PISNA KULTURNA DEDIŠČINA V KNJIŽNICAH V LUČI AKTUALNIH PREDPISOV

  • Eva Kodrič-Dačić
Ključne besede: pisna kulturna dediščina, knjižnična kulturna dediščina, terminologija, knjižnična zakonodaja

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: Knjižnice hranijo pisno kulturno dediščino, ki ni le najdragocenejši del njihovih fondov, temveč tudi gradivo, za katerega se je v zadnjem desetletju predvsem zaradi digitalizacije močno povečalo zanimanje tako med bibliotekarji kot med uporabniki. Študija predstavlja poizkus določitve knjižničnega gradiva, ki ga prepoznavamo za našo kulturno dediščino. S pomočjo definicije osnovnih pojmov poskuša določiti specifične lastnosti, ki izhajajo iz gradiva samega, iz konteksta njegovega nastanka ali njegove poznejše usode. Ob tem kritično analizira veljavne predpise s področja knjižničarstva, ki urejajo varstvo tovrstnega knjižničnega gradiva. Metodologija/pristop: V ta namen so bili pregledani predpisi, ki obravnavajo varstvo kulturne dediščine v evropskih državah, ter slovenski predpisi, ki urejajo področje knjižničarstva in varstva kulturne dediščine. Omejitve raziskave: Raziskava se je omejila na strokovno literaturo, ki obravnava področje pisne kulturne dediščine s področja knjižničarstva.        Izvirnost/uporabnost raziskave: Zaključki raziskave ponujajo izhodišča za oblikovanje vsebinskih kriterijev za nacionalno pomembno knjižnično gradivo ter dopolnila in spremembe veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo pisne kulturne dediščine, shranjene v knjižnicah.

Biografija avtorja

Eva Kodrič-Dačić
doc. dr. Eva Kodrič-Dačić, Narodna in univerzitetna knjižnica, Leskoškova 12, 1000 Ljubljana, e-pošta: evakodricdacic@gmail.com

Literatura

Mednarodni predpisi in deklaracije:

UNESCO (1982). Mexico City Declaration on Cultural Policies. Mexico, 6. avgust 1982. Pridobljeno 19. januarja 2012 s spletne strani: http://portal.unesco.org/culture/en/files/35197/11919410061mexico_en.pdf/mexico_en.pdf

Convention on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property (1970). Pariz: UNESCO.

Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage (1972). Paris: UNESCO. Pridobljeno 28. novembra 2011 s spletne strani: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Convetion for the protection of cultural property in the event of armed conflict (1954). Haag: UNESCO. Pridobljeno 28. novembra 2011 s spletne strani: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Charter on the preservation of digital heritage (2003). [Pariz]: UNESCO. Pridobljeno 28. novembra 2011 s spletne strani: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17721&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Uredba sveta (EGS) št. 3911/92 z dne 9. decembra 1992 o izvozu predmetov kulturne dediščine(1992, 2001, 2003). Pridobljeno 15. februarja 2012 s spletne strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R3911:20030605:SL:PDF

Direktiva Sveta 93/7/EGS z dne 15. marca 1993 o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili nezakonito odstranjeni z ozemlja države članice (1993, 1997, 2001). Pridobljeno 15. februarja 2012 s spletne strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0007:20010730:sl:PDF

Tuji predpisi:

Act on libraires, on the supplements of Act No. 27: 1987 of the Slovak National Council on the state care of historical monuments and the amendments and supplements of Act No. 68:1997 (Coll.) on Matica slovenska (2000). UNESCO cultural heritage laws database. Pridobljeno 15. februarja 2012 s spletne strani: http://www.unesco.org/culture/natlaws/index.php?&lng=en

Act on library services (1996). Swedish code of statutes, 1596/1996. Pridobljeno 12. marca 2012 s spletne strani: http://archive.ifla.org/V/cdoc/swedish.htm

Act on library services (2000). Danish Ministry of culture, 340/2000. Pridobljeno 12. marca 2012 s spletne strani: http://archive.ifla.org/V/cdoc/danish.htm

Änderung des Denkmalschutzgesetzes. Bundesgezetsblatt, 170/1999. Pridobljeno 30. januarja 2012 s spletne strani: http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1999_170_1/1999_170_1.pdf

Bundesmuseen- Gesetz (2002). Bundesgezetsblatt,14/2002. Pridobljeno 30. januarja 2012 s spletne strani: http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001728

Canadian cultural property export control list. UNESCO cultural heritage laws database. Pridobljeno 15. februarja 2012 s spletne strani: http://www.unesco.org/culture/natlaws/index.php?&lng=en

Cultural heritage preservation act : 1984/2002/2009 (2009). Pridobljeno 15. februarja 2012 s spletne strani: http://www.unesco.org/culture/natlaws/index.php?&lng=en

