MIKROTIPOGRAFIJA ARHITEKTA JOŽETA PLEČNIKA

  • Klementina Možina
Ključne besede: grafično oblikovanje, Jože Plečnik, kulturna dediščina, ponatis, tipografija

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: Prispevek podaja tipografsko analizo knjižice pravljic Makalonca, ki jo je v celoti oblikoval Plečnik, ter dveh njenih ponatisov, ki na žalost odstopata od izvirnega oblikovanja.
Metodologija/pristop: S primerjalno analizo obeh različic izvirne izdaje in dveh ponatisov smo podrobno preučili razlikovanja in nedoslednosti pri pripravi ter izdelavi druge in tretje izdaje knjižice pravljic Makalonca.
Rezultati: Arhitekturna dela slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika (1872–1957) so znana po vsej Evropi. Manj znana so njegova dela na področju grafičnega oblikovanja in tipografije. Med drugo svetovno vojno je izdelal vse dekoracije, vinjete in inicialke za pravljice ter v celoti grafično oblikoval knjižico, ki je bila izdana v mehki in trdi vezavi. Izdana sta bila dva mehkovezana ponatisa – eden leto po arhitektovi smrti (1958) in drugi leta 1988, ob stoletnici nastanka pravljic. V obeh ponatisih je sicer poudarjeno, da je grafično oblikovanje ponatisov identično Plečnikovemu, oba ponatisa pa sta, ravno nasprotno, slaba in popačena posnetka originala. Razlikujeta se v velikosti knjig in zrcala, uporabljenih pisavah, eden tudi v uporabljenem črkovnem slogu in velikosti pisave glavnega besedila, kakor tudi v drugih spremembah v besedilu. Posledično je slovenska kulturna dediščina veliko izgubila.
Omejitve raziskave: Raziskavo je omejevala težka dostopnost in preverljivost zgodovinskih podatkov s področja tiskarstva na Slovenskem.
Izvirnost/uporabnost raziskave: To je prva podrobna tipografska raziskava manjšega dela Plečnikovega grafičnega oblikovanja. Tipografska analiza in rezultati raziskave so lahko v pomoč pri pripravi faksimil oz. vernih ponatisov, pomembnih za kulturno dediščino. /

Biografija avtorja

Klementina Možina
Dr. Klementina Možina, doc., je zaposlena na Katedri za informacijsko in grafično tehnologijo Oddelka za tekstilstvo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Naslov: Snežniška ulica 5, 1000 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: klementina.mozina@ntf.uni-lj.si

Literatura

Ambrožič, M. (1937). Tiskarstvo. Ljubljana: Samozaložba.

Bernik, S. (1989). Plakat & znak. Ljubljana: Revija Sinteza.

Blejec, M. (1957). Priročnik za ročne stavce. Ljubljana: Združenje grafičnih podjetij Jugoslavije, sekcija za LRS.

Bulovec, Š. (1975). Prešernova bibliografija. Maribor: Založba Obzorja.

Dobrovoljc, H. (2004). Pravopisje na Slovenskem. Ljubljana: ZRC SAZU.

Finžgar, F. S. (1944). Makalonca. Ljubljana: Nova založba.

Finžgar, F. S. (1958). Makalonca. Celje: Mohorjeva družba.

Forssman, F. in Jong, R., (2004). Detailtypografie. Mainz: Hermann Schmidt.

Fotostavek. Ljubljana: Delo.

Gascoigne, B. (1998). How to identify prints: a complete guide to manual and mechanical process from woodcut to ink jet. London: Thames and Hudson.

Grabrijan, D. (1968). Plečnik in njegova šola. Maribor: Obzorja.

Gulbins, J. in Kahrmann, C., (2000). Mut zur Typographie. Berlin: Springer.

Hrausky, A., Koželj, J. in Prelovšek, D. (2006). Jože Plečnik: Vienna, Prague, Ljubljana. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Jenko, R. (1999). Vizualno razmišljanje. Ljubljana: R. Jenko; Sanje.

Kipphan, H. (2001). Handbook of print media. Berlin: Springer.

Krečič, P. (1997). Jože Plečnik: branje oblik. Ljubljana: DZS.

Krečič, P. (2002). Plečnik in ekspresionizem. Ljubljana: Nova revija.

Kulturni obzornik. (1944, 7. oktober). Slovenec, 230, 3.

McLean, R. (2000). The Thames and Hudson manual of typography. London: Thames and Hudson.

Mihalek, O. (1946). Stavec in njegovo delo. Ljubljana: Prosvetni odsek zveznega tajništva grafične industrije.

Možina, K. (2003). Knjižna tipografija. Ljubljana: Filozofska fakulteta; Naravoslovnotehniška fakulteta.

Možina, K. (2009). Mikrotipografija. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta.

Možina, K. in Munda, P. (2006). Glagolitic script transposed into a Latin typeface. V 37th International Symposium on Novelties in Textiles, 2nd International Symposium on Novelties in Graphics and 7th International Symposium SCA: Colors of National Symbols (10 f.). Ljubljana: University of Ljubljana.

Mrak, S. (1972). Ročni stavec. 2. del. Ljubljana: Šolski center tiska in papirja.

Mrak, S. (1980). Tehnologija stavljenja 3. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.

Paradiž, J. (1971). Ročni stavec. 1. del. Ljubljana: Šolski center tiska in papirja.

Pincus Jaspert, W., Turner Berry, W. in Johnson, A. F. (2001). Encyclopaedia of type faces. London: Cassell.

Prelovšek, D. (2005). Plečnik and English art. V Acta historiae artis Slovenica, 10, 157–166.

Renner, P. (1939). Die Kunst der Typographie. Berlin: Frenfel & Engelbrecher Gebrauchsgraphik.

Slovenski pravopis, 1, Pravila. (1990). Ljubljana: DZS.

Stele, F. (1967). Arh. Jože Plečnik v Italiji 1898–1899. Ljubljana: Slovenska matica.

Šifrer, J. (1988). V Makalonca. Celje: Mohorjeva družba.

Willberg, H. P. in Forssman, F. (2005). Lesetypografie. Mainz: Hermann Schmidt.

Žiljak, V. (1988). Računalniški fotostavek. Ljubljana: PIS tiska in papirja.

Objavljeno
2013-09-10
Rubrike
ČLANKI