IKONOGRAFIJA EMBLEMOV V SPOMINSKI KNJIGI LJUBLJANSKE PLEMIŠKE DRUŽBE SV. DIZMA

  • Tine Germ
Ključne besede: Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma, baročna emblematika, simbolika živali, ikonografija

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma, najdragocenejši iluminirani baročni rokopis na Slovenskem, v katerem najdemo izjemno zanimivo zbirko emblemov, je bil vse do priprave projekta faksimilne izdaje leta 1998 znan le ozkemu krogu poznavalcev. V študijah, ki so pospremile faksimile, predvsem v ikonografskem katalogu emblemov, so bile miniature prvič sistematično obravnavane, vendar se v večini primerov razlaga vsebine emblemov omejuje na ikonografski opis. V primerih, ko je podana kratka ikonografska analiza, lahko neredko zasledimo napake, zlasti v interpretaciji emblemov, v katerih se pojavljajo živali.
Metodologija/pristop: Članek je zasnovan kot ikonografsko-ikonološka študija s področja baročne emblematike in ikonografije živali na primeru emblemov v Spominski knjigi plemiške družbe sv. Dizma.
Rezultati: Članek opozori na zgrešene ikonografske interpretacije posameznih emblemov v Spominski knjigi plemiške družbe sv. Dizma, ki so podane v dosedanjih raziskavah njihove vsebine, in prinaša nove, ustreznejše razlage.
Omejitve raziskave: Za celovitejše razumevanje ikonografije emblemov v obravnavani kroniki bi bila potrebna celostna ikonografska analiza vseh miniatur.
Izvirnost/uporabnost raziskave: V članku je razvita ikonografsko-ikonološka metoda vsebinske analize baročnih emblemov, ki prinaša novo razumevanje emblemov v Spominski knjigi plemiške družbe sv. Dizma in hkrati na konkretnih primerih opozarja na metodološke zdrse v obstoječih interpretacijah.

Biografija avtorja

Tine Germ
Dr. Tine Germ je izredni profesor za občo umetnostno zgodovino, Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: martin.germ@ff.uni-lj.si

Literatura

Abbondanza, R. (1963). La vie et les oeuvres d’André Alciat. Pédagogues et juristes. Congrès du Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours. Paris:

Vrin.

Alison, A., Rawles, St. in Saunders, A. (1999). A bibliography of French emblem books of the sixteenth and seventeenth centuries. Vol. 1. Geneva: Droz.

Cevc, E. (2001). Iluminirani kodeks ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma. V L. Gostiša (Ur.), Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma 1688‒1801, II. (str. 67‒113). Ljubljana: Fundacija Janeza Vajkarda Valvasorja.

Dolinar, F. M. (1994). Od Dizmove bratovščine do Akademije delovnih v Ljubljani. V K. Gantar (Ur.), Academia Operosorum: zbornik prispevkov s kolokvija ob 300-letnici ustanovitve (str. 35‒46). Ljubljana: SAZU.

Germ, T. (2009). Iconography of emblematic animals in the Album of the Ljubljana Noble Society of St Dismas: readings and misreadings. Ikon, 2, 305‒312.

Germ, T. (2011). Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma: zgodovinski kontekst nastanka in njeni idejni vzori. Arhivi, 34 (1), 33‒40.

Kastelic, J. (2001). Ljubljanska plemiška družba sv. Dizma v času in prostoru. V L. Gostiša (Ur.), Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma 1688‒1801, II. (str. 21‒26). Ljubljana: Fundacija Janeza Vajkarda Valvasorja.

Lavrič, A. (2003). Societas Unitorum – Akademija Združenih. V A. Lavrič. (Ur.), Zgodovina ljubljanske stolne cerkve (str. 27‒30). Ljubljana: Založba ZRC.

Marino Ferro, X. R. (1996). Symboles animaux. Paris: Desclée de Brouwer.

Maylender, M. (1926-1930). Storia delle Accademie d'Italia. Bologna: Cappelli.

Praz, M. (1975). Studies in seventeenth-century imagery. Roma: Edizioni di storia e letteratura.

Vrhunc, P. (1970). Simon Tadej Volbenk Grahovar (1710‒1774). Zbornik za umetnostno zgodovino, 8, 107‒132.

Objavljeno
2013-09-10
Rubrike
ČLANKI