Die Rechtsgrundlagen der Österreichischen Nationalbibliothek. Pridobljeno 15. februarja 2012 s spletne strani: http://www.onb.ac.at/about/rechtsgrundlagen.htm

Document summarizing the situation of heritage protection in Hungary (2006). UNESCO cultural heritage laws database. Pridobljeno 15. februarja 2012 s spletne strani: http://www.unesco.org/culture/natlaws/index.php?&lng=en

Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) (2006). Pridobljeno 12. maja 2012 s spletne strani: http://www.gesetze-im-internet.de/dnbg/BJNR133800006.html

Instructions for the National library of Sweden (2008). Swedish code of statutes, 1421/2008. Pridobljeno 12. marca 2012 s spletne strani: http://www.kb.se/Docs/about/KB_instructions.pdf

Lei de Bases do Património Cultural Português (2001). UNESCO cultural heritage laws database. Pridobljeno 15. februarja 2012 s spletne strani: http://www.unesco.org/culture/natlaws/index.php?&lng=en

Library act on Libraries and terms of operating public library and information services (2001). 257/2001. Pridobljeno 12. marca 2012 s spletne strani: http://knihovnam.nkp.cz/english/sekce.php3?page=02_LibAct.htm

Naputki za predlaganje, pripremu i donošenje rješenja o preventivnoj zaštiti knjižnične građe. Pridobljeno 10. aprila 2012 s spletne strani: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=7374

Naputki za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra za knjižničnu građu. Pridobljeno 10. aprila 2012 s spletne strani: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=7375

National Cultural Institutions Act (1997). Irish statute book, 11/1997. Pridobljeno 12. marca 2012 s spletne strani: http://www.irishstatutebook.ie/1997/en/act/pub/0011/index.html

National library of Estonia act (2011). RT I, 09 March 2011, 4. Pridobljeno 12. marca 2012 s spletne strani: http://www.nlib.ee/statutes

Österreichische Nationalbibliothek Pflichtexemplare. Pridobljeno 30. januarja 2012 s spletne strani: http://www.onb.ac.at/about/sammelrichtlinien_pflichtexemplare.htm

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (2002). Narodne novine, 52/2005. Pridobljeno 10. aprila 2012 s spletne strani: http://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (2005). Narodne novine, 52/2005. Pridobljeno 10. aprila 2012 s spletne strani: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/288524.html

Public Libraries and Museum Act (1964). UNESCO cultural heritage laws database. Pridobljeno 15. februarja 2012 s spletne strani: http://www.unesco.org/culture/natlaws/index.php?&lng=en

Smjernice za odabir građe za digitalizaciju : radna verzija (2007). Pridobljeno 15. februarja 2012 s spletne strani: http://www.kultura.hr/Sudjelujte/Preuzimanja-i-dokumenti/Smjernice-zaodabir-i-pripremu-grade-za-snimanje

Smjernice za zaštitu knjižnične građe u narodnim knjižnicama (Upute za izradu popisa otpisane građe u narodnim knjižnicama) (2011). Pridobljeno 15. februarja 2012 s spletne strani: http://www.nsk.hr/maticna-sluzba-za-narodne-knjiznice/

Statut BN (Biblioteka Narodowa). Pridobljeno 8. marca 2012 s spletne strani: http://bn.org.pl/o-bn/statut-bn

Ustawa o bibliotekach (1997). Pridobljeno 12. marca 2012 s spletne strani: http://www.bn.org.pl/o-bn/ustawa-o-bibliotekach

Verordung der Budensminister für Unterricht, Kunst und Kultur betreffend die Biblioteksordnung für die Österreichische Nationalbibliothek (2009). Bundesgezetsblatt, 402/2009. Pridobljeno 30. januarja 2012 s spletne strani: http://www.ris.bka.gv.at/

Zakon o staroj i retkoj bibliotečkoj građi. Službeni glasnik Republike Srpske, 52/2011. Pridobljeno 15. februarja 2012 s spletne strani: http://www.kultura.gov.rs/lat/node/21163

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Narodne novine, 69/1999. Pridobljeno 10. aprila 2012 s spletne strani: http://narodne-novine.nn.hr/

Slovenski predpisi - Kulturna dediščina

Odločba o zavarovanju Župančičeve rojstne hiše na Vinici, spomenika pri hiši ter delovne sobe in knjižnice v Ljubljani (1951). Uradni list LRS, 36/1951.

Odlok o razglasitvi Farmacevtsko-medicinske zbirke Bohuslava Lavičke za kulturni spomenik državnega pomena (2002). Uradni list Republike Slovenije, 98/2002.

Odlok o razglasitvi posestva gradu Brdo pri Kranju za kulturni spomenik državnega pomena (2008). Uradni list Republike Slovenije, 21/2008.

