ZAČETKI SLOVANSKE PISMENOSTI TER KULTURNE ZAVESTI NA OSNOVI ROKOPISNEGA IN TISKANEGA GRADIVA OD 9. STOLETJA DO PRVE POLOVICE 16. STOLETJA

  • Neža Zajc Inštitut za kulturno zgodovino, ZRC SAZU, Novi trg 5, 1000 Ljubljana e-pošta: nzajc@zrc-sazu.si
Ključne besede: slovanski rokopisi, slovanska pismenost, rokopisno gradivo, 9.–16. stoletje, starocerkvenoslovanski spomeniki

Povzetek

Podaljšan izvleček

Prispevek na podlagi rokopisnih in tiskanih virov obravnava obdobje med 9. in 16. stoletjem, ki bi ga bilo mogoče opredeliti kot obdobje intenzivnega vzpostavljanja, nastajanja ter razvijanja slovanske pismenosti. V teoretičnem delu je na kratko predstavljena dejavnost svetih bratov Konstantina in Metoda, ki sta v 9. stoletju na panonsko-moravskem območju načrtno uvajala bogoslužni jezik Slovanov in tako ustvarila novi krščanski jezik, četrti med svetimi jeziki. Poudarjena je liturgična zasnova cirilo-metodijske dejavnosti, ki ni močno odstopala od ustaljene navade bizantinske Cerkve, še zlasti pa liturgična narava prvih svetih besedil, prevedenih v slovanski liturgični jezik. Sledi kratek pregled razvoja slovanske in bizantinske rokopisne pisave. Ker omenjeno geografsko-zgodovinsko območje vključuje tudi današnje slovensko ozemlje, je nekoliko pozornosti namenjene še vprašanju o obstajanju slovanskega krščanskega jezika že pred cirilo-metodijsko misijo. Podane so vzporednice med Brižinskimi spomeniki in začetki starocerkvenoslovanske pismenosti. Podan je tipološki pregled nekaterih starocerkvenoslovanskih spomenikov (glagolskih in cirilskih), ki se ne omejuje zgolj na jezikovne lastnosti, temveč poskuša podati tudi umetnostno-oblikovne ter druge posebnosti, povezane z zgodovinsko-političnimi okoliščinami posameznih kodeksov. Teoretična podlaga je v nadaljevanju podkrepljena z rezultati preučevanja slovanskih rokopisov in situ. Ob raziskavi nekaterih rokopisov iz evropskih ustanov, ki hranijo starejše gradivo (knjižnice, arhivi in muzeji v Atenah, Benetkah, Firencah, Ljubljani, Moskvi, Palermu, Parizu, Rimu, Sankt Peterburgu in Sieni) je izpostavljena možnost še drugačnega vrednotenja starocerkvenoslovanskih spomenikov, njihove morebitne povezanosti z zahodnimi vplivi (v zgodnjem obdobju) ter njihove kulturnozgodovinske vloge. Omenjeno je predstavljeno tudi na primerih slovanskih rokopisov iz t. i. Kopitarjeve zbirke slovanskih rokopisov v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Vsebina bogoslužnih rokopisov, skupaj z njihovo teološko problematiko, se je v renesančnem času neposredno prenesla v tiske. Zato je v sklepnem delu pozornost namenjena še posameznim cirilskim tiskom iz prve polovice 16. stoletja. Slednji so del Zbirke rokopisov, redkih in starih tiskov Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, kot del zapuščine Jerneja Kopitarja, ki je v svojem jezikoslovnem preučevanju poudaril jedro začetkov slovanske pismenosti, ki so jo odlikovale zgoraj navedene posebnosti. Kopitarjeva zbirka slovanskih rokopisov in tiskov omogoča raziskovanje začetkov in nadaljnjega razvoja širše slovanske pismenosti med 9. in 16. stoletjem.

