MERJENJE, SPREMLJANJE IN UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI SLOVENSKIH KNJIŽNIC: BIBSIST IN E-RAZVID

  • Eva Kodrič-Dačić dr. Eva Kodrič-Dačić Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana e-pošta: eva.kodric-dacic@nuk.uni-lj.si
Ključne besede: knjižnična statistika, kazalci uspešnosti knjižnic, merjenje uspešnosti knjižnic

Povzetek

Izvleček

Prispevek predstavlja statistične meritve dejavnosti knjižnic v Sloveniji ter orodja, namenjena ugotavljanju razvitosti in uspešnosti knjižnic. Center za razvoj knjižnic, Narodna in univerzitetna knjižnica, je portal BibSiSt začel razvijati leta 2005. Modul statističnih meritev omogoča interaktivni vnos podatkov o delu knjižnic ter prikaz podatkov, definicij in metodoloških pojasnil, potrebnih za njihovo interpretacijo. Leta 2012 je bil razvit nov modul: kazalci, v okviru katerega je mogoče na osnovi izbranih kazalcev na preprost način ugotavljati uspešnost knjižnic. Izbor kazalcev je bil narejen na osnovi standarda ISO 11620 ob upoštevanju v Sloveniji uveljavljenih naborov kazalcev in podobnih tujih projektov. Odločilna za izbor kazalca je bila kvaliteta zbranih podatkov. Poleg izračunavanja kazalcev, ki kažejo učinkovitost knjižnic, je bila na osnovi Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe razvita metodologija meritev in oblikovanja mnenj o razvitosti knjižnic, kot tudi modul za merjenje razvitosti knjižnic. Modul omogoča interaktivno zbiranje podatkov, izdelavo mnenj, v okviru administratorskega vmesnika pa evidenco poročevalskih enot in spremljanje meritev.

Literatura

BibSiSt-online. Ljubljana: NUK. Dostopno na spletni strani: http://bibsist.nuk.uni-lj.si/

Bix – der Bibliotheksindex. Berlin: German Library Association; Köln; North Rhine-Westphalian Library Service Center. Pridobljeno 20. avgusta 2012 s spletne strani: http://www.bixbibliotheksindex.de/en/about-us.html

Bix indicators for academic libraries. Berlin: German Library Association; Köln; North Rhine-Westphalian Library Service Center. Pridobljeno 20. avgusta 2012 s spletne strani: http://www.bix-bibliotheksindex.de/en/project-info/indikatoren/wissenschaftlichebibliotheken.html

Bix indicators for public libraries. Berlin: German Library Association; Köln; North Rhine-Westphalian Library Service Center. Pridobljeno 20. avgusta 2012 s spletne strani: http://www.bix-bibliotheksindex.de/en/project-info/indikatoren/oeffentlichebibliotheken.html

CeZaR. Ljubljana: NUK. Dostopno na spletni strani: http://cezar.nuk.uni-lj.si/index.php

e-Razvid. Ljubljana: NUK. Dostopno na spletni strani: http://razvid.nuk.uni-lj.si/index.php

International standard ISO 11620: Information and documentation – Library performance indicators. (2008). Geneva: International organization for Standardization.

Izhodišča za pripravo strategije razvoja splošnih knjižnic za obdobje 2013–2020 (2012). Ljubljana: NUK (delovno gradivo).

Izhodišča za strokovne standarde in priporočila za visokošolske knjižnice. (2011). Ljubljana: NUK.

Kodrič-Dačić, E. (2004). Statistična merjenja dejavnosti knjižnic: usklajevanje praktičnih potreb s standardi. Knjižnica, 48(3), 157–172.

Mednarodni standard ISO 11620: Informatika in dokumentalistika – Kazalci merjenja poslovne uspešnosti knjižnic (1998). (prev. Pečko – Mlekuš, Helena). Ljubljana: NUK (delovno gradivo).

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). Uradni list RS, št. 73.

Pravilnik o razvidu knjižnic. (2003). Uradni list RS, št. 105.

Splošne knjižnice: Poročilo za leto 2010. (2011). Ljubljana: NUK. (Slovenske knjižnice v številkah; 40).

Standardi za splošne knjižnice. (2005). Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost.

Strokovni standardi in priporočila za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic. (2012). Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost.

Technical report ISO/TR 28118: Information and documentation – Performance indicators for national libraries. (2009). Geneva: International organization for standardisation.

Visokošolske knjižnice: Poročilo za leto 2010. (2011). Ljubljana: NUK. (Slovenske knjižnice v številkah; 39).

Vodeb, G. (2011). Izhodišča za pravilnik o merjenju delovanja splošnih knjižnic. Ljubljana: NUK (interno gradivo).

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87.

Objavljeno
2014-12-02
Kako citirati
Kodrič-DačićE. (2014). MERJENJE, SPREMLJANJE IN UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI SLOVENSKIH KNJIŽNIC: BIBSIST IN E-RAZVID. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 58(3). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6085
Rubrike
ČLANKI