Pravilnik o postopku izdaje dovoljenj za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine (2011). Uradni list Republike Slovenije, 26/2011.

Pravilnik o registru kulturne dediščine. Uradni list Republike Slovenije, 66/2009.

Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev. Uradni list Republike Slovenije, 47/2012.

Pravilnik o vodenju inventarne knjige premične kulturne dediščine (2004). Uradni list Republike Slovenije, 122/2004.

Pravilnik o zvrsteh protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine (2004). Uradni list Republike Slovenije, 34/2004.

Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo (2008). Uradni list Republike Slovenije, 22/2008.

Zakon o varstvu kulturne dediščine (2008). Uradni list Republike Slovenije, 16/2008.

Zakon o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine. Uradni list Republike Slovenije, 126/2003. Knjižničarstvo

Zakon o knjižničarstvu (2001). Uradni list Republike Slovenije, 87/2001.

Zakon o obveznem izvodu publikacij (2006). Uradni list Republike Slovenije, 69/2006.

Zakon o obveznem pošiljanju tiskov (1972). Uradni list SRS, 55/1972.

Odločba o zavarovanju kulturnozgodovinsko pomembnih knjižnic (1951). Uradni list LRS, 12/1951.

Zakon o pošiljanju tiskov določenim zavodom (1965). Uradni list SFRJ, 15/1965.

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (2003). Uradni list Republike Slovenije, 88/2003.

Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (2006). Uradni list Republike Slovenije, 86/2006.

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (2006). Uradni list Republike Slovenije, 30/2006.

Memoria scripta Sloveniae. Dostopno na spletni strani: http://memoriascripta.nuk.uni-lj.si/

Verzeichnis der Künstlerischen, wissenschaftlichen und kulturpolitischen Nachlässe in Österreich. Pridobljeno 2. marca 2012 s spletne strani: http://aleph20-prod-acc.obvsg.at/F?CON_LNG=ger&func=find-b-0&local_base=nlv

UNESCO cultural heritage laws database. Dostopno na spletni strani: http://www.unesco.org/culture/natlaws/

Literatura:

Bahor, Stanislav. Najpomembnejše slovenske cerkvene knjižnice (2006). Pridobljeno 20.marca 2012 s spletne strani: http://home.izum.si/COBISS/OZ/2006_1-2/html/clanek_04.html#d0e99

Collection level description: a review of existing practice. (1999). Dostopno na spletni strani: http://www.ukoln.ac.uk/metadata/cld/

Glavan, M. (1985). Pomembnejše nove pridobitve s področja slovenske pisne kulturne dediščine v NUK. Knjižnica, 29 (2/3), str. 155–161.

Glavan, M. (1996). Slovenska rokopisna kulturna dediščina v NUK 1945–1995. V Petdeset let narodne in univerzitetne knjižnice. Ljubljana, str. 77–90.

Glavan, M. et al. (2006). Posebne zbirke v NUK. V Slovenska nacionalna knjižnica. Ljubljana, str. 97–123.

Jerman, F. (1998). Knjigi na pot … V: Juvančič Mehle, Ana. Meinongova knjižnica v Ljubljani = Die Meinong-Bibliothek in Ljubljana. Ljubljana.

Juvančič Mehle, A. (1998). Meinongova knjižnica v Ljubljani = Die Meinong-Bibliothek in Ljubljana. Ljubljana.

Katić, T. (2007). Stara knjiga: bibliografska organizacija informacija. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Katić, T. (2011). Model organizacije informacija o europskoj tiskanoj baštini (1455.-1850.) v hrvatskim knjižničnim zbirkama: doktorska disertacija. Zagreb: [T. Katić].

Kodrič-Dačić, E. (2002). Slovenika: strokovne novosti novega zakona o knjižničarstvu Knjižnica, 46 (4), str. 65–85.

Kodrič-Dačić, E. (2012). Knjižnice in kulturna dediščina: problematika strokovnih definicij in aktualnih normativnih rešitev. Dostopno na spletni strani: http://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/studije/knjiznice_in_kulturna%20dediscina.pdf

Kopač, J. (2003). Kodeks arhivske poklicne etike. Arhivi, 26(1), 207–211.

Mirčov, S. (2004). Biblioteke celine i biblioteke legati. Glasnik Narodne biblioteke Srbije, 6(1), str. 11–16.

Svoljšak, S. (2007). Pisna kulturna dediščina: upravljanje zbirk starih tiskov in kuratorska služba. V: Knjižnice za prihodnost. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, str. 255–272.

Objavljeno
2013-09-10
Kako citirati
Kodrič-DačićE. (2013). PISNA KULTURNA DEDIŠČINA V KNJIŽNICAH V LUČI AKTUALNIH PREDPISOV. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 56(4). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6051
Rubrike
ČLANKI