BRANJA IN PRIPOVEDOVANJA MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI

  • Milena Mileva Blažić Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Anja Štefan
Ključne besede: mladinska književnost, odrasla književnost, mladinsko branje, odraslo branje, dvojni naslovnik

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: Namen raziskave je posodobitev definicije mladinske književnosti s stališča literarne vede, naslovnika in recepcije ter definicija pojma mladinsko branje. Gre za književna besedila in like in inter/nacionalnega kanona, ki so postala mladinsko branje. Gre tudi za obraten proces, za mladinska besedila, ki so postala odraslo branje. Raziskava poskuša analizirati trende razvoja sodobne mladinske književnosti, kot so naslovniška odprtost, igralne dejavnosti s knjigo in knjige v neknjižnih medijih.
Metodologija/pristop: Metoda besedilne analize, deksriptivna in analitično-raziskovalna metoda, postopek obdelave podatkov na osnovi značilnosti besedilne analize.
Rezultati: Rezultati raziskave so nova definicija mladinske književnosti s stališča literarne vede, naslovnika in namena.
Omejitve raziskave: Raziskava je osredotočena na najbolj reprezentativna besedila in avtorje svetovne in slovenske književnosti, ki so postala del mladinskega literarnega kanona ali mladinsko branje.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Raziskava temelji na diahroni in sinhroni analizi različnega branja književnih besedil v procesu literararne recepcije, ko so besedila in liki iz inter/nacionalnega kanona postali del mladinskega branja.

Literatura

Appleyard, A. (1994). Becoming a reader: the experience of fiction from childhood to adulthood. Cambridge: Cambridge University Press.

Beckett, S. L. (1999). Transcending boundaries: writing for a dual audience of children and adults. New York ; London: Garland

Child, B. (2009, 14. julij). Vatican praises Harry Potter and the Half-Blood Prince. The Guardian. Pridobljeno 2. 10. s spletne strani http://www.guardian.co.uk/film/2009/jul/14/vatican-praises-harry-potter-and-the-half-blood-prince

Falconer, R. (2009). The crossover novel: contemporary children's fiction and its adult readership. New York ; London: Routledge

Kovič, K. (1984). Pajacek in punčka. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Konvencija o otrokovih pravicah OZN. (1989). Pridobljeno 1. 11. 2011 s spletne strani: www.varuh-rs.si/index.php?id=105

Padoan, G. (Ur.). (1987). 366 ... in več pravljic. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Poznanovič, M. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport; Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 1. 11. 2011 s spletne strani: http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Slovenscina_obvezni.pdf

Program življenja in dela osnovne šole. (1984). Ljubljana: Zavod SR Slovenije za šolstvo.

Štefan, A. (2007). Štiri črne mravljice. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Terčak, S. (1973). Ukradeni otroci. Ljubljana: Borec.

Zipes, J. (2006a). Fairy tales and the art of subversion: the classical genre for children and the process of civilization. New York, London: Routledge, Taylor & Francis.

Objavljeno
2013-09-10
Rubrike
ČLANKI