NAJSTAREJŠE OTROŠKE KNJIGE NA SLOVENSKEM

  • Anja Dular Knjižnica Narodnega muzeja Slovenije, Prešernova 20, 1000 Ljubljana e-pošta: anja.dular@nms.si
Ključne besede: otroške knjige, zgodovina, knjigotrštvo

Povzetek

Izvleček

Članek predstavlja zgodovino otroških knjig na Slovenskem od rokopisne tradicije, ko je na slovenskih tleh še težko govoriti o prvih knjigah, namenjenih predvsem otrokom, do vključno 19. stoletja. Tisk je omogočil cenejšo in s tem tudi dostopnejšo izdelavo knjig. A ker so otroške knjige večinoma ilustrirane, je bila šele sredina 19. stoletja mejnik, ko so postale splošno dobro. V članku so zbrani podatki o knjigah, ki se jih da danes najti na slovenskih tleh, na podlagi treh kriterijev – najstarejše slovenske knjige, ki so bile namenjene otrokom, otroška literatura v nekdanjih bogatih zasebnih knjižnicah na Slovenskem in podatki o knjigotrški ponudbi otroške literature na Slovenskem od konca 17. stoletja naprej. Ugotovitve so pokazale, da so imeli najmlajši na slovenskih tleh v preteklih stoletjih, čeprav je bila produkcija slovenskih otroških knjig relativno skromna, možnost spoznavati široko paleto knjig, ki so izhajale v drugih evropskih tiskarskih središčih.

Literatura

Rokopisi viri:

Hipolit Novomeški (1711/1712). Dictionarium trilingue ex tribus nobilissimis Europae linguis compositium. In anteriori parte latino-germanico-sclavonicum in posteriori parte germanicosclavonico-latinum. NUK, rokopis MS 182. Dostopno tudi na spletni strani: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-UZIRC8O2

Smlednik (1771). Catalogus Librorum Francisci Baronis Flednigg Doomini in Fledniss Cammerarij. & Consiliarij Suae Majestatis Imperatricis & Reginae Hungariae. & Bochemiae. De Anno 1771. Hrani Narodni muzej Slovenije.

Tiskani viri:

Kanizij, P. (1991). Catechismus: skusi malane figure naprej postavlen: 1615. Faksimile. Celje: Mohorjeva družba.

Kleinmayr, I. (1795). Verzeichniß derjenigen Bücher welche in der Edel v. Kleinmayerschen Buchhandlung in Laibach zum lesen ausgeliehen werden.

Korn, V. H. (1782). Zweyte Fortsetzung des Verzeichniß von Büchern, der Buchhändler Walliser und Korn welche in den Märkten Klagenfurt und Laybachbey Ihnen zu haben sind. Klagenfurt, Kleinmayr.

Korn, V. H. (1783). Verzeichniß derjenigen Büchern, welche beyWillhelm Heinrich Korn, Buchhändler in Laibach um die billigste Preise zu bekommen sind. Laibach, gedruckt mit Kleinmayrischen Schriften.

Korn, V. H. (1785). Erste Fortsezung des Verzeichnis von meistentheils neuen Büchern, die um die billigsten Preisen bey Wilhelm Heinrich Korn, Buchhändler in Laibach, im Hummlischen Hause Nro. 180 zu haben sind. Laibach, bey Johann Friedrich Eger.

Korn, V. H. (1787). Zweyte Fortsezung des Verzeichniß von meistentheils neuen Büchern, die um die billigsten Preisen bey Wilhelm Heinrich Korn, Buchhändler in Laibach, im Hummlischen Hause Nro. 180. zu haben sind. Laibachbey Johann Friederich Eger.

Korn, V. H. (1788). Fortsezungdes Verzeichnis von meistentheils neuen Büchern, die um die billigsten Preisen bey Wilhelm Heinrich Korn, Buchhändler in Laibach, im Hummlischen Hause Nro. 180. zu haben sind. Laibach, bey Johann Friedrich Eger.

Korn, V. H. (1789). Verzeichniß derjenigen neuen Büchern, welche bei Wilhelm Heinrich Korn Buchhändler in Laibach nebst vielen andern, aus allen Theilen der Wissenschaften, zu haben sind.

Korn, V. H. (1790?). Verzeichniß größtentheils neuer Bücher so beim Buchhändler Korn in Laibach zu haben sein. Laibach, gedrukt mit Merkischen Schriften.

Korn, V. H. (1797). Verzeichniß meistens Neuer Bücher, die bei Wilhelm Heinrich Korn Buchhändler in Laibach um beigesezte Preise zu haben sind. Laibach, gedruckt bei Johann Friedrich Eger. Laibacher Zeitung (1784–1918). Laibach: Kleinmayr.

Mayr, J. K. (1678). Catalogus Librorum qui nundinis Labacensibus autumnalibus in officina libraria Joannis Baptistae Mayr, Venales prostant. Anno M.DC.LXXVIII. Faksimile. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1966.

Navedeni viri:

Bibliotheca Valvasoriana (1995). L. Gostiša (Ur.) Bibliotheca Valvasoriana: katalog knjižnice Janeza Vajkarda Valvasorja v biblioteki Metropolitani v Zagrebu. Ljubljana: Valvasorjev odbor pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica.

Djurić, B. (1977). Antični mozaiki na ozemlju SR Slovenije. Arheološki vestnik, 27, 537–625.

