POVEZOVANJE KRAJEVNIH ZBIRK KULTURNE DEDIŠČINE Z INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIMI TEHNOLOGIJAMI: PRIMER »ZBORZBIRK«

  • Špela Ledinek Lozej dr. Špela Ledinek Lozej Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici, Delpinova 12, 5000 Nova Gorica e-pošta: spela.ledinek@zrc-sazu.si
  • Miha Peče Miha Peče Avdiovizualni laboratorij Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana e-pošta: miha.pece@zrc-sazu.si
Ključne besede: zbirke kulturne dediščine, zbirateljstvo, informacijske tehnologije, digitalna humanistika, čezmejno območje, čezmejno sodelovanje

Povzetek

Izvleček

Namen: V prispevku je obravnavana digitalizacija in povezovanje 34 formalno in vsebinsko raznovrstnih krajevnih zbirk etnološke kulturne dediščine na obmejnem območju v okviru projekta ZBORZBIRK – Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom.
Metodologija/pristop: Krajevne muzejske zbirke so bile ob sodelovanju strokovnjakov s področja muzeologije, arhivistike, etnologije, digitalne humanistike in informatike ter priučenih popisovalcev popisane, kontekstualizirane in virtualno predstavljene širši in strokovni javnosti.
Rezultati: Vzpostavljen je bil enoten repozitorij z metapodatkovnimi opisi predmetov iz zbirk (enote), ki hrani fotografije predmetov in skenograme slikovnih ter besedilnih objektov (digitalni objekti). V repozitoriju je 4583 enot in 5190 digitalnih objektov.1 Repozitorij je namenjen tako raziskovalcem, strokovnjakom in študentom s področja etnologije, zgodovine in jezikoslovja kot širši javnosti, predvsem pa krepitvi prepoznavnosti območja.
Omejitve raziskave: Raziskavo in rezultate projekta je omejilo samo gradivo, tj. narava v projekt vključenih zbirk in predmetov, pa tudi veliko število različno usposobljenih sodelavcev, ki so gradivo popisovali, digitalizirali in podatke vnašali v metapodatkovno bazo. Projekt je namenjen širokemu krogu potencialnih uporabnikov, zato so pri implementacijah rešitev pri ciljnih skupinah nastajali navzkrižni učinki med pristopom virtualnega muzeja na eni in raziskovalnega arhivskega repozitorija na drugi strani, pri čemer je bila večja pozornost namenjena arhivskim in raziskovalnim normativom, manj pa prezentacijskim tehnologijam.
Izvirnost/uporabnost raziskave: ZBORZBIRK je eden prvih projektov na italijansko-slovenskem območju, ki povezuje neinstitucionalne zbirke in zbiratelje s strokovnjaki ter je ob rastočem ljubiteljskem zbirateljstvu lahko zgled za primerljive bodoče projekte.

Literatura

Athena. Acces to cultural heritage networks across Europe. Rome: ATHENA project. Pridobljeno 7. avgusta 2014 s spletne strani: http://www.athenaeurope.org/

Bogataj, J. (1976). Slovenska etnološka bibliografija za leto 1974. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 16, 8–14.

Castagné, M. (2013). Institutional repository software comparison: DSpace, EPrints, Digital Commons, Islandora and Hydra. Vancouver: University of British Columbia. Pridobljeno 1. septembra 2014 s spletne strani: https://circle.ubc.ca/handle/2429/44812

DCMT. Dublin Core Metadata Initiative. Tsukuba: DCMI. Pridobljeno 22. maja 2013 s spletne strani: http://dublincore.org/documents/usageguide/elements.shtml

Destovnik, I. (1996). Ko bo cvetel lan: Etnološka razstava o lanu in ovci: Iz etnografske zbirke Slovenske prosvetne zveze v Celovcu = Wenn der Lein blüht: Aus der volkskundlichen Sammlung des Slowenischen Kulturverbandes in Klagenfurt. Celovec: Slovenska prosvetna zveza.

