iKNJIGA – NOVI MEDIJ?

Benjamin Štular

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: 19. januarja 2012 je družba Apple® predstavila nov standard digitalnih knjig, iBooks®2 za iPad®. S stališča slovenske kulturne dediščine smo želeli preveriti privlačnost tega novega medija, ki ga slovenimo kot iKnjiga, in učinkovitost razmeroma preprostega dostopa do javnosti,oboje z namenom promocije slovenske kulturne dediščine.
Metodologija/pristop: Pripravljene so bile tri objave, ki nagovarjajo strokovno in nestrokovno javnost. To so bile ponovna izdaja znanstvene monografije avtorja Andreja Pleterskega (Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov) v slovenskem in nemškem jeziku ter namensko izdelano poljudnoznanstvena iKnjiga avtorja Benjamina Štularja (Srednjeveška Ljubljana. Arheološke raziskave).
Rezultati: V prispevku je predstavljen pogled na uporabnost novega medija ter prve odmeve oziroma branost. Na podlagi branosti v prvih mesecih so že mogoče prve ocene uporabnosti medija za popularizacijo kulturne dediščine: po pričakovanju sta znanstveni besedili Pleterskega nekoliko manj iskani kot poljudno besedilo Srednjeveška Ljubljana …, vendar za vsa dela velja, da je dostopanost (odmevnost) vsaj enakovredna distribuciji primerljivih tiskanih del, ki jih je izdala Založba ZRC SAZU.

EXTENDED ABSTRACT:

On January 19th 2012 Apple launched iBooks®2 for iPad® - a new application for downloading digital content to the iPad - and the new software (iBooks Author®) which allows creating and publishing digital content using the .iba digital format and all-new iTunes® application offering access to a variety of digitised educational content. Our aim was to test the attractiveness of the new Apple releases and the effect of a relatively easy access to the world market of digital content on the promotion of Slovenian cultural heritage. We added three books to the iTunes digital collection which might be of interest to the general public: a re-edition of a scientific monograph by Andrej Pleterski: Mythical Reality of the Carintian Dukes' Stones (Mitska stvarnost knežjega kamna) in Slovenian and German version and a non-fiction iBook by Benjamin Štular: Ljubljana in the Middle Ages. Archaeological Research (Srednjeveška Ljubljana. Arheološke raziskave). The digital version of the Andrej Pleterski's book was chosen for the actuality of the topic in Slovenia and Austria. People and politicians in Carinthia were annoyed by the book contents as it was published by the Regional Museum in Klagenfurt in December 2011. While the science in this book is sound it has been abused to meet the current needs of some of the Carinthian politicians. The incident was polemically reflected in the main Slovenian newspapers, too. The non-fiction iBook was selected because of the attractiveness of the theme, besides a lot of multimedia content had already been created and could be easily published to Apple's iBookstore. All three iBooks were posted to iTunes® less than three weeks after the release of the iBooks Author application to create digital content. We wish to present our experience with the applicability of the new medium, users' feedback and access statistics. Guidelines for Apple licenses are presented. The applicability of the new medium and its impact on the popularisation of the Slovenian cultural heritage was evaluated on the basis of the usage statistics in the first two months.

Ključne besede

arheologija; kulturna dediščina; elektronske knjige; Apple iBooks

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Dirjec, B. et al. (1996). Pozdravljeni, prednamci! = Ancestral encounters: Ljubljana od prazgodovine do srednjega veka = Ljubljana from prehistory to the middle ages: Galerija in velika sprejemna dvorana Cankarjevega doma, 15. junij–25. oktober l996. Ljubljana: Mestni muzej Ljubljana, Cankarjev dom.

Dolenz, H. in Baur, C. (2011). Die Karnburg: Forschungen zu Kärntens Königspfalz 2006–2010. Celovec: Verlag des Landesmuseums Kärnten.

McGill, G., Wilson, E. O. in Ryan, M. (2012). E.O. Wilson's Life on Earth. Wilson Digital, Inc., iTunes.

Pleterski, A. (1996). Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov. Zgodovinski časopis, 504, str. 481–534.

Pleterski, A. (1997a). Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU.

Pleterski, A. (1997b). Die Kärntner Fürstensteine in der Struktur dreier Kultstätten. V: Huber, A. (Ur.), Der Kärntner Fürstenstein im europäischen Vergleich (Symposium Gmünd 1996). Gmünd: Die Stadt.

Štih, P. (2010). Castrum Leibach: najstarejša omemba Ljubljane in njeni začetki: faksimile s komentarjem in zgodovinskim uvodom = Castrum Leibach: the first recorded mention of Ljubljana and the city's early history: facsimile with commentary and a history introduction. Ljubljana: Mestna občina Ljubljana.

Štular, B. (2012). Srednjeveška Ljubljana. Arheološke raziskave. Apple - iTunes, ID: 503140263.