UČINKOVITO DOLGOROČNO OHRANJANJE ARHIVSKEGA GRADIVA V ARHIVU RS

  • Tatjana Hajtnik
Ključne besede: arhivsko gradivo, trajno ohranjanje, elektronski arhivi, zakonodaja

Povzetek

IZVLEČEK

Posledica vse bolj intenzivnega elektronskega poslovanja je vedno več elektronskih zapisov, ki jih je in jih bo treba iz različnih razlogov ohraniti tudi za dlje časa. Pri nas so se s sprejetjem novih arhivskih predpisov leta 2006 vzpostavile možnosti za proaktivno ravnanje na področju dolgoročnega ohranjanja elektronskih zapisov. Pomembno vlogo pri tem ima tudi Arhiv RS, ki so mu poleg njegove glavne naloge, skrbi za nacionalno arhivsko kulturno dediščino, s temi predpisi v izvajanje zaupali tudi vrsto novih strokovnih nalog. V prispevku bodo osvetljene različne vloge Arhiva RS, ki jih ima pri zagotavljanju učinkovitega dolgoročnega ohranjanja elektronskih zapisov s poudarkom na arhivskem gradivu.

Biografija avtorja

Tatjana Hajtnik
mag. Tatjana Hajtnik, Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana, e-pošta: Tatjana.Hajtnik@gov.si

Literatura

Enotne tehnološke zahteve ver 2.0., I–III. (2011). Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije.

Hajtnik, T. (Ur.) (2009−2011). Arhiviranje, hramba in upravljanje dokumentov: navodila in praktični primeri pravilne hrambe vseh vrst dokumentarnega gradiva za podjetja in ustanove. Maribor: Forum Media.

Hajtnik, T. (2011). Strategija razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva »e-arh.si«. V: Knjižnica 55(1), str. 39–56.

Hajtnik, T., in Mesarič, J. (2011). Zagotavljanje dostopnosti, uporabnosti in avtentičnosti e-arhivskega gradiva: primer iz prakse. V: DOK_SIS 2011. Ljubljana: Media.doc ‐ društvo informatikov, dokumentalistov in mikrofilmarjev.

ISO 14721:2003, Space data and information transfer systems - Open archival information system -

Reference model. (2003). Geneva: ISO.

Strategija razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH. Si. (2010). Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije.

Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. (2006). Uradni list RS, št. 86.

Zakon o splošnem upravnem postopku. (2006). Uradni list RS, št. 24.

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. (2006). Uradni list RS, št. 30.

--------

Interno gradivo Arhiva RS na področju digitalizacije arhivskega gradiva.

Register ponudnikov opreme in storitev je dostopen na spletnem naslovu http://reh.ars.gov.si/index.php?page=webInterface&idDefinition=1

Register akreditirane opreme in storitev na spletnem naslovu http://reh.ars.gov.si/index.php?page=webInterface&idDefinition=2

Register potrjenih notranjih pravil: http://reh.ars.gov.si/index.php?page=webInterface&idDefin

ition=3 in

Register potrjenih vzorčnih notranjih pravil: http://reh.ars.gov.si/index.php?page=

webInterface&idDefinition=4

Objavljeno
2013-09-10
Rubrike
ČLANKI