Destovnik, I. (2001). Odstiranja: Predstavitev narodopisne zbirke Slovenske prosvetne zveze v Celovcu = Enthüllungen: Aus der ethnographischen Sammlung des Slowenischen Kulturverbandes aus Klagenfurt. Celovec: Slovenska prosvetna zveza.

Destovnik, I. (2009). Mozaik podob: Katalog k razstavi v Forumu Zarja v Železni Kapli = Bilder-Mozaik: Katalog zur Ausstellung im Forum Zarja in Eisenkappel. Železna Kapla, Celovec: Slovensko prosvetno društvo Zarja, Slovenska prosvetna zveza.

Destovnik, I. (ur.) (2012). Podobe rokodelske ustvarjalnosti: Rokodelski izdelki čezmejnega območja = Die Vielfalt handwerklichen Schaffens: Handwerksprodukte aus dem grenzübergreifenden Gebiet. Celovec: Slovenska prosvetna zveza.

Dokumentacija ISN ZRC SAZU: Dokumentacija Mojce Ravnik, datoteki BEN1 in BEN1a, 15. 8. 1996, 22. 8. 1996.

Fakin Bajec, J. (2013). Intangible cultural heritage as a medium for the establishment of sustainable development (Elektronski vir). V: S. Lira, R. Amoêda in C. Pinheiro (ur.), Sharing cultures 2013. Barcelos, Portugal: Green Lines Instituto para o Desenvolvimento Sustentável.

Furlan, A. (1992). Il museo etnografico di Lusevera – Bardo: Progetto di valorizzazione. V: R. Calligaro in L. Cher (ur.), Marvice tou vjetru (str. 92–96). [S. l.]: [s. n.].

Holm, S. A. (2003). Opredmeteni predmeti: Kako dokumentirati muzejsko zbirko. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije.

Hudelja, M. (2014). Etnoinfolab. Predavanje na etnološkem večeru: Etnologija in digitalna humanistika, Ljubljana, 24. april 2014.

Ivančič Kutin, B. (2013). Evelina, Franca in Gianna še znajo zapeti prosnijske pesmi. Trinkov koledar za Beneške Slovence za leto 2014, 132–149.

Kenda Jež, K. (2007). Shranili smo jih v bančah: Slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini = Contributo lessicale alla conoscenza dell'abbigliamento in Val Canale. Ukve in Ljubljana: S.K.S. Planika Kanalska dolina, Slori in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Kremenšek, S. [et al.] (ur.) (1976–1978). Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja: Vprašalnice. Ljubljana: Raziskovalna skupnost slovenskih etnologov.

Kunej, D. (2012). Avtorske in sorodne pravice na primeru avdiovizualnega gradiva GNI ZRC SAZU. Vabljeno predavanje na posvetovanju: Problemi in rešitve na področju podatkovnih storitev v Sloveniji, Ljubljana, 18. december 2012.

Ledinek Lozej, Š. (2014). Dokumentacija kulturne dediščine v projektu ZBORZBIRK: Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 54 (1–2), 66–69.

Moder, G. et al. (ur.) (2008). Identifikacijski obrazec predmeta kulturne dediščine. Ljubljana: ICOM, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor.

Negro, L. in S. Quaglia (2009). Biside ta-na traku: Biside anu imprëšti od naših tastarih = Le parole su nastro: Testimonianze orali e materiali della vita di un tempo in Val Resia = Besede na traku: Besede in predmeti naših starih. Paluzza: Associazione Culturale Museo della Gente della Val Resia in Zveza slovenskih kulturnih društev.

OAI-PMH. Open archive initative. New York: Cornel University Library. Pridobljeno 24. marca 2014 s spletne strani: http://www.openarchives.org/pmh/

Pahor, M. (2003a). Uvodne misli. V: K. Munda Hirnök in P. Sketelj (ur.), Odstrta dediščina: Etnološko delo in muzejske zbirke Slovencev v Italiji, na Madžarskem in v Avstriji (str. 13–14). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo.