The Beginnings of Slavic Literacy and Cultural Awareness as Revealed on Manuscripts and Printed Materials in the Period from 9th to the First Half of 16th Century

Extended abstract

On the basis of manuscripts and printed sources the paper deals with the period between 9th and 16th century which could be determined as a period of an intensive formation and development of Slavic literacy. The theoretical framework gives a brief presentation of the activity of the saints Constantine and Methodius, who systematically introduced a new liturgical language in Pannonia and Great Moravia in 9th century thus establishing a new Christian language as the fourth of the world's languages. The paper highlights the liturgical conception of Cyrillo-Methodian activity which was not very different from the long-established practice in the Byzantine Church, with special emphasis on the liturgical conception of the first holy texts translated into the Slavic liturgical language. Furthermore, the paper gives a brief overview of the Slavic and Byzantine manuscript writing. As the geographical-historical territory dealt with includes the territory of the present Slovenia, some attention is given to the question of the existence of the Old Church Slavic language even before the Cyrillo-Methodian mission, too. Parallels between Brižinski spomeniki and the beginnings of the Old Church Slavic literacy are presented with connection to the Jernej Kopitar’s research and contribution to the development of scientific Slavic studies in the first half of 19th century. A typological overview of some Old Church Slavic documents (Glagolitic and Cyrillic) is given not focusing only on linguistic characteristics but trying to present the artistic design and other special features related to the historico-political circumstances of an individual codex. In addition, the theoretical background is underlined by the results of researching Slavic manuscripts in situ. Studying some manuscripts held in European institutions (libraries, archives and museums in Athens, Venice, Florence, Ljubljana, Moscow, Palermo, Paris, Rome, Sankt Petersburg and Siena) the possibility of different approach to the evaluation of Old Church Slavic monuments arises, suggesting the potential influence of the western world (in the early period) and their historico-cultural role. The above mentioned facts are demonstrated on Slavic manuscripts in the Kopitar's collection held by the National and University Library in Ljubljana. The content of liturgical manuscripts, together with theological problems was directly transformed into printed documents in the Renaissance period. That is why in the final part of the paper, the attention is paid to individual Cyrillic prints from the first half of the 16th century. They are a part of the Manuscript, rare and old prints collection held by the National and University Library as a part of Kopitar's legacy whose linguistic studies underlined the above mentioned nucleus of the beginning of Slavic literacy characterized by the above mentioned features. Kopitar's collection of Slavic manuscripts and prints serves as a ground to research the beginnings and development of Slavic literacy between 9th and 16th century.

Literatura

Alberigo, G. (2006). Conciliorum oecumenicorum generaliumque decreta: editio critica 1. Bologna: Brepols.

Alekseev, A. A. (1999). Текстология славянской Библии. Санкт Петербург: Дмитрий Буланин.

Assemanův evangeliař. (2011). Rodon. Pridobljeno 22. 11. 2013 s spletne strani: http://www.rodon.cz/pdf/ikona.php?id=1681

Babič, V. (2003). Učbenik stare cerkvene slovanščine. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Babič, V. (2012). Cerkvenoslovanska ostalina na Slovenskem – Žitje sv. Gregorja, rimskega papeža iz Supraseljskega zbornika. Slavistična revija, 60 (1), 41–58.

Bernik, F., Grdina, I., Zor, J. (2004). Brižinski spomeniki = Monumenta Frisingensia: znanstvenokritična izdaja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Bischoff, B. (1986). Latin Paleography. Antiquity & Middle Ages. (prev. D. O. Croinin, D. Ganz). Cambridge, New York, Port Chester: Cambridge University Press, in assoc. with the Medieval Academy of Ireland.

Brehier, L. (1946). Vie et mort de Byzance. (predg. G. Dragon, ponatis 1992). Paris: Albin Michel.

Brižinski spomeniki. (1992). Znanstvenokritična izdaja (Monumenta Slovenica 3). Ljubljana: SAZU.

Burn, A. E. (1908). Some Spanish MSS of the Constantinopolitan Creed. Journal of Theological Studies, 9, 301–303.

Buchtal, H. (1955). A school of miniature painting in Norman Sicily. V K. Weitzmann (Ur.), Late Classical and Mediaeval Studies in Honor of Albert Mathias Friend Jr. Princeton: Princeton University Press.

Buchtal, H., Wormald, F., Garrison, E.B. (1957). Miniature Painting in the Latin Kingdom of Jerusalem. Oxford: Clarendon Press.

Buslaev, F. I. (1861). Историческая хрестоматия церковно-славянского и древне-русского языков. Москва: Унив. тип.

Ceitlin, R. M., Večerka, R., Blagovaja, E. (1994). Старославянский словарь по рукописям X–XI веков. Москва: Институт славяноведения и балканистики российской академии наук.

