PREGLED TRENDOV ZAPOSLOVANJA DIPLOMANTOV BIBLIOTEKARSTVA V SLOVENIJI, V OBDOBJU 2000–2012

  • Maja Božič mag.Maja Božičjevodja Gozdarske knjižnice, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 2 in 83, 1000 Ljubljana e-pošta: maja.bozic@gozdis.si
Ključne besede: knjižničarji, knjižnice, knjižničarstvo, informacijska znanost, založništvo, zaposlovanje, izobraževanje, razvoj

Povzetek

Izvleček

Namen: Namen prispevka je prikazati trende zaposlovanja diplomantov bibliotekarskih študijskih programov v slovenskem prostoru, v obdobju od 2000 do 2012.
Metodologija/pristop: Zbrani, predstavljeni in analizirani so javno dostopni podatki o številu diplomantov bibliotekarstva ter gibanje števila diplomantov kot iskalcev zaposlitve preko Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Prispevek prinaša tudi gibanje števila oglasov za prosta mesta za diplomante bibliotekarstva in število zaposlenih v slovenskih knjižnicah.
Rezultati: Število iskalcev zaposlitve po podatkih ZRSZ narašča, a ne presega števila objavljenih razpisanih študijskih mest, niti ne števila oglasov za prosta delovna mesta. Le tretjino iskalcev zaposlitve so do leta 2012 obsegali iskalci prve zaposlitve, osebe, mlajše od 26 let. V zadnjem obdobju se zvišuje število oglasov za zaposlitve za določen čas v primerjavi s tistimi za nedoločen čas. Večina oglasov je iz Osrednjeslovenske regije. V poletnih mesecih je zaznan porast števila oglasov. Število zaposlenih v slovenskih knjižnicah se z leti povečuje, vzporedno se povečuje tudi delež diplomantov bibliotekarstva.
Omejitve raziskave: O zaposlovanju diplomantov bolonjskih študijskih programov še ne moremo sklepati, saj jih na trgu dela še ni veliko ali pa nadaljujejo izobraževanje na drugi stopnji.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Raziskava prvič v Sloveniji prinaša kvantitativne podatke o številu brezposelnih diplomantov bibliotekarstva in številu razpisov za delovna mesta, kjer je zahtevana bibliotekarska izobrazba.

Literatura

Bornšek, P. (2005). Zaposlovanje v specialnih knjižnicah v Sloveniji. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Božič, M. (2008). Zaposlitvene možnosti diplomiranih bibliotekarjev glede na trende razvoja stroke in družbe. Magistrska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Božič, M. (2013). Analiza oglasov za prosta delovna mesta, namenjena diplomantom bibliotekarstva v letih 2011 in 2012. V Knjižničarski izzivi: vizija, strategija, taktika: 2003–2013–2023: zbornik referatov (str. 257–268). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Hacin-Ludvik, K. (2009). Povezovanje teorije in prakse pri študiju na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete: področje specialnega knjižničarstva. Magistrska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta

Marinko, I. (1998). Primerjalna analiza študijskih programov bibliotekarstva. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Potočnik, V., in Božič, M. (2004). Izobrazbena struktura zaposlenih v visokošolskih in specialnih knjižnicah v Sloveniji in EU. V K. Hacin-Ludvik in A. Rožić-Hristovski (Ur.), Vloga specialnih in visokošolskih knjižnic v procesu evropske integracije: zbornik referatov (str. 119–126). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Predvideno število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje: 2009–2012. (2009–2012). Pridobljeno 30. 4. 2013 s spletnih strani: http://www.uni-lj.si/files/ULJ/userfiles/ulj/razpisi/RazpisZaVpisPodiplomski0910/Skupni_razpis_0910_K.pdf; http://www.uni-lj.si/files/ULJ/userfiles/ulj/studij_na_univerzi/studij_2_stopnje/Tabela_razpis_2010_11_MAG.pdf; http://www.uni-lj.si/files/ULJ/userfiles/ulj/studij_na_univerzi/studij_2_stopnje/razpis_2011/StVpisnihMest2011_12.pdf; http://www.uni-lj.si/files/ULJ/userfiles/ulj/studij_na_univerzi/studij_2_stopnje/razpis_2012/VpisnaMesta.pdf

Razpis, prijave, omejitve in minimumi. (2013). Pridobljeno 30. 4. 2013 s spletne strani: http://www.vpis.uni-lj.si/

Statistični podatki o knjižnicah. (2012). Pridobljeno 1. 8. 2012 s spletne strani: http://bibsist.nuk.uni-lj.si/

Šolske knjižnice, šolski knjižničarji. (2004). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

Vovk, D. (2004). Knjižnice in kadrovski management: načrtovanje in zaposlovanje kadrov. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Zakon o urejanju trga dela. (2010, 2013). Uradni list RS, št. 80 in 21.

Zakon o visokem šolstvu. (1993, 2004). Uradni list RS, št. 67 in 63.

Žnideršič, M. (1998). Razvoj študija bibliotekarstva v letih 1990–1997. V J. Urbanija (Ur.), Zbornik razprav: 10 let Oddelka za bibliotekarstvo: 1987–1997 (str. 37–54). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Žumer, F. (1998). Zaposlovanje, izobraževanje in kariera šolskih knjižničarjev. Knjižnica, 42 (2–3), 207–226.

Objavljeno
2014-04-19
Rubrike
ČLANKI