Pahor, M. (2003b). Etnološka zbirka pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu. V: K. Munda Hirnök in P. Sketelj (ur.), Odstrta dediščina: Etnološko delo in muzejske zbirke Slovencev v Italiji, na Madžarskem in v Avstriji (str. 23–24). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo.

Peče M. in Ledinek Lozej, Š. (2013). Navodila za popis in vnos metapodatkov v spletni portal ZBORZBIRK. Ljubljana, Nova Gorica: [Tikpopis]. Pridobljeno 7. avgusta 2014 s spletne strani: http://zborzbirk.zrc-sazu.si/Portals/18/publikacije/WP2_Navodila_za_vpis_9.2.pdf

Porenta, T. (2006). Rezultati projekta »Evidentiranje oziroma terenska topografija etnoloških in sorodnih zbirk, ki se hranijo zunaj pristojnih muzejev na slovenskem etničnem ozemlju«. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 46(1), 19–25.

Porenta, T. (2007a). Stanje in vizije zasebnega zbirateljstva na Slovenskem. V: K. Oder in A. Serec Hodžar (ur.), Etnologija in regije (str. 65–81). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo. Porenta, T. (2007b). Pri SED je bila ustanovljena nova delovna skupina za ljubitelje etnologije. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 47(3–4), 142.

Registry of Open Access Repositories. Southampton: University of Southampton. Pridobljeno 1. septembra 2014 s spletne strani: http://roar.eprints.org/view/software/

Račič-Simončič, M. (1997). Slovenska etnološka bibliografija 1986–1990. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo.

Ravnik, M. (2012). Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom: Evropski projekt ZBORZBIRK. Trinkov koledar za Beneške Slovence za leto 2013, 101–103.

Repinc, M. (2002). Muzej Ricmanje = Il museo di San Giuseppe della Chiusa – Ricmanje. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

Rus Krušelj, K. (2014). Digitalizacija zbirke v Slamniraskem muzeju Domžale. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 54, (1–2), 60–65.

Semantika. Spodnji Duplek: Semantika. Pridobljeno 24. marca 2014 s spletne strani: http://www.semantika.si/reference/details/31

Serec Hodžar, A. et al. (ur.) (2003). Muzej Kraška hiša v Repnu = Il museo della casa carsica di Repen. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, Narodna in študijska knjižnica, Odsek za etnologijo in Inštitut za etnologijo.

Sirpac. Sistema informativo Regionale del Patrimonio Culturale. Passariano: Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali. Pridobljeno 22. maja 2013 s spletne strani: http://www.sirpac-fvg.org/ricerche/cont.asp; http://www.sirpac-fvg.org/ricerche/cont.asp in http://www.sirm-fvg.org/mappe/cont_d.asp?CSez_ID=MAPPE&CCat_ID=M0003&CCatS_ID=UD&Cont_ID=454&r=1#

Sketelj, P. (2003). Zborniku na pot. V: K. Munda Hirnök in P. Sketelj (ur.), Odstrta dediščina: Etnološko delo in muzejske zbirke Slovencev v Italiji, na Madžarskem in v Avstriji (str. 7–10). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo.

Sosič, B. (ur.) (2009a). Škedenjski etnografski muzej = Il Museo etnografico di Servola. Ljubljana in Trst: Slovenski etnografski muzej, Škedenjski etnografski muzej in Inštitut za etnologijo. Spectrum. Collections managment standard. London: Collections Trust. Pridobljeno 1. septembra 2014 s spletne strani: http://www.collectionstrust.org.uk/spectrum

Špiček M. in Ilaš G. (2012). Spletne zbirke na spletni strani Slovenskega etnografskega muzeja. Knjižnica, 56 (3), 253–256.

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. (2007). Uradni list RS, št. 16.

Zakon o varstvu kulturne dediščine. (2008). Uradni list RS, št. 16.

Objavljeno
2014-12-02
Rubrike
ČLANKI