Dale, T. E. A. (1997). Relics, Prayer, and Politics in Medieval Venetia. Romanesque Painting in the Crypt of Aquileia Cathedral. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Demus, ?. (1976). Byzantine Mosaic Decoration: Aspects of Monumental Art in Byzantium. New York: Caratzas Brothers, Publishers.

Dvornik, F. (1948). The Photian Schism, History and Legend. Cambridge: Cambridge University Press.

Folda, J. (1976). Crusader Manuscript Illumination at Saint-Jean d‘Arce 1275–1291. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Gerhardt, D. (1953). Goten, Slaven oder Syrer im alten Cherson? Beitrage zur Namenforschung, 4, 78–88.

Gil‘tebrandt, P. (1988–1989). Справочный и объяснительный словарь к Новому Завету Печатня Л.М. Котомина. Munich: O. Sagner.

Gil‘tebrandt, P. (1993). Справочный и объяснительный словарь к Псалтири. Munich.

Golob, N. (1994). Srednjeveški kodeksi iz Stične: XII. stoletje. Ljubljana: Slovenska knjiga.

Golob, N. (2006). Srednjeveški rokopisi iz Žičke kartuzije (1160–1560). Ljubljana: Narodna galerija.

Golob, N. (2010). Manuscripta: knjižno slikarstvo v srednjeveških rokopisih iz Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Ljubljana: Narodna galerija: Filozofska fakulteta.

Gorski, A. V. (1885). Жития св. Кирилла и Мефодия. V Pogodin (1865). 5–43.

Grafenauer, B. (1969). Zgodovinarjeva paralegomena k novi izdaji Freisinških spomenikov. Časopis za zgodovino in narodopisje, 40 (nova vrsta 5.), 144–172.

Grafenauer, I. (1936). Karolinška kateheza ter izvor brižinskih spomenikov in Čina nad”ispovedajaštiim’ se. V Ljubljani: Znanstveno društvo. (Razprave Znanstvenega društva v Ljubljani ; 13. Filološko-lingvistični odsek ; 2).

Grafenauer I. (1942). Najstarejši slovenski »Kirielejsoni«. Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo, 23, 63–73.

Grafenauer, I. (1942). „Ta stara velikonočna pejsen“ in še kaj. [Ljubljana]: [Ljudska Tisk.], 1942.

Grafenauer, I. (1973). Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva. V Celju: Mohorjeva družba. (Znanstvena knjižnica. Nova serija ; 1).

Grafenauer, I. (1980). Literarno-zgodovinski spisi. Ljubljana: Slovenska Matica.

Grabar, A. (1972). Les manuscripts grecs enlumines de provenance italienne (IX–XI siecles). Paris: Editions Klincksieck.

Granstrem, E. E. (1950). О cвязи кирилловского устава с византийским унициалом. Византийский Временник, 3 (28), 218–229.

Granstrem, E. E. (1950). Описание русских пергаменных рукописей. Рукописи русские, болгарские, молдовлахийские, сербские. Ленинград: [s. n.].

Granstrem, E. E. (1958). К вопросу о византийском минускуле. Византийский Временник, 13 (38), 222–245.

Grdina, I. (1999). Od Brižinskih spomenikov do razsvetljenstva. Maribor: Obzorja.

Grdina, I. (1996). Brižinski spomeniki kot dialoški tekst. V J. Kos, F. Jakopin in J. Faganel (Ur.), Zbornik Brižinski spomeniki (str. 367–376). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ; Trst: Mladika, 1996.

Grdina, I. (2004). Zunanji opis. Paleografska in historična problematika. Diplomatični in kritični prepis. V Bernik, F., … [et al.] Brižinski spomeniki = Monumenta Frisingensia: znanstvenokritična izdaja (str. 7–10). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Grivec, F. (1921). Cerkveno prvenstvo i edinstvo po bizantinskem pojmovanju (Doctrina Byzantina de primatu et unitate ecclesiae). Bogoslovna Akademija v Ljubljani. Knjiga 111. Ljubljana: Společenska knihitiskarna, Kromeriž.

Grivec, F. (1927). Slovanska apostola sv. Ciril in Metod. Ljubljana: Izd. Apostolstvo sv. Cirila in Metoda. Ljubljana: Jugoslovanska tiskarna v Ljubljani.

Grivec, F. (1938). Slovenski knez Kocelj. Ljubljana: Jugoslovanska knjigarna.

Grivec, F. (1938). Slovenski knez Kocelj. Dodatki. Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo., 19, 153–156.

