte/dbs/aktuell/auswertungen/gesamt/dbs_gesamt_engl_10.pdf/

Grilc, U. (2006a). Knjiga v presečišču javnega in zasebnega: primeri Francije, Finske, Hrvaške in Slovenije. Knjižnica, 50 (4), 49–80.

Grilc, U. (2006b). Reforme in slovenska knjiga ali knjiga kot reforma? Knjižnica, 50 (1–2), 57–74.

Grilc, U. (2007a). Državna podpora knjigi 2003–2005: model in učinki. V A. Blatnik et. al., Slovenska knjiga včeraj in jutri (str. 11–51). Ljubljana, Umco.

Grilc, U. (2007b). Knjiga in Razvoj: knjiga kot ena temeljnih razvojnih kategorij družbe. V A. Blatnik … et. al., Zgubljeno v prodaji (str. 155–184). Ljubljana: Umco.

Gujtman, M. (2012). Nakup knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah: poročilo za leto 2012. Knjižničarske novice 23 (8), 3–14.

Kovač, B. … et.al. (2012). Neskončne poti splošnih knjižnic: strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013–2020. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://zdruzenje-knjiznic.si/media/website/dokumenti/Strategija-in-izhodisca-zdruzeno_KO NCNO.pdf

Lending Rights Programs. (2012). Canberra: Australian Government, Department of Regional Australia, Local Government, Arts and Sport. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://arts.gov.au/literature/lending_rights

Minimalna plača. (2013). Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/socialno_partnerstvo/minimalna_placa/

Najbolj brane knjige – vse knjižnice. (2015). Maribor: IZUM. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://home.izum.si/cobiss/top_gradivo/

National Reports. (2007). 7th International Conference PLR. Paris: Sofia. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://www.la-sofia.org/plrconference2007/en/national_reports.html

PLR International. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://www.plrinternational.com/

Pravilnik o dodeljevanju štipendij iz knjižničnega nadomestila. (2005). Uradni list RS, št. 60.

Pravilnik DSKP o podeljevanju štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila. (2014). Uradni list RS, št. 25.

Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila. (2004). Uradni list RS, št. 42.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila. (2009). Republika Slovenija. Uradni list RS, št.14.

Public Lending Right Committee Annual Report 2010-11. (2011). Canberra: Australian Government, Department of the Prime Minister and Cabinet, Office for the Arts. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://arts.gov.au/sites/default/files/literature/lending-rights/plrcommittee/annual-reports/annual-report-2010-11.pdf

Rajar, B. (2014). Vpliv organizacijskih in lastniških sprememb v slovenskem založništvu na knjižno produkcijo: magistrsko delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta.

Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee on the public lending right in the European Union /* CO M/2002/0502 final */ (2002). Pridobljeno 1. novembra 2015 s spletne strani: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52002DC0502

Slovenske knjižnice v številkah. (2015). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, BibSiSt online. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/kvs.php

Sofia – PLR. (2012). Pariz: Sofia. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://www.la-sofia.org/sofia/Adherents/lang/en/ddp.jsp

Stave, T. (1981). Public Lending Right: A History of the Idea. Library Trends, 29 (4), 569-582.

The IFLA Position on Public Lending Right. (2005). IFLA Committee on Copyright and other Legal Matters (CLM): Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://www.ifla.org/node/761

Vejledning om Biblioteksafgift. (2011). Bibliotek og Medier, 2011.

VG Wort. (2012). München: Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://www.vgwort.de/startseite.html

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP). (1995). Uradni list RS, št. 21.

Zakon o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (ZJAKRS) (2007). Uradni list RS, št. 112.

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1). (2001). Uradni list RS, št. 87.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-A). (2001). Uradni list RS, št. 9.

Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF). (2012). Uradni list RS, št. 40.

Drugi viri

Blatnik, A., Kovač, M. in Rugelj, S. (2012). O prihodnosti javne agencije za knjigo. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://www.jakrs.si/novice/novica/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=147&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=9a9149bf6aab06a85044f2e5f82138ac

Breeding, M. (2011). Ebook Lending: Asserting the Value of Libraries as the Future of Books Unfolds. Computers in Libraries, November 2011, 24–27.

