DOSTOPNOST KNJIŽNIČNIH STORITEV NA OBALNO-KRAŠKEM OBMOČJU

Luana Malec

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: Avtorica prikazuje geografsko dostopnost knjižničnih storitev na Obalno-kraškem območju in identificira t. i. sive lise, ki še niso pokrite ali niso primerno pokrite s knjižnično dejavnostjo.
Metodologija/pristop: Raziskava je bila izvedena s primerjavo prostorskih podatkov o lokacijah krajevnih knjižnic, postajališč potujoče knjižnice in premičnih zbirk z atributnimi podatki o številu prebivalcev po naseljih Obalno-kraškega območja na dan 1. januarja 2011.
Rezultati: Analiza pokaže, da je knjižnična dejavnost zagotovljena v vseh občinah Obalno-kraškega območja, vendar ostaja knjižnično nepokritih ali neustrezno pokritih še 229 oz. 53,5 odstotka vseh obalno-kraških naselij; največ na območju Kosovelove knjižnice Sežana (105), ki mu sledita območji Knjižnice Koper z 72 naselji in Knjižnice Makse Samsa v Ilirski Bistrici s 45 nepokritimi naselji. Neugodne prikaze olajšuje podatek, da prebiva v naseljih brez knjižničnih storitev le 21,5 odstotka vseh prebivalcev Obalno-kraškega območja. Z vzpostavitvijo krajevnih knjižnic v naseljih Dekani, Sv. Anton in Ankaran ter vpeljavo dodatnega bibliobusa bi oskrbo prebivalstva s knjižnično dejavnostjo dvignili za 18 odstotnih točk (z zdajšnjih 78 odstotkov na 96 odstotkov). V naseljih brez organizirane knjižnične dejavnosti bi po uvedenih spremembah ostali le še 4 odstotki prebivalcev Obalno-kraškega območja.
Omejitve raziskave: Analiza se osredotoča na geografsko pokritost Obalno-kraškega območja s knjižnično dejavnostjo. Dostopnost storitev uporabnikom s posebnimi potrebami, ki sami ne morejo do knjižnice, bo predmet ločene obravnave. Raziskava ne upošteva kriterijev razvitosti oz. kakovosti posameznih izposojevališč, zanemarjen je tudi vidik virtualne dostopnosti knjižničnih storitev.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Izsledki raziskave predstavljajo podlago za ustreznejše oblikovanje mreže splošnih knjižnic Obalno-kraškega območja, takšne, ki bo zagotavljala enakovreden dostop do knjižničnih storitev tudi prebivalcem geografsko deprivilegiranih področij.

Ključne besede

splošne knjižnice; obalno-kraško knjižnično območje; mreža splošnih knjižnic; knjižnične storitve; geografski podatki; demografski podatki; statistična analiza

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

BibSiSt online. Statistični podatki o knjižnicah. Pridobljeno 17. julija 2011 s spletne strani: http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php

Bon, M. (2011). Splošne knjižnice po knjižničnih območjih v letu 2009. Knjižnica 55(2–3), str. 203–222.

Geopedija.si. Karte. Pridobljeno 18. julija 2011 s spletne strani: http://v1.geopedia.si/?params=T105_x500000_y100000_s9_b4#T2292_x486704_y80016_s12_vT

Kodrič-Dačić, E., Bahor, S., Bon, M., Čerče, P., Janc, K., Komel Snoj, M. idr. (2010). Knjižnični sistem Slovenije 2009–2010: stanje, trendi, izzivi. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic. Pridobljeno 18. julija 2011 s spletne strani: http://cezar.nuk.uni-lj.si/studije/index.php

Potujoče knjižnice Slovenije. Google zemljevidi. Pridobljeno 18. julija 2011 s spletne strani: https://maps.google.si/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=210679076849396749917.0004876a399187b45391c

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah. (2003). Uradni list RS, št. 88. Pridobljeno 15. avgusta 2011 s spletne strani: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200388&stevilka=4079

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). Uradni list RS, št. 73. Pridobljeno 17. avgusta 2011 s spletne strani: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200373&stevilka=3540Razvid knjižnic. Pridobljeno 17. julija 2011 s spletne strani: http://razvid.nuk.uni-lj.si/pregled/index.php

Standardi za splošne knjižnice: (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015). (2005). Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost RS. Pridobljeno 20. avgusta 2011 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Podrocja/NSKD/standardi_spl_k_sprejeti.pdf

Statistični urad RS. Gostota naseljenosti in indeks feminitete, naselja, Slovenija, letno Podatki pridobljeni 17. julija 2011 s spletne strani: http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05C5006S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/10_stevilo_preb/25_05C50_prebivalstvo_naselja/〈=2

UNESCO Manifest o splošnih knjižnicah 1994. (1995). Knjižničarske novice, 5 (3, Priloga 2), str. 1–3.

Uredba o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji. (1999). Uradni list RS, št. 19. Pridobljeno 18. julija 2011 s spletne strani: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199919&stevilka=939

Vidiček, M. in Novljan, S. (2010). Uporabnost metod GIS pri načrtovanju knjižničnih storitev: nekaj primerov. Knjižnica 54(1–2), str. 17–38.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87.

Zakon o lokalni samoupravi. (2007). Uradni list RS, št. 94.