Grivec, F. (1942). Zarja stare slovenske književnosti: Frisinški spomeniki v zarji sv. Cirila in Metoda. Ljubljana: Ljudska knjigarna.

Grivec, F. (1943). Čigavi so frisinški spomeniki?. Dom in svet, 55(2), 158–160.

Grivec, F. (1955). Frisigensia VIII. O vzhodnih in zahodnih prvinah. Slavistična revija, 8, 169–182.

Grivec, F., Tomšič, F. (Ur.) (1960). V Vita Constantini Constantinus Methodius Thessalonicenses, Fontes (15, 2). Zagreb: [Staroslavenski institut]. (Radovi Staroslavenskog instituta; 4).

Ivanova, K. (1997). История литератур западных и южных славян. Т. 1: От истоков до середины XVIII в. Москва: Изд-во «Индрик».

Izmirlieva, V. (2008). All the names of the Lord. Chicago: University of Chicago Press.

Jagić, V. (1883). Codex Marianus Glagoliticus. Graz (ponatis:1960): Akademische Druck- u. Verlagsanstalt.

Jagić, V. (1885). Вопрос о Кирилле и Мефодии в славянской филологии. Санкт Петербург: Типография императорской академии наук.

Jagić, V. (1907). Словенская псалтырь. Psalterium Bononiense […]. Vienna: Gerold & Soc.

Jagić, V. (1910). История славянской филологии. (Энциклопедия славянской филологии). Вып. 1. Санкт Петербург: Тип. Имп. Академии наук.

Jakobson, R. (1955.). Slavic languages: a Condensed Survey. New York: King‘s Cross Press, Columbia University.

Jakobson, R. (1985). Selected Writings VI. Early Slavic Paths and Crossroads. Part One. Berlin: Mouton Publishers.

Кирило-Методиевска енциклопедия. (1985–2003). Т.: 1.–4. София: БАН.

Kitzinger, E. (2005). Arte altomedievale. Turin: Einaudi. (Piccola Biblioteca Enaudi).

Kronsteiner, O. (1983). Alpenromanisch aus slawisticher Sicht. Die slawischen Sprachen 3, 27–48.

Kronsteiner, O. (1997). Die Ubersetzungestatigkeit des hl. Method in der Salzburger Kirchenprovinz. Die slawischen Sprachen 53, 39–47.

Kopitar, J. (1836). Glagolita Clozianus id est codicis glagolitici inter suos facile antiquissimi, (…). Vindobonae: prostat apud Carolum Gerold bibliopolam. Viennae: typis Antonii Nobilis de Schmid.

Lavrov, P. A. (1905). Палеографический снимки с юго-славянских рукописей болгарского и сербского письма. СПб.

Lavrov, P. A. (1916). Альбом снимков с юго-славянских рукописей болгарского и сербского письма. Петроград: [s. n.].

Lavrov, P. A. (1930). Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Труды славянской комиссии Академии наук СССР 1. Ленинград: РАН.

Layton, E. (1981). Notes On Some Printers and Publishers of 16th Century Modern Greek Books in Venice. Thesaurismata, 18, 119–144.

Lihačov, D. S. (ur.). (1986). Zhityja Kirilla i Mefodiya. Moskva: Kniga.

Maltézou, C. A., Ortalli, G. (2001). Italia-Grecia: temi e storiografie a confronto: atti del Convegno di studi organizzato in collaborazione con il Dipartimento di studi storici dell‘Universita` Ca‘Foscari di Venezia, Venezia, 20-21 ottobre 2000. Universita` degli studi di Venezia. Dipartimento di studi storici.; HelleŻnikon Institouton VyzantinoŻn kai MetavyzantinoŻn SpoudoŻ. Venezia: Istituto ellenico di studi bizantini e postbizantini di Venezia.

Meyendorff, J. (1982). The Liturgy: A Lead to the Mind of Byzantium. V The Byzantine Legacy in the Orthodox Church. Crestwood, N. Y.: St. Vladimir‘s Seminary Press.

Miklošič, F. (Ur.) (1851). Monumenta Linguae Paleoslovenicae e Codice Suprasliensi. Vindobonae: G. Braumüller

Miklošič, F. (1863). Lexicon palaeslovenico-graeco-latinum emendatum auctum. Neudruck der Ausgabe Wien 1862–65. Aalen: Scientia.