Breznik, M. (2003). Učinki založniške industrije in bralne kulture. Knjižnica, 47(2003)4, 23–49.

Breznik, M. (2005). Slovensko založništvo med taylorizmom in onkraj njega. V: Andrej Blatnik … et. al., Zgubljeno v prodaji. Ljubljana, Umco, str. 59–82.

Breznik, M. in Novljan, S. (2005). Knjižna kultura. Ljubljana, Umco, 2005.

Brookes, M. (1991). Public Lending Right in Australia. APLIS, 10305033, Jun 91.

Fitch, K. (2008). The case for a Digital Lending right. Information online 2009, 20-22 January 2009.

Flood, A. (2012b). Pay us for library ebook loans, say authors. The Guardian, 15 May 2012. Pridobljeno 15. avgusta 2012 s spletne strani: http://www.guardian.co.uk/books/2012/may/14/pay-us-for-library-ebook-loans

Hudson, J. (2009). French PLR system wants bookshops to pay up. Bookseller, 8/21/2009. Javni razpis DSP za štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila. (2009). Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://www.drustvopisateljev.si/si/drustvo_slovenskih_pisateljev/objave/1095/detail.html

Javni razpis DSP za štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila. (2012). Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://www.drustvopisateljev.si/si/drustvo_slovenskih_pisateljev/objave/1875/detail.html

Kolšek, P. (2012, 4. avgust). Osebno s Slavkom Preglom: Mož, ki je odpustil samega sebe. Delo, str. 28.

Parker, J. (2002). PLR – an update on the international situation. Glasgow, 68th IFLA Council and General Conference, Copyright and other Legal Matters (CLM) Update Session, August 18–24, 2002.

Pew Internet and American Life Project. (2011). Pridobljeno 15. avgusta 2012 s spletne strani: http://pewinternet.org/

Plahuta Simčič, V. (2012) Ali agenciji za knjigo bije zadnja ura?. Delo, Kultura, 6. marec 2012. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/aliagenciji-za-knjigo-bije-zadnja-ura.html

Položaj Javne agencije za knjigo in Filmskega centra. (2012). Državni svet Republike Slovenije. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://www.arhiv.ds-rs.si/indexa824.html?q=node/3308

Pregl, S. (2008, 24. maja). Kako plačevati pisatelje; Je naša prihodnost v tem, da se vrnemo nazaj?. Delo: Sobotna priloga, str. 34.

Pregl, S. (2008a, 8. oktober). Zgledi po Evropi so dobri in slabi, knjižnično nadomestilo, Evropska konferenca v Romuniji. Delo, str. 25.

Pregl, S. (2012). Sporočilo v zvezi z očitki Javni agenciji za knjigo. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://jakrs.si/novica/zapisi/sporocilo_v_zvezi_z_ocitki_javni_agenciji_za_knjigo/162/

Prevajalske štipendije Društva slovenskih književnih prevajalcev. (2015). Društvo slovenskih književnih prevajalcev. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://www.dskp-drustvo.si/index.php/prevajalske-stipendije-za-leto-2015

Rugelj, S. (2010). Za vsako besedo cekin? Ljubljana, Cankarjeva založba.

Statistični podatki o knjižnicah. (2012). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, BibSiSt online. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php

Stave, T. (1987). Pay as you read: the debate over pulic lending right. Wilson Library Bulletin, 62 (2), 22–28.

Whitney, P. (2011). Ebooks and Public Lending Right in Canada. Ottawa: Public Lending Right Comission. Pridobljeno 15. julija 2015 s spletne strani: http://www.plr.ca/PLR/documents/FinalreportinEnglish_000.pdf

Objavljeno
2016-03-01
Kako citirati
PiršS. (2016). SISTEM KNJIŽNIČNEGA NADOMESTILA V SLOVENIJI: PRIMERJAVA S TUJIMI PRAKSAMI. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 59(4), 15-41. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6099
Rubrike
ČLANKI