VPLIV RAZVOJA KARTOGRAFSKIH TEHNIK NA PODOBE ZEMLJEVIDOV SLOVENSKEGA OZEMLJA OD 16. DO 19. STOLETJA

Jerneja Fridl, Renata Šolar

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: V prispevku so predstavljena pomembnejša kartografska dela od 16. do 19. stoletja, ki prikazujejo območje današnje Slovenije in so delo številnih tujih in domačih avtorjev. Njihova podoba se je zaradi tehnoloških, družbenih, političnih, gospodarskih, kulturnih in ideoloških danosti nenehno spreminjala, zato so pri posameznih zemljevidih poudarjene ključne prelomnice v več tisočletnem kartografskem razvoju.
Metodologija/pristop: Raziskava temelji na analizi primarnih virov, ki jih hranijo v Kartografski in slikovni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice, nekaj redkih primerkov pa tudi v Zemljepisnem muzeju Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU. Kritično so ovrednoteni tudi obstoječi sekundarni viri, predvsem literatura in izsledki izbranih projektov. Z znanstvenoraziskovalnega stališča je prispevek interdisciplinaren, čeprav vsebinsko v največjem obsegu še vedno posega na področje kartografije.
Rezultati: Na osnovi zbranih dejstev ter primerov so z induktivno metodo podani sklepi o vlogi zemljevidov kot medija za prenašanje najrazličnejših informacij. Zemljevidi so osvetljeni z vidika njihove sporočilne vrednosti ali uvedbe novih kartografskih načel, saj grafične podobe, ujete na papir, pričajo o tehnološkem razvoju izbranega zgodovinskega obdobja in značilnostih različnih dežel, njenih ljudeh, predvsem pa o nastajanju posameznih držav in spreminjanju njihovih meja.
Omejitve raziskave: Zaradi omejitev v dolžini besedila smo se v raziskavi osredotočili le na izbrano kartografsko gradivo in njihove avtorje. Kot običajno nismo mogli obiti že večkrat omenjenih kartografov, kot so Valvasor, Florjančič in Kozler. Obravnavamo predvsem nacionalno najpomembnejše kartografsko gradivo, ki ga hranita dve instituciji, to je Narodna in univerzitetna knjižnica ter Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Izvirnost prispevka je predvsem v tem, da smo v obravnavo zemljevidov in njihovih avtorjev tokrat vključili tudi vpliv tehnološkega razvoja na podobo zemljevidov. Izpostavili pa smo še njihovo sporočilno vrednost, saj se v zemljevidih zrcalijo tako kartografove predstave o svetu kot trenutne vrednote družbe. /

Ključne besede

kartografija; zgodovina; Slovenija; sporočilnost zemljevidov; Valvasor; Florjančič

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Allen, P. (1997). The atlas of atlases: mapmaker's vision of the world. London: Marshall Editions Developments.

Bohinec, V. (1969). Slovenske dežele na zemljevidih od 16. do 18. stoletja. Ljubljana: Cankarjeva založba, Trubarjev antikvariat.

Florjančič de Grienfeld, I. D. (1744). Ducatus Carnioliae Tabula Chorographica, Jussu, Sumptúque Inclytorum Provinciae Statuum geometricè exhibita. Labaci: Aeri Incisa Per Abrah. Kaltschmidt (NUK-G 20745).

Fridl, J. in Mihevc, B. (2001). Geography and cartography in slovenia. V National atlas of Slovenia (str. 24–33). Ljubljana: Rokus.

Fridl, J. in Urbanc, M. (2006). Sporočilnost zemljevidov v luči prvega svetovnega atlasa v slovenskem jeziku. Geografski vestnik, 78 (2), 53–64.

Fridl, J. (2005). Kartografska podoba zemljevidov 19. stoletja: vrezal na kamen in tiskal. V Atlant (str. 12–13). Faksimilirana izdaja. Ljubljana: Založba ZRC.

Gašperič, P. (2007). Cartographic images of Slovenia through time / Kartografske upodobitve Slovenije skozi čas. Acta Geographica Slovenica / Geografski zbornik, 47 (2), 244–273.

Goos, J. (1993). The mapmaker's art: an illustrated history of cartography. [S. l.]: Rand McNally.

