PILOTNA EVALVACIJA MEDPREDMETNIH UČNIH UR KIZ: METODOLOŠKI PRISTOPI

  • Zala Hrast Blejska Dobrava 85i, 4273 Blejska Dobrava e-pošta: zalahrast@gmail.com
  • Ana Nestič Dolenjska cesta 63, 1000 Ljubljana e-pošta: ana.nestic@gmail.com
  • Vlasta Zabukovec izr. prof. dr. Vlasta Zabukovec je predavatelj na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana e-pošta: vlasta.zabukovec@ff.uni-lj.si
Ključne besede: šolske knjižnice, kurikulum, Knjižnična informacijska znanja, medpredmetna povezovanja, evalvacije medpredmetnih učnih ur, opazovanje pouka, opazovalne sheme

Povzetek

Izvleček

S šolskim letom 2008/09 se je začelo uvajanje posodobljenega kurikula Knjižnično informacijsko znanje (v nadaljevanju KIZ). Poleg načel in teoretičnih izhodišč za preoblikovanje sistema izobraževanja je ključnega pomena nenehno in sprotno spremljanje ter evalvacija izvajanja pedagoškega procesa. V ta namen je bila izvedena pilotna evalvacija, in sicer iz dveh metodoloških vidikov. V prvi raziskavi so bili izpolnjeni vprašalniki, pri drugi pa je potekalo opazovanje medpredmetnih učnih ur KIZ po strukturirani opazovalni shemi. Namen raziskave je empirično preveriti, ali izvajanje medpredmetnih učnih ur poteka v skladu z zastavljenimi cilji posodobljenega kurikula KIZ. V omenjenih raziskavah je sodelovalo 10 gimnazij, in sicer 5 mentorskih in 5 nementorskih. Kombinacija dveh raziskovalnih pristopov je omogočila primerjavo nekaterih pridobljenih rezultatov obeh raziskav in s tem prikaz skladnosti oz. neskladnosti izsledkov na posameznih področjih. Pomena spremljanja in evalvacije medpredmetnih učnih ur KIZ za doseganje večje kakovosti pedagoškega procesa se zavedajo vsi sodelujoči v raziskavi. Menimo, da bodo vprašalniki in opazovalna shema uporaben raziskovalni pripomoček za prakso, natančneje za spremljanje izvajanja medpredmetnih učnih ur KIZ.

Literatura

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. (1995). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.

Kurikul. Knjižnično informacijsko znanje : gimnazija : splošna, klasična, strokovna gimnazija. (2008). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport; Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Pridobljeno 22. 2. 2011 s spletne strani: http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/media/pdf/un_gimnazija/k_knjizn_inf_znanje_gimn.pdf

Pavlič Škerjanc, K. (2007). (Kros)kurikularne povezave : od fragmentiranosti do holizma. V A. Žakelj (Ur.), Kurikul kot proces in razvoj : zbornik prispevkov posveta (str. 172–181). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (2009). Uradni list Republike Slovenije, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009.

Steinbuch, M. (2007). Poročilo o spremembah in novostih v predlogu posodobljenega učnega načrta glede na učni načrt, sprejet na Strokovnem svetu leta 2000. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Pridobljeno 22. 2. 2011 s spletne strani: http://www.zrss.si/pdf/_RAZLIKE_KIZS%C5%A0_25012008.pdf

Temeljni načrt spremljanja kurikula oz. programov in novosti. (s. a.). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Pridobljeno 22. 2. 2011 s spletne strani: www.zrss.si/dokument i /zajavnost/Temeljni%2520na%25C4%258Drt%2520spremljanja%2520kurikula%2520oz.%2520programov%2520in%2520novosti.doc.

Tomić, A. (2002). Spremljanje pouka. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Učni načrti za gimnazije: šolsko leto 2008/2009. (2008). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Pridobljeno 30. 5. 2010 s spletne strani: http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/gimnazija/ucni_nacrti.htm#a1.

Zabukovec, V. (2010a). Pedagoško-psihološki vidik poučevanja knjižničnega informacijskega znanja. V M. Steinbuch (Ur.), Knjižnično informacijsko znanje. Posodobitve pouka v gimnazijski praksi (str. 111–162). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Zabukovec, V. (2010b). Timsko poučevanje v šolski knjižnici. Šolska knjižnica, 20 (2), 104–110. Žakelj, A. (2010). Posodobitev učnih načrtov : vpeljevanje in spremljanje ter usposabljanje učiteljev. V Zbornik povzetkov : zaključna konferenca za projekt Posodobitev gimnazije, Zreče, 30. junija–1. julija 2010 (str. 14–15). Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Žakelj, A. (s. a.). Usposabljanje za učne načrte. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Ministrstvo za šolstvo in šport. Pridobljeno 22. 2. 2011 s spletne strani: http://www.zrss.si/projektiess/opis/opis_projekta_Usposabljanje_za_ucne_nacrte.pdf.

Objavljeno
2014-04-19
Rubrike
ČLANKI