IZOBRAŽEVALNE POTREBE UPORABNIKOV SPLOŠNE KNJIŽNICE

Simona Šinko

Povzetek

Izvleček

Namen: Članek predstavlja izobraževanje uporabnikov v knjižnicah na primeru ugotavljanja njihovih izobraževalnih potreb v izbrani splošni knjižnici. Predstavljen je del rezultatov raziskave ugotavljanja potreb in zanimanj uporabnikov na področju izobraževanja, izvedene med uporabniki Mestne knjižnice Ljubljana (MKL). V prispevku je poudarjena predstavitev tematskih področij, ki zanimajo uporabnike, najprimernejših terminov za udeležbo na izobraževanju in najprimernejših obdobij leta za izvedbo izobraževanj. Namen predstavitve teh ugotovitev je spodbuditi razvoj primerne ponudbe izobraževanja odraslih ter hkrati učinkovite izrabe kadrovskih, finančnih in materialnih virov v splošni knjižnici.
Metodologija: Osnovni raziskovalni metodi sta deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna. V raziskavi je sodelovalo 943 odraslih uporabnikov MKL, ki so izpolnili spletno ali tiskano obliko vprašalnika.
Rezultati: Analiza rezultatov je pokazala, da uporabniki izražajo največjo pripravljenost za udeležbo na izobraževanjih s področij potovanj, tujih jezikov, književnosti, javnega nastopanja in zdravja, najmanj pa s področij politike, avtomobilizma in matematike. Za najprimernejša termina sta se izkazala termina popoldne in zvečer ob delavnikih. Kot najprimernejše obdobje leta pa so izbrali zimo in jesen. Analiza je pokazala tudi nekatere statistično pomembne razlike v odgovorih glede na spol, starost, status in doseženo izobrazbo anketiranih.
Omejitve raziskave: Pri uporabi rezultatov je treba upoštevati značilnosti vzorca uporabnikov in okolja, iz katerega prihajajo, ter pomanjkljivosti ankete kot instrumenta za zbiranje podatkov.
Uporabnost raziskave: Pridobljeni podatki so uporabni pri pripravi izhodišč za izvajanje izobraževalne dejavnosti v MKL in tudi za načrtovanje izobraževalnih programov v drugih primerljivih splošnih knjižnicah ter pri drugih ponudnikih izobraževanja odraslih. Rezultati raziskave so lahko tudi smernica za nabavo gradiva, rezultati o najprimernejših terminih in obdobjih izobraževanja pa so lahko uporabni tudi za izvajanje drugih prireditvenih dejavnosti.

Ključne besede

izobraževanje odraslih; splošne knjižnice; vseživljenjsko izobraževanje; ugotavljanje potreb po izobraževanju odraslih

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Ashcroft, L., Farrow, J. in Watts, C. (2007). Public libraries and adult learners. Library management, 28 (3), 125–138.

Bewick, L. in Corrall, S. (2010). Developing librarians as teachers: A study of their pedagogical knowledge. Journal of Librarianship and Information Science, 42 (2), 97–110.

Caffarella, S. R. in Ratcliff Daffron, S. (2013). Planning programs for adult learners: a practical guide (3rd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.

Cervero, R. in Wilson, A. (1996). Learning from practice: learning to see what matter in program planning. V R. Cervero in A. Wilson Ur.), What really matters in adult education program planning: lessons in negotiating power and interests (91–99). San Francisco: Jossey-Bass.

Cooke A. N. (2010). Becoming an andragogical librarian: Using library instruction as a tool to combat library anxiety and empower adult learners. New Review of Academic Librarianship, 16 (2), 208–227.

Creelman, A. (2012). Public libraries as learning spaces. Scandinavian Library Quarterly, 45 (1), 16–17.

Kožuh, B. (2011). Statistične metode v pedagoškem raziskovanju. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za pedagogiko in andragogiko.

Ličen, N. (2006). Uvod v izobraževanje odraslih: izobraževanje odraslih med moderno in postmoderno. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko.

Memorandum o vseživljenjskem učenju. Delovno gradivo. (2000). Bruselj: Evropska komisija. Pridobljeno 19. 8. 2013 s spletne strani: http://linux.acs.si/memorandum/html/.

Nielsen, G. B. in Borlund, P. (2011). Information literacy, learning, and the public library: A study of Danish high school students. Journal of Librarianship and Information Science, 43 (2), 106–119.

Novljan, S. (1992). Knjižnica je več kot učbenik. Knjižnica, 36 (1), 7–17.

Novljan, S. (2004). Izobraževalna moč splošnih knjižnic. Knjižnica, 48 (3), 107–124.

Orel, K. (2013). Knjižnica kot prostor arheoloških pomenkovanj. Knjižničarske novice, 23 (6), 13–15.

Pahor, Š. (2013). Skrb za dediščino v Mestni knjižnici Izola. Knjižničarske novice, 23 (6), 1–3.

