NAKUP KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V SPLOŠNIH KNJIŽNICAH: POROČILO ZA LET O 2011

Avtorji

  • Marjan Gujtman

Ključne besede:

splošne knjižnice, nakup knjižničnega gradiva, letna poročila

Povzetek

IZVLEČEK

Leta 2011 je Ministrstvo za kulturo zadnjič sofinanciralo nakup knjižničnega gradiva 58 splošnim knjižnicam po postopku javnega ciljnega razpisa. Skladno s pogodbeno obveznostjo so knjižnice ministrstvu posredovale zaključna poročila, ki vsebujejo podatke o obsegu in oceno kakovosti nakupa. Splošne knjižnice so kupile knjižnično gradivo v vrednosti 8.538.626 EUR, od tega iz državnih sredstev za 3.235.136 EUR (37,9 odstotkov). Nabavljenih je bilo 449.890 enot (219,53 enote na 1000 prebivalcev), od tega 157.295 enot (35 odstotkov) iz državnih sredstev. Lokalne skupnosti so za nakup namenile v povprečju 2,3 EUR na prebivalca, v razponu od 0 EUR (občine Dobrna, Turnišče, Velika Polana, Beltinci, Gornji Petrovci, Križevci, Šalovci in Tišina) do 6,27 EUR na prebivalca (Bovec). Lokalne skupnosti so financirale knjižnično dejavnost povprečno v višini 19,83 EUR na prebivalca, v razponu od 0 EUR (Velika Polana in Šalovci) do 34,33 EUR (Cerknica). V članku so predstavljeni še podatki o doseženih rezultatih nakupa za vsako splošno knjižnico po naslednjih dejavnikih: število enot (državna sredstva) in število vseh kupljenih enot na 1000 prebivalcev; število kupljenih enot knjižnega gradiva in število kupljenih enot neknjižnega gradiva na prebivalca; število aktivnih članov na 1000 prebivalcev in povprečna dosežena cena na enoto. Zbrani podatki kažejo, da splošne knjižnice svoje zbirke gradijo strokovno in skladno s kriteriji, ki jih določijo v letnem načrtu nakupa knjižničnega gradiva. Dosežena sta preglednost porabe javnih sredstev in pregled nad nabavno politiko z javno objavo dokumenta na spletnih straneh.

Biografija avtorja

Marjan Gujtman

Marjan Gujtman, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino, Sektor za arhive, muzeje in knjižnice, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, e-pošta: marjan.gujtman@gov.si

Literatura

Javni ciljni razpis za izbor projektov nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah, ki jih bo v letu 2011 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo. (JPRNKG-2011). (2010). Uradni list RS, št. 100.

Novljan, S. (2011). Navadna knjižnična zbirka. Ljubljana: samozaložba. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-HDPFV2MA

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). Uradni list RS, št. 73 in 70/2008.

Rampih, S. (2010). Nabavna politika v splošnih knjižnicah. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008–2011. (2008). Uradni list RS, št. 35.

Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. (2002). Uradni list RS, št. 96, 56/2008, 4/2010 in 20/2011.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87 in 96/2002.

Prenosi

Objavljeno

2013-09-10

Kako citirati

Gujtman, M. (2013). NAKUP KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V SPLOŠNIH KNJIŽNICAH: POROČILO ZA LET O 2011. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 56(4). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6056

Številka

Rubrike

ČLANKI