Morison, S. (1990). Early Italian Writing-books: Renaissance to Baroque. Boston: David R. Godine.

Mošin, V. A. (1983). Novgorodski listići I Ostromirovo jevandželie. Arheografski prilozi, 5, 7–64.

Mošin, V. A. (1989). О периодизации русско-южнославянских литературных связей X-XV. вв. V V. A. Mošin, V. M. Zagrebin, Русь и южные славяне. Сборник статей к 100-летию со дня рождения В. А. Мошина (1894–1987) (str. 7–114). Санкт-Петербург: Алетейя.

Nahtigal, R. (1918). Važnost latinskega dela brižinskega kodeksa in njegovih prispevkov za vprašanje o postanku in domovini slovenskih odlomkov (Freisingensia III.). Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino I. Ljubljana. 1–63.

Nahtigal, R. (1941). Euchologium Sinaiticum. Starocerkvenoslovanski glagolski spomenik. I. del. Fotografski posnetek. Ljubljana: Akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani. (Filozofskofilološko-historični razred; 1).

Nahtigal, R. (1941–1942). Euchologium Sinaiticum. Starocerkvenoslovanski glagolski spomenik. 2. Del. Tekst s komentarjem. S prilogo posnetka prvega lista odlomka sinajskega služebnika. Ljubljana: Akademija znanosti in umetnosti. (Filozofsko-filološko-historični razred; 2).

Novaković, S. (1884). Apokrifi iz štampanih zbornika B. Vukovića. Starine (JAZU), 16, 57–66.

Ortalli, G. (2001). Storia cultura ricerca. Note sulla esperienza storiograficoa greca. V C. A. Maltézou, G. Ortalli, Italia-Grecia: temi e storiografie a confronto: atti del Convegno di studi organizzato in collaborazione con il Dipartimento di studi storici dell‘Universita` Ca‘ Foscari di Venezia, Venezia, 20-21 ottobre 2000. Universita` degli studi di Venezia. Dipartimento di studi storici.; HelleŻnikon Institouton VyzantinoŻn kai MetavyzantinoŻn SpoudoŻ (str. 127–137). Venezia: Istituto ellenico di studi bizantini.

Ostrogorski, G. (1961). Zgodovina Bizanca. Ljubljana: DZS.

Ostromirovoe evangelie. (2010). Остромировое Евангелие и современные исследования рукописной традиции новозаветных текстов. Санкт-Петербург: РНБ.

Migne, J.P. (Ur.) (1857–1866). Patrologiae cursus completus (Series Graeca), k. 102; k. 120.

Pogodin, M. P. (1865). Kirillo-Mefodievski sbornik. Moskva: Sinodalna tipografija.

Popova, O. S. (2003). Византийские и древнерусские миниатюры. Москва: Индрик.

Ramovš, F., Kos, M. (1937). Brižinski spomeniki. Uvod, paleografski in fonetični prepis, prevod v knjižno slovenščino, faksimile pergamentov. V Ljubljani: Akademska založba. (Akademska biblioteka; 9).

Ravegnani, G. (2006). Bisanzio e Venezia. Bologna: Il Mulino.

Renouard, A. A. (1834). Annales de l’imprimerie des Alde, ou, Histoire des trois Manuce et de leurs editions, 3rd ed. Paris: J. Renouard.

Ropa, G. (1996). Il culto della Vergine a Bologna nel Medioevo. V Codex Angelicus 123. Saggi e ricerce 7. Studi sul graduale-tropario bolognese del secolo XI e sui manoscritti collegati. Cremona: Istituto per la stori della chiesa di Bologna; Universita degli studi di Pavia; Scuola di paleografia e filologia musicale – Cremona.

Runciman, S. (1968). The Great Church in Captivity: A Study of the Patriarchate of Constantinople from the Eve of the Turkish Conquest to the Greek War of Independence. London: Cambridge University Press.

Runciman, S. (1970). The Last Byzantine Renaissance. Cambridge: Cambridge University Press.

Sardina, P. (2007). Il ruolo della Cattedrale di Palermo e la gestione della “maramma” dal Vespro alla morte Alfonso V (1282–1458). V Storia & Arte nella scrittura (str. 141–200). Palermo: Archivio Storico Diocesano di Palermo.

Siecienski, A. E. (2010). The Filioque. History of a Doctrinal Controversy. Oxford: University Press.

