JERNEJ KOPITAR, VUK KARADŽIĆ IN BRATA GRIMM

  • Monika Kropej Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Ključne besede: Jernej Kopitar, Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Vuk Karadžić, ljudsko slovstvo, ljudske pravljice, ljuds

Povzetek

IZVLEČEK

V članku je predstavljeno delo Jerneja Kopitarja na področju jezikoslovja in ljudskega slovstva v času razsvetljenstva in romantike, predvsem sodelovanje z Jacobom Grimmom in Vukom Stefanovićem Karadžićem. Jernej Kopitar (1780–1844), slovenski jezikoslovec, cenzor in skriptor na Dunaju, je bil eden od utemeljiteljev slavistike in avtor prve slovenske znanstvene slovnice Grammatik der slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark (slov. Slovnica slovanskega jezika na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem, 1809). Prevedel je Brižinske spomenike ter izdal Kločev glagolit (1836). Bil je razgledan filolog in si je dopisoval s številnimi izobraženci tistega časa, med drugim z Josefom Dobrovským ter Jacobom in Wilhelmom Grimmom. Bil je mentor Vuka Karadžića in ga je spodbujal k pripravi izdaje ljudskega slovstva, slovarjev in slovnice; pri nastajanju marsikaterega Karadžićevega dela je tudi aktivno sodeloval. Predstavil ga je velikemu nemškemu filologu Jacobu Grimmu, ki je Karadžićevo delo strokovno usmerjal in mu utiral pot v svet. V članku je predstavljeno tudi, kako so se prepletale poti bratov Grimm, Jerneja Kopitarja in Vuka Karadžića.

Literatura

Bonazza, S. (1980). Bartholomäus Kopitar Italien und der Vatikan. München: Dr. Dr. Rudolf Trofenik.

Glonar, J. (1938). Korespondenca med Kopitarjem in J. Grimmom. Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 29, str. 132–141.

Grimm, J. in Grimm, W. (1812, 1815). Kinder- und Hausmärchen I, II. Kassel (2. Ed. 1819).

Jezernik, B. (1988). O metodi in predsodkih v delu Alberta Fortisa. Traditiones 17, str. 71–85.

Karađić, V. Stefanović. (1897). Srbske narodne pripovjetke i zagonetke. Skupio ih i na svijet izdao Vuk Stef. Karađić. Biograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije.

Karadžić, V. Stefanović, Stojanović, L. (1907–1913). Vukova Prepiska, 1–7. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije.

Karađić, V. Stefanović. (1965–1974). Sabrana dela Vuka Karađića, 1–36. Beograd.

Kidrič, F. (1930). Dobrovský in slovenski preporod njegove dobe. Ljubljana: Znanstveno društvo v Ljubljani. (Razprave znanstvenega društva v Ljubljani 7).

Kidrič, F. (1934). Korespondenca Janeza Nepomuka Primica 1808–1813. Ljubljana: Znanstveno društvo v Ljubljani. (Korespondenca pomembnih Slovencev).

Kidrič, F. (1939). Zoisova korespondenca 1808–1809. Ljubljana: AZU. (Korespondenca pomembnih Slovencev).

Kopitar, J., Miklošič, F. (1857). Barth. Kopitars Kleinereschriften. Herausgegeben von Fr. Miklosich. Wien: Friedrich Beck‘s Universitäts-Buchhandlung.

Kopitar, J., Nahtigal, R. (1944, 1945). (Ur.) Jerneja Kopitarja Spisov II. del, 1–2. Ljubljana.

Krakar, L. (1970). Jernej Kopitar, posrednik med srbsko in hrvaško narodno poezijo in Goethejem. Slavistična revija 17/2, str. 195–207.

Lauer, R. (1987). Jakob Grim i njegov prijatelj Vuk Karađić. V: Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, str. 5–10. Beograd: Matica srpska.

Mojašević, M. (1983). Jakob Grim i srpska narodna književnost. Beograd: SANU.

Murko, M. (1908). Kopitar in Vuk Karadžić. Ljubljanski zvon, 27, str. 281–356.

Partridge, M. (1987). Vuk Karađić i Engleska. V: Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, str. 11–23. Beograd: Matica srpska.

Pogačnik, J. (1969). Zgodovina slovenskega slovstva II: Klasicizem in predromantika. Maribor: Obzorja.

Pogačnik, J. (1977). Jernej Kopitar. Ljubljana: Partizanska knjiga. (Znameniti Slovenci).

Prijatelj, I. (1926). Korespondenca med Vodnikom in Kopitarjem. Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino 5, str. 121–143.

Rotar, J. (1987). Jernej Kopitar in Vuk Karadžić. V: J. Mahnič (Ur.), Jernej Kopitar v Vukovem letu. Ljubljana: Kulturna skupnost Ljubljana-Šiška. 1987, str. 39–46.

Sauer, A. J. (1908). Grimm Briefwechsel mit slaw. Gelehrten. Prager Deutsche Studien 8, str. 585–626.

SBL 1932 = E. Kernc (1932). Kopitar Jernej. V: Slovenski biografski leksikon I. Ljubljana, 1925–1932.

SBL 1933 = F. Kidrič (1933). Mihelič Janez. V: Slovenski biografski leksikon II. Ljubljana, 1933–1952.

Stanonik, M. (2009). Zgodovina slovenske slovstvene folklore. Od srednjega veka do sodobnosti. Ljubljana: Slovenska matica.

Stojanović, L. (1924). Život i rad Vuka Stef. Karađića. Beograd - Zemun.

Sturm-Schnabl, K. (1991). Der Briefwechsel Franz Miklosich‘s mit den Südslaven/Korespondenca Frana Miklošiča z Južnimi Slovani. Maribor: Obzorja.

Toporišič, J. (Ur.). (1996). Kopitarjev zbornik. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Vidmar, L. (2010). Zoisova literarna republika. Vloga pisma v narodnih prerodih Slovencev in Slovanov. Ljubljana: Založba ZRC (Studia litteraria).

Vasmer, M. (1938). B. Kopitars Briefwechsel mit Jakob Grimm. Aus den Abhandlungen der Preuβischen Akademie der Wissenschaften Jahrgang 1937. Phil.-hist. Klasse. Nr. 7. Berlin: Verlag der Akademie der Wissenschaften.

Objavljeno
2013-11-30
Kako citirati
KropejM. (2013). JERNEJ KOPITAR, VUK KARADŽIĆ IN BRATA GRIMM. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 57(1). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6065
Rubrike
ČLANKI