Dular, A. (1986). Knjižnica gradu Smlednik po katalogu iz leta 1771. Kronika, 34 (1–2), 15–32.

Dular, A. (2002). Živeti od knjig: zgodovina knjigotrštva na Kranjskem do začetka 19. stoletja. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. (Knjižnica »Kronike«, časopisa za slovensko krajevno zgodovino; 7).

Dular, A. (2009). Sprachen in Büchern und Bücher in Sprachen auf slowenischem Gebiet. Histoire et civilisation du livre, 5, 231–246.

Dular, A. (2009a). Rozalija Eger - pomembna, a premalo znana ljubljanska tiskarka. Kronika, 57, 401–412.

Dular, A. (2010). Tiskarstvo in knjigotrštvo = L’imprimerie et le commerce des livres. V A. Dular, J. Podpečnik in J. Šumrada (Ur.). Sous les aigles Napoleoniennes (str. 146–153). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije.

Dular, A. (2012). Grajske knjižnice na Slovenskem. Kronika, 60, 3, 535–537.

Erženičnik Pačnik, M. (1999). Predšolski otrok in slikanice. V Perspektive v mladinski književnosti: prispevki s simpozija: (ob 50-letnici Mariborske knjižnice) (str. 88–93). (Otrok in knjiga, ISSN 0351-5141).

Genčiová, M. (1980). Zvrstna področja, zvrsti in zvrstne oblike v otroški in mladinski književnosti. Otrok in knjiga, 11, 32–47.

Golob, N. (1999). Pojasnilo k razvidom srednjeveških rokopisov in fragmentov v Sloveniji in iz slovenskih zbirk. Zbornik za umetnostno zgodovino, 35, 133–170.

Golob, N. (2010). Manuscripta: knjižno slikarstvo v srednjeveških rokopisih iz Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Ljubljana: Narodna galerija: Filozofska fakulteta.

Golob, N. (2010a). Manuscripta: pisatelji, prepisovalci, bralci = authors, scribes, readers. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Golob, N. (2012). Viteški svet v pripovedni literaturi poznega srednjega veka. V T. Lazar in T. Nabergoj (Ur.). Vitez, dama in zmaj: dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem. 1, Razprave (str. 89–102). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije.

Golob, N. (2012a). Knjižnica viteza, knjižnica plemiča. V T. Lazar in T. Nabergoj (Ur.). Vitez, dama in zmaj: dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem. 1, Razprave (str. 191–200). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije.

Graf, M. (1991). Das Entstehen eines Weihnachtsbuchhandels als spezifischer Geschenkebuchmarkt für Kinder und jugendliche in der Zeit der Spätaufklärung. Buchhandelsgeschichte, 94, 158–162.

Jacobus, H. (1988). Struwwelpeter und Struwwelpeteriaden. V A. Schug (Ur.) Die Bilderwelt im Kinderbuch: Kinder- und Jugendbucher aus funf Jahrhunderte (str. 84–89). Köln: Kunst- und Museumsbibliothek.

Klemenc, J., Kolšek, V. in Petru, P. (1972). Antične grobnice v Šempetru. Ljubljana: Narodni muzej. (Katalogi in monografije; 9).

Kobe, M. (1974). Delo z otrokom od predšolskega obdobja do 10. leta. Knjižnica, 18 (1–2), 29–39.

Kos, D. (1997). Turnirska knjiga Gašperja Lambergerja. Ljubljana: Založba Viharnik.

Lipnik, J. (1987). Otroci živijo s knjigo. Jezik in slovstvo, 32(7–8), 1986–1987, 244–248.

McDowell, K. (2009). Toward a History of Children as Readers, 1890–1930. Book History, 12, 240–265.

Nichols, B. B. (1997).The ABCs of Children‘s Book Collecting, Biblio, 2 (5), 14.

Overty, J. F. (2008). The cost of doing scribal business, Bookhistory, 11, 1–32.

Papirnati vrtiljak (2009). Papirnati vrtiljak: bibliofilska razstava starih otroških knjig. Ljubljana: Antikvariat Glavan.

Parshall, P. in Schoch, R. (2005). Die Anfange der europaischen Druckgraphik. Nürnberg: Germanisches Nationalmuseum.

Petri, A. (1988). ABC-Bücher und Fibeln. V A. Schug (Ur.) Die Bilderwelt im Kinderbuch: Kinder- und Jugendbucher aus funf Jahrhunderte (str. 52–55). Köln: Kunst- und Museumsbibliothek.

Petri, A. (1988a).Zeitschriften und Serien. V A. Schug (Ur.) Die Bilderwelt im Kinderbuch: Kinderund Jugendbucher aus funf Jahrhunderte (str. 69–72). Köln: Kunst- und Museumsbibliothek.

Schug, A. (Ur.) (1988). Die Bilderwelt im Kinderbuch: Kinder- und Jugendbucher aus funf Jahrhunderte. Köln: Kunst- und Museumsbibliothek.

Schug, A. inJacobus, H. (1988). Fabeln und Reineke Fuchs. V A. Schug (Ur.) Die Bilderwelt im Kinderbuch: Kinder- und Jugendbucher aus funf Jahrhunderte (str. 56–58). Köln: Kunst- und Museumsbibliothek.

Slovenski protestantski pisci. (1966). Državna založba Slovenije, Ljubljana.

Objavljeno
2014-04-19
Rubrike
ČLANKI