Smith, D. M. (1968). A History of Sicily. Medieval Sicily 800–1713. New York: Dorset Press.

Sorci, P. (2006). I Manoscritti liturgici della Biblioteca centrale della regione siciliana di Palermo. V Catalogo dei manoscritti liturgici della Biblioteca Centrale della Regione siciliana „Alberto Bombace“. I Codici. Regione Siciliana, Assessorato Regionale dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione, Dipt. dei Beni Culturali.

Sorci, P. (2007). La liturgia secundum consuetudinem Panormitanae ecclesiae nei codici conservati nell‘ASDPa. V Storia & Arte nella scrittura (str. 407–424). Palermo: Archivio Storico Diocesano di Palermo.

Speranski, M. N. (1929). Тайнопись в юго-славянских и русских памятниках письма. Ленинград: [s. n.].

Speranzi, D. (2010). Michele Trivoli e Giano Lascari, Appunti su copisti e manoscritti greci tra Corfu e Firenze. Studi Slavistici, VII, 263–297.

Sreznevski, I. (1893–1912). Материалы для словаря древне-русского языка по писменным памятникам. 1–3 т. Санкт Петербург: Наука.

Sreznevski, V. (1877–1878). Древный славянский перевод псалтыри. Исследование его текста и языка по рукописям XI–XIVвеков. 1–2 т. Санкт Петербург: В. Балашёв, БАН.

Ševčenko, I. (1991). Byzantium and the Slavs: In Letters and in Culture. Cambridge: Harvard Ukrainian Research Institute; Napoli: Istituto Unversitario Orienatale.

Ševčenko, I. (2007). Old Church Slavonic terms for relics and communion come from the West. Византийский Временник, 66 (91), 223–228.

Terrizzi, E. (1970). Missale Atiquum S. Panormitane Ecclesiae (Rerum Ecclesiasticurum Documenta, Fontes XIII). Roma.

Thomson, F. J. (1998). The Slavonic Translation of the Old Testament. V Interpretation of the Bible. Ljubljana: SAZU; Sheffield: Sheffield Academic Press.

Traube, L. (1907). Nomina Sacra. Versuch einer Geschichte der christlichen Kurzung. München.

Turilov, A. A. (2011). От Кирилла Философа до Константина Костенецкого и Василия Софиянина (История и культура славян IX–XVII вв.). Москва: Индрик.

Turilov, А. А. (2012). Источниковедение истории и культуры южных славян и Древней Руси. Межславянские культурные связи в эпохи средневековья. Москва: Slavia Cyrillomethodiana.

Uspenski, B. L. (2002). История русского литературного языка. Москва: Аспект Пресс

Ušeničnik, F. (1933). Katoliška liturgika. Ljubljana: Jugoslovanska knjigarna.

Vodopivec, I. (2012a). Knjiga kot umetniško delo v 16. stoletju na Slovenskem (doktorska disertacija), Filozofska fakulteta, Ljubljana, str. 209–211.

Vodopivec, I. (2012b). Katalog okrasnih prvin in spomeniškega gradiva: primeri iz zbirk Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani in Frančiškanskega samostana v Novem mestu. (doktorska disertacija), Filozofska fakulteta, Ljubljana, str. 108–113.

Vondrak, V. (1903). Studie z oboru cirkevněslovanskeho pisemnictvi. Prague: Nakl. Česke Akademie Cisaře Františka Josefa pro Vědy, Slovesnost a Uměni.

de Wald, E. T. (1927// 1941–1942). The Illustrations in the Manuscripts of the Septuagint. VoL 1. Psalms and Odes. Part I: Vaticanus graecus 752. // Part II: Vaticanus graecus 752. Princeton: Princeton University Press.

Wellesz, E. (1961). A History of Byzantine Music and Hymnography. (2. popr. in razš. izd. 1998). Oxford: Oxford at the Clarendon Press.

Weitzmann, K. (1970). Illustration in roll and codex: a study of the origin and the method of text illustration. Princeton: Princeton University Press.

Weitzmann, K. (1971). Studies in Classical and Byzantine Manuscript Illumination. Chicago, London: The University of Chicago Press.

Zanini, E. (1998). Le Italie bizantine. Territorio, insediamenti ed economianella provincia bizantina d’Italia (VI–VIII secolo). Bari: Edipuglia.

Objavljeno
2014-04-19
Rubrike
ČLANKI