DIGITALNE INVENTARNE KNJIGE ENTOMOLOŠKIH ŠTUDIJSKIH ZBIRK IN PODATKOVNA ZBIRKA FOTOGRAFIJ NEV RETENČARJEV IZ PRIRODOSLOVNEGA MUZEJA SLOVENIJE

Tomi Trilar, Ignac Sivec, Mojmir Štangelj

Povzetek

IZVLEČEK

V dobi informatike je ena od aktivnosti muzejev tudi digitalizacija kulturne dediščine, v primeru Prirodoslovnega muzeja Slovenije kulturne dediščine naravnega izvora. Poleg Digitalnih inventarnih knjig so v prispevku predstavljene še Slikovne inventarne knjige in Podatkovna zbirka fotografij nevretenčarjev, ki med drugim služijo kot vir metapodatkov za javno dostopnost na svetovnem spletu in posredovanje podatkov mednarodni strokovni javnosti.

Ključne besede

Prirodoslovni muzej Slovenije; nevretenčarji; podatkovna zbirka; inventarne knjige;digitalizacija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Darwin Core, The Biodiversity Information Standards (TDWG). Pridobljeno 6. septembra 2012 s spletne strani: http://rs.tdwg.org/dwc/

Entomološke zbirke Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Prirodoslovni muzej Slovenije. Pridobljeno 6. septembra 2012 s spletne strani: http://www2.pms-lj.si/oddelki/entomologija/zbirke.html

Flea collection of Slovenian Museum of Natural History (Slovenia only). The Global Biodiversity Information Facility. Pridobljeno 6. septembra 2012 s spletne strani: http://data.gbif.org/datasets/resource/624

GBIF Data Portal. (2001). The Global Biodiversity Information Facility. Pridobljeno 6. septembra 2012 s spletne strani: http://data.gbif.org/

Imenik slovenskih imen nevretenčarjev. Slovene Vernacular Names of Invertebrates. Prirodoslovni muzej Slovenije. Pridobljeno 6. septembra 2012 s spletne strani: http://www1.pms-lj.si/animalia/

KeyToNature: a new e-way to discover biodiversity. Pridobljeno 6. septembra 2012 s spletne strani: http://www.keytonature.eu/wiki/

Muzeji in galerije v Sloveniji. Pridobljeno 6. septembra 2012 s spletne strani: http://www2.arnes.si/~ljprirodm6/

Pajagič Bregar, G. (2011). Inventarne številke na muzejskih predmetih. Priročnik: muzejska

konzervatorska in restavratorska dejavnost. Splošne konservatorsko-restavratorske tehnike. 4.18. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije.

Podatkovna zbirka fotografij nevretenčarjev. Database of Invertebrate Pictures. Prirodoslovni muzej Slovenije. Pridobljeno 6. septembra 2012 s spletne strani: http://www1.pms-lj.si/animalia/

Pravilnik o vodenju inventarne knjige premične kulturne dediščine. (2004). Uradni list RS, št. 122 ter št. 16/2008-ZVKD-1. Pridobljeno 6. septembra 2012 s spletne strani: http://www1.pms-lj.si/imenik/

Prirodoslovni muzej Slovenije. Europeana. Pridobljeno 6. septembra 2012 s spletne strani:

http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=Prirodoslovni+muzej+Slovenije

Taubman, D. S., in Marcellin, M. W. (2002). JPEG2000: Image compression fundamentals, standards and practice. Boston, ZDA: Kluwer academic publishers.

Učenje biodiverzitete je lahko zabavno! KeyToNature. Pridobljeno 6. septembra 2012 s spletne strani: http://www.keytonature.eu/wiki/Slovenia

Zakon o varstvu kulturne dediščine. (2008). Uradni list RS, št. 16 in št. 123 ter št. 8/2011 in 30/2011. Pridobljeno 6. septembra 2012 s spletne strani: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO4144.html

Zgodovinske entomološke zbirke. Prirodoslovni muzej Slovenije. Pridobljeno 6. septembra 2012 s spletne strani: http://www2.pms-lj.si/oddelki/entomologija/zbirke_zgodovinske.html#schmidt

World flea collection of Slovenian Museum of Natural History (excluding Slovenia). The Global Biodiversity Information Facility. Pridobljeno 6. septembra 2012 s spletne strani: http://data.gbif.org/datasets/resource/626

World Heritage Convention, Geneva, 1972. Pridobljeno 6. septembra 2012 s spletne strani: http://whc.unesco.org/en/convention/