Hirschvogel, A. (1574). Schlavoniae, Croatiae, Carniae, Istriae, Bosniae, finitimarumque regionum nova descriptio. V Theatrum orbis terrarum. Antverpiae: capud Ant. Coppenium Diesth. (NUK-G 2347).

Kambič, P. (2011). Analiza karte Kranjske J. D. Florjančiča iz leta 1744. Diplomska naloga. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Karrow, R. Jr. (1993). Mapmakers of the sixteenth century and their maps. Chicago: Spelcum Orbis Press.

Kladnik, D., Urbanc, M., Fridl, J., Orožen Adamič M. in Perko, D. (2006). Ein Kartenfund in Slowenien und sein Faksimiledruck: Ein wichtiges Ereignis für Sloweniens und Österreichs historische Geographie. Mitteilungen der

Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 148, 347–368. 13. Korošec, B. (1978). Naš prostor v času in projekciji: oris razvoja zemljemerstva, kartografije in prostorskega urejanja na osrednjem Slovenskem. Ljubljana: Geodetski zavod.

Kozler, P. (1853). Zemljovid Slovenske dežele in pokrajin. [Dunaj]: P. Kozler. (NUK-G Z 282.6/s86).

Lazius, W. (1574). Goritiae, Karstii, Chaczeolae, Carniolae, Histriae et Windorum Marchae descrip. V Theatrum orbis terrarum. Antverpiae: capud Ant. Coppenium Diesth. (NUK-G 2347).

Livieratos, E., Tsorlini, A., Boutoura, C. in Manoledakis, M . (2008). Ptolemy’s Geographia in digits. e-Perimetron, 3 (1), 22–39. Pridobljeno 28. 8. 2011 s spletne strani: http://www.e-perimetron.or.g/Vol_3_1/Livieratos_et_al.pdf

Longyka, I. (2000). Prikazi slovenskega ozemlja. V M. Vidic, L. Brenk, M. Ivanič (Ur.), Ilustrirana zgodovina Slovencev (str. 443–483.) Ljubljana: Mladinska knjiga.

Mela, P. (1518). Libri de situ orbis tres, adjectis Joachimi Vadiani … Viennae: Expens. Luca Alantse. (NUK-G 1225).

Melik, V. (1997). Slovenska matica. V Enciklopedija Slovenije, 11 (str. 415–416). Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.

Mercator, G. (1589?). Karstia, Carniola, Histria et Windorum Marchia. Duisburg. (NUK-G Z 282.6s266).

Mihevc, B. (1998). Slovenija na starejših zemljevidih. V Geografski atlas Slovenije (str. 38–49). Ljubljana: DZS.

Ortelius, A. (1574). Theatrum orbis terrarum. Antverpiae: capud Ant. Coppenium Diesth. (NUK-G 2347).

Perko, D. (2001). Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa. Ljubljana: Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU.

Reisp, B. (1994). Florjančičev veliki zemljevid Kranjske iz leta 1744. V Deželnopisna karta vojvodine Kranjske (str. 7–20). Ljubljana: Slovenska knjiga.

Rojc, B. (1990). Kartografsko delo Janeza Vajkarda Valvasorja. V Valvasorjev zbornik (str. 165–180). Ljubljana: SAZU; Odbor za proslavo 300-letnice izida Valvasorjeve Slave.

Slava vojvodine Kranjske (2011, 14. julij). Pridobljeno 16. 8. 2011 s spletne strani: http://sl.wikipedia.org/wiki/Ehre_des_Herzogthums_Krain

Cigale, M. (Ur.). (1869–1877). Slovenski atlant. [Ljubljana]: Matica Slovenska. (NUK-G A III 1).

Urbanc, M. (2005). Okoliščine nastanka Atlanta: od zamisli zanesenjakov do knjižnih polic narodno zavednih slovencev. V Atlant (str. 8–9). Ljubljana: Založba ZRC.

Valvasor, J. V. (1689). Carniolia, Karstia, Histria et Windorum Marchia. V Die Ehre deß Hertzogthums Crain … Laybach: czu finden bey Wolfgang Moritz Endter. (NUK-R 66321-4).

Valvasor, Janez Vajkard. (2009, 15. junij). V Slovenski biografski leksikon. Pridobljeno 20. 9. 2011 s spletne strani: http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:4160/VIEW/

Zsámboki, J. (1574). Illyricum. V Theatrum orbis terrarum. Antverpiae: capud Ant. Coppenium Diesth. (NUK-G 2347).