KNJIŽNICE DANES, KNJIŽNICE JUTRI : AKTUALNE KNJIŽNIČNE PRAKSE IN POMEN KNJIŽNIČNEGA PROSTORA V LUČI ŠIRŠIH DRUŽBENIH FENOMENOV – SOCIOLOŠKI POGLED

Avtorji

  • Ana Vogrinčič Čepič

Ključne besede:

čitalnice, tretji prostor, družbeni vpliv sodobnih tehnologij, strukturne spremembe vsakdanjika, diskurz

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: Prispevek se s pomočjo socioloških konceptov loteva premisleka o spremembah knjižničnih praks. Sodobne trende osvetljuje v navezavi na spremembe delovnih navad v luči komunikacijskih in informacijskih tehnologij in pojava t. i. tretjega prostora. Pri tem knjižnic ne obravnava le kot konkretnih storitvenih ustanov, pač pa na način kompleksne kulturne forme, tj. upoštevaje celovit družbeni kontekst s poudarkom na vedênju uporabnikov, zlasti v zvezi z rabo prostora.
Metodologija/pristop: Besedilo je nastalo na osnovi opazovanja osebnih praks rabe knjižnice in na podlagi (diskurzivne) analize nekaterih letnih poročil oz. programov splošnih knjižnic ter sekundarnih socioloških študij. Obravnava knjižnice na način kulturne forme sodi med klasične metode sociologije kulture.
Rezultati: Pregled relevantnega gradiva je v povezavi z neposrednimi izkušnjami ponudil uvid v družbeno-strukturne razloge za spremenjene potrebe in navade uporabnikov in pokazal na problematičnost redefinicije prostorske namembnosti knjižnic, pa tudi na pomen oz. moč diskurza.
Omejitve raziskave: Prispevek se opira na opazovanje uporabniških praks v le nekaterih ljubljanskih splošnih knjižnicah in prouči manjši del letnih poročil, nato pa ugotovitve utemeljuje s stališča sociološke stroke.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Članek ponuja sociološki vpogled v aktualna vprašanja bibliotekarske stroke in poskuša s tem podati širšo razlago, ki lahko morda pomaga iskati odgovore na nekatere izzive sodobnega knjižničarstva.

Biografija avtorja

Ana Vogrinčič Čepič

doc. dr. Ana Vogrinčič Čepič, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, e-pošta: ana.vogrincic@guest.arnes.si

Literatura

Bayard, P. (2010). Kako govoriti o knjigah, ki jih niste prebrali. Ljubljana: Sodobnost International.

Carr, N. (2011). Plitvine. Kako internet spreminja naš način razmišljanja, branja in pomnjenja. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Conley, D. (2009). Elsewhere, U.S.A. How we got from the company man, family dinners, and the affluent society to the home office, blacberry moms, and economic anxiety. New York: Pantheon Books.

Finančni načrt Knjižnice Mirana Jarca za 2012. Pridobljeno septembra 2012 s spletne strani: http://www.mirnapec.si/Upload/K12-%20KMJNM-%20Finan%C4%8Dni%20na%C4%8Drt%20za%20leto%202012.pdf

Hartley, J. (2005). Tower Hamlet's Idea stores. Are they working? A study submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts in Librarianship. Pridobljeno junija 2010 s spletne strani: http://dagda.shef.ac.uk/dissertations/2004-05/External/Hartley_Joanna_MALib.pdf.

Idea Store: http://www.ideastore.co.uk/, pregledano septembra 2012.

Jarvis, J. (2011). Public Parts: How Sharing in the Digital Age Improves the Way We Work and Live. New York: Simon and Schuster.

Javnomnenjska telefonska raziskava med člani, uporabniki in neuporabniki slovenskih splošnih knjižnic, september 2011. Pridobljeno septembra 2012 s spletne strani: http://zdruzenje-knjiznic.si/media/website/javnomnenjska-raziskava-med-clani-uporabnikiin-neuporabniki-splosnih-knjiznic-v-sloveniji/ZDRU%C5%BDENJE-SPLO%C5%A0NIHKNJI%C5%BDNIC-poro%C4%8Dilo-raziskave-29-09-2011.pdf

Stone, L., www.lindastone.net, pregledano septembra 2012.

Jeffries, S. (2010). The battles of Britain's libraries. Guardian. Pridobljeno 7. marca 2010 s spletne strani: http://www.guardian.co.uk/books/2010/mar/07/future-british-libraries

Keymer, T. in Sabor, P. (2005). Pamela in the Marketplace. Literary Controversy and Print Culture in Eighteenth-Century Britain and Ireland. Cambridge: Cambridge University Press.

Oldenburg, R. (1989). The Great Good Place. Marlowe and Co.

Program dela Mestne knjižnice ljubljanske za leto 2012 http://www.mklj.si/images/stories/documents/o_knjiznici/Program_MKL_2012.pdf, pregledano septembra 2012

Reading Experience Database: http://www.open.ac.uk/Arts/RED/, pregledano septembra 2012.

Strategija razvoja splošnih knjižnic Slovenije 2013–2020, http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2012/strategija_razvoja_splosnih_knjiznic_predlog_za_razpravo_strokovne_javnosti_avg_sep2012.pdf, pregledano septembra 2012.

Turkle, S. (2011). Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other? New York: Basic Books.

Vogrinčič, A. (2008). Družabno življenje romana. Vzpon branja romana v Angliji 18. stoletja. Ljubljana: Studia Humanitatis.

Vogrinčič Č., A. (2010). Pleasure and Shame: Books On (Not) Reading (An Overview of the Field). The International Journal of the Book, vol. 7, no. 3, 57–67.

Williams, R. (1998). Navadna kultura. Ljubljana: Studia Humanitatis.

Prenosi

Objavljeno

2013-09-10

Kako citirati

Vogrinčič Čepič, A. (2013). KNJIŽNICE DANES, KNJIŽNICE JUTRI : AKTUALNE KNJIŽNIČNE PRAKSE IN POMEN KNJIŽNIČNEGA PROSTORA V LUČI ŠIRŠIH DRUŽBENIH FENOMENOV – SOCIOLOŠKI POGLED. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 56(4). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6054

Številka

Rubrike

ČLANKI