DOSTOPNOST KNJIŽNIČNIH STORITEV NA OBALNO-KRAŠKEM OBMOČJU

Avtorji

  • Luana Malec

Ključne besede:

splošne knjižnice, obalno-kraško knjižnično območje, mreža splošnih knjižnic, knjižnične storitve, geografski podatki, demografski podatki, statistična analiza

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: Avtorica prikazuje geografsko dostopnost knjižničnih storitev na Obalno-kraškem območju in identificira t. i. sive lise, ki še niso pokrite ali niso primerno pokrite s knjižnično dejavnostjo.
Metodologija/pristop: Raziskava je bila izvedena s primerjavo prostorskih podatkov o lokacijah krajevnih knjižnic, postajališč potujoče knjižnice in premičnih zbirk z atributnimi podatki o številu prebivalcev po naseljih Obalno-kraškega območja na dan 1. januarja 2011.
Rezultati: Analiza pokaže, da je knjižnična dejavnost zagotovljena v vseh občinah Obalno-kraškega območja, vendar ostaja knjižnično nepokritih ali neustrezno pokritih še 229 oz. 53,5 odstotka vseh obalno-kraških naselij; največ na območju Kosovelove knjižnice Sežana (105), ki mu sledita območji Knjižnice Koper z 72 naselji in Knjižnice Makse Samsa v Ilirski Bistrici s 45 nepokritimi naselji. Neugodne prikaze olajšuje podatek, da prebiva v naseljih brez knjižničnih storitev le 21,5 odstotka vseh prebivalcev Obalno-kraškega območja. Z vzpostavitvijo krajevnih knjižnic v naseljih Dekani, Sv. Anton in Ankaran ter vpeljavo dodatnega bibliobusa bi oskrbo prebivalstva s knjižnično dejavnostjo dvignili za 18 odstotnih točk (z zdajšnjih 78 odstotkov na 96 odstotkov). V naseljih brez organizirane knjižnične dejavnosti bi po uvedenih spremembah ostali le še 4 odstotki prebivalcev Obalno-kraškega območja.
Omejitve raziskave: Analiza se osredotoča na geografsko pokritost Obalno-kraškega območja s knjižnično dejavnostjo. Dostopnost storitev uporabnikom s posebnimi potrebami, ki sami ne morejo do knjižnice, bo predmet ločene obravnave. Raziskava ne upošteva kriterijev razvitosti oz. kakovosti posameznih izposojevališč, zanemarjen je tudi vidik virtualne dostopnosti knjižničnih storitev.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Izsledki raziskave predstavljajo podlago za ustreznejše oblikovanje mreže splošnih knjižnic Obalno-kraškega območja, takšne, ki bo zagotavljala enakovreden dostop do knjižničnih storitev tudi prebivalcem geografsko deprivilegiranih področij.

Biografija avtorja

Luana Malec

Luana Malec, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Trg Brolo 1, 6000 Koper, e-pošta: luana.malec@kp.sik.si

Literatura

BibSiSt online. Statistični podatki o knjižnicah. Pridobljeno 17. julija 2011 s spletne strani: http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php

Bon, M. (2011). Splošne knjižnice po knjižničnih območjih v letu 2009. Knjižnica 55(2–3), str. 203–222.

Geopedija.si. Karte. Pridobljeno 18. julija 2011 s spletne strani: http://v1.geopedia.si/?params=T105_x500000_y100000_s9_b4#T2292_x486704_y80016_s12_vT

Kodrič-Dačić, E., Bahor, S., Bon, M., Čerče, P., Janc, K., Komel Snoj, M. idr. (2010). Knjižnični sistem Slovenije 2009–2010: stanje, trendi, izzivi. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic. Pridobljeno 18. julija 2011 s spletne strani: http://cezar.nuk.uni-lj.si/studije/index.php

Potujoče knjižnice Slovenije. Google zemljevidi. Pridobljeno 18. julija 2011 s spletne strani: https://maps.google.si/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=210679076849396749917.0004876a399187b45391c

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah. (2003). Uradni list RS, št. 88. Pridobljeno 15. avgusta 2011 s spletne strani: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200388&stevilka=4079

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). Uradni list RS, št. 73. Pridobljeno 17. avgusta 2011 s spletne strani: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200373&stevilka=3540Razvid knjižnic. Pridobljeno 17. julija 2011 s spletne strani: http://razvid.nuk.uni-lj.si/pregled/index.php

Standardi za splošne knjižnice: (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015). (2005). Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost RS. Pridobljeno 20. avgusta 2011 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Podrocja/NSKD/standardi_spl_k_sprejeti.pdf

Statistični urad RS. Gostota naseljenosti in indeks feminitete, naselja, Slovenija, letno Podatki pridobljeni 17. julija 2011 s spletne strani: http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05C5006S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/10_stevilo_preb/25_05C50_prebivalstvo_naselja/〈=2

UNESCO Manifest o splošnih knjižnicah 1994. (1995). Knjižničarske novice, 5 (3, Priloga 2), str. 1–3.

Uredba o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji. (1999). Uradni list RS, št. 19. Pridobljeno 18. julija 2011 s spletne strani: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199919&stevilka=939

Vidiček, M. in Novljan, S. (2010). Uporabnost metod GIS pri načrtovanju knjižničnih storitev: nekaj primerov. Knjižnica 54(1–2), str. 17–38.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87.

Zakon o lokalni samoupravi. (2007). Uradni list RS, št. 94.

Prenosi

Objavljeno

2013-09-10

Kako citirati

Malec, L. (2013). DOSTOPNOST KNJIŽNIČNIH STORITEV NA OBALNO-KRAŠKEM OBMOČJU. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 56(4). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6055

Številka

Rubrike

ČLANKI