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). Uradni list RS, št. 73.

Resman, S. (2003). A lifetime as a lesson. The New Review of Libraries and Lifelong Learning, 4 (1), 159–174.

Sagadin, J. (1993). Poglavja iz metodologije pedagoškega raziskovanja. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport.

Stang, R., Irschlinger, A. (2005): Bibliotheken und Lebenslanges Lernen. Kooperationen, Netzwerke und neue Institutionalformen zur Unterstützung Lebenslangen Lernens. Expertise zum aktuellen

Stand. Bonn: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung. Pridobljeno 19. 8. 2013 s spletne strani: http://www.die-bonn.de/esprid/dokumente/doc-2005/stang05_02.pdf

Sork, T. J. (2000). Planning educational programs. V A. Wilson in E. R. Hayes (Ur.), Handbook of adult and continuing education (str. 171–190). San Francisco: Jossey Bass.

Standardi za splošne knjižnice: (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015). (2005). Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost RS. Pridobljeno 19. 8. 2013 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/hitri_dostop/standardi_spl_k_sprejeti.pdf

Šinko, S. (2012). Splošne knjižnice in izobraževanje odraslih. Andragoška spoznanja, 18 (3), 53–61.

Uredba o osnovnih storitvah knjižnice. (2003). Uradni list RS, št. 29.

Vesterinen, J. (2012). Library work across sectors. Collaboration among libraries in Jyväskylä. Scandinavian Library Quarterly, 45 (1), 12–13.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87.

Viri podatkov

Aktivni člani MKL. Izpis iz segmenta COBISS/Izpisi STA845. (2013). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. Interno gradivo.

ISO 2789:2006, Information and documentation – International library statistics. (2006). Geneva: ISO.

Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, 2010 – končni podatki. (2011). Statistične informacije. 7, Trg dela, 19 (2). Pridobljeno 19. 8. 2013 s spletne strani: http://bibsist.nuk.uni-lj.si/definicije/index.php.

Definicije. (2013). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 19. 8. 2013 s spletne strani: http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php.

Delovni načrt Matične knjižnice Kamnik za leto 2013. (2012). Kamnik: Matična knjižnica Kamnik. Pridobljeno 24. 11. 2013 s spletne strani: http://www.kam.sik.si/tabid/64/Default.aspx.

Javnomnenjska telefonska raziskava med člani, uporabniki in neuporabniki slovenskih splošnih knjižnic. Poročilo. (2011). Maribor: Interstat. Pridobljeno 27. 8. 2013 s spletne strani: http://zdruzenje-knjiznic.si/media/website/javnomnenjska-raziskava-med-clani-uporabnikiin-neuporabniki-splosnih-knjiznic-v-sloveniji/ZDRU%C5%BDENJE-SPLO%C5%A0NIHKNJI%C5%BDNIC-poro%C4%8Dilo-raziskave-29-09-2011.pdf.

Letni program dela javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika. (2011). Vrhnika: Cankarjeva knjižnica Vrhnika. Pridobljeno 24. 11. 2013 s spletne strani: http://www.ckv.si/vsebina.php?vid=20080825145948231

Letno poročilo MKL 2010. (2011). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. Pridobljeno 19. 8. 2013 s spletne strani: http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javnega_znacaja/mkl_letno_porocilo_2010.pdf

Letno poročilo MKL 2011. (2012). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. Pridobljeno 19. 8. 2013 s spletne strani: http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javnega_znacaja/mkl_letno_porocilo_2011_www.pdf.

Letno poročilo MKL 2012. (2013). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. Pridobljeno 19. 8. 2013 s spletne strani: http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javnega_znacaja/Letno_porocilo_MKL_2012.pdf.

Mestna knjižnica Kranj. Letno poročilo 2012. (2013). Kranj: Mestna knjižnica Kranj. Pridobljeno 24. 11. 2013 s spletne strani: http://www.mkk.si/spoznajte-knjiznico/o-knjiznici/kataloginformacij-javnega-znacaja/.

Pregled dejavnosti, dosežkov in ponudbe v izobraževanju odraslih. (2013). Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije. Pridobljeno 19. 8. 2013 s spletne strani: http://pregled.acs.si/.

Program dela MKL za leto 2011. (2011). Pridobljeno 19. 8. 2013 s spletne strani: http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javnega_znacaja/Program_dela_MKL_2011_finale_z_naslovnico.pdf.

Program dela MKL za leto 2012. (2012). Pridobljeno 19. 8. 2013 s spletne strani: http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javnega_znacaja/Program_MKL_2012.pdf.

Program dela MKL za leto 2013. (2013). Pridobljeno 19. 8. 2013 s spletne strani: http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javnega_znacaja/Program_dela_MKL_2013.pdf.

Statistični podatki o knjižnicah. (2013). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 19. 8. 2013 s spletne strani: http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php.