ALEŠ ŽIGA DOLNIČAR IN KNJIGE O BENEŠKI REPUBLIKI

  • Luka Vidmar
Ključne besede: Aleš Žiga Dolničar, Akademija operozov, Semeniška knjižnica v Ljubljani, Benetke, barok, knjige

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: Razprava se ukvarja z rokopisi in knjigami ljubljanskega plemiča Aleša Žige Dolničarja in drugih članov baročne Akademije operozov v Semeniški knjižnici v Ljubljani, ki so v zvezi z Beneško republiko. Predvsem ugotavlja, kateri tiski so vplivali na Dolničarjev rokopis Descriptio nobilissimae urbis Venetiae iz leta 1703, ki vsebuje opis potovanja iz Gorice v Benetke, hvalnico mestu, opis nekaterih pomembnih cerkva in vrsto risb. Obenem rekonstruira njegov odnos do politične, verske in umetnostne dediščine Serenissime.
Metodologija/pristop: Historična metoda, oprta na kritično preučevanje virov.
Rezultati: Nova spoznanja o Alešu Žigi Dolničarju in Akademiji operozov, pridobljena pri preučevanju doslej neraziskanih virov.
Omejitve raziskave: Rokopisi in knjige v Semeniški knjižnici v Ljubljani.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Izviren prispevek k zgodovini baročne kulture na Kranjskem.

Biografija avtorja

Luka Vidmar
Inštitut za slovensko literaturo in literarne
vede, ZRC SAZU

Literatura

Primarni viri:

SKLJ,18 rkp. 17, Janez Gregor Dolničar, Catalogus librorum Bibliothecae Thalnitscherianae, Ljubljana 1692.

SKLJ, rkp. 79, Aleš Žiga Dolničar, Descriptio nobilissimae urbis Venetiae, Gorica 1703.

SKLJ, Frančišek Jožef Thallmainer, Abecedni katalog Javne škofijske knjižnice v Ljubljani, Ljubljana 1752–1768 (rokopis brez signature, avtorja, naslova in paginacije).

SKLJ, Jožef Frančišek pl. Werth, Catalogus librorum impressorum in bibliotheca hac episcopali ad usum publicum destinata asservatorum, ordine alphabetico grata methodo concinatus, Ljubljana 1770 (rokopis brez signature).

Sekundarni viri:

Albrizzi, Girolamo. Esatta notitia del Peloponneso volgarmente penisola della Morea, in Venetia 1687 (SKLJ X I 15 č).

Coronelli, Vincenzo. Atlante Veneto, in Venetia 1691 (SKLJ D VI 8 r).

Coronelli, Vincenzo. Biblioteca universale sacro-profana, antico-moderna, I–IV, in Venezia 1701–1704 (SKLJ X VII 2–5 r).

Giustiniano, Pietro. Dell’ historie Venetiane, in Venetia 1670 (SKLJ W III 8 č).

Martinelli, Domenico. Il ritratto di Venezia, Venetia 1684 (SKLJ X I 23 č).

Moisesso, Faustino. Historia della ultima guerra nel Friuli, in Venetia 1623 (SKLJ V IV 6 č).

Nani, Battista. Historia della Republica Veneta, 1-2, in Venetia 1676-1679 (SKLJ V IV 6–7 r).

Pacifico, Pietro Antonio. Cronica Veneta, overo Succinto racconto di tutte le cose più cospicue, et antiche della Città di Venetia, in Venetia 1697 (SKLJ W I 10 č).

Palazzi, Giovanni. De dominio maris libri duo, Venetiis 1663 (SKLJ s II 4 r).

Palladio degli Olivi, Enrico. Rerum Foro-Iiuliensium libri undecim et De oppugnatione Gradiscana libri quinque, Utini 1659 (SKLJ V VII 17 r).

Sandrart, Jacob von. Kurtze und vermehrte Beschreibung von dem Ursprung, Aufnehmen, Gebiete und Regierung der Weltberühmten Republick Venedig, Nürnberg 1687 (SKLJ u V 14 r).

Vero, Giovanni Battista. Rerum Venetarum libri quatuor, Patavii 1638 (SKLJ W IV 2 č).

Navedeni viri:

Dolničar, J. G. (2009). Bibliotheca Labacensis publica Collegii Carolini Nobilium. V L. Vidmar (Ur.), Trubar, Hren, Valvasor, Dolničar: o slovstvu na Kranjskem (str. 181–395). Ljubljana: SAZU.

Lavrič, A. (1996). Umetnostni spisi Aleša Žige Dolničarja. Acta historiae artis Slovenica, 1, 35–78.

Lavrič, A. (2003). Zgodovina ljubljanske stolne cerkve po dokumentih Janeza Antona Dolničarja. V A. Lavrič (Ur.), J. G. Dolničar: zgodovina ljubljanske stolne cerkve, Ljubljana 1701–1714 (str. 443–495). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Martinelli, D. (1684). Il ritratto di Venezia. Venetia: Giovanni Giacomo Hertz.

Miklavčič, M. (1952). Prešeren Janez Krst. V F. K. Lukman (Ur.), Slovenski biografski leksikon, zv. 8 (str. 565–566). Ljubljana: SAZU.

Norwich, J. J. (1983). A history of Venice. Harmondsworth: Penguin.

Pacifico, P. A. (1697). Cronica Veneta, overo Succinto racconto di tutte le cose più cospicue, et antiche della Città di Venetia. Venetia: Domenico Lovisa.

Pohlin, M. (2003). Bibliotheca Carnioliae. V J. Faganel (Ur.), Marko Pohlin: Kraynska grammatika, Bibliotheca Carnioliae (str. 319–584). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Radics, P. (1863). Eine krainerische Gelehrten-Familie. Blätter aus Krain, Beilage zur Laibacher Zeitung, 7, 178–180, 182–184, 187–188, 190–191, 195–196, 199–200.

Smolik, M. (1980). Thalnitscher (Dolničar) Aleš Sigismund. V A. Gspan in F. Petre (Ur.), Slovenski biografski leksikon, zv. 12 (str. 71–72). Ljubljana: SAZU.

Stele, M. (1951). Aleš Žiga Dolničar. Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v., I, 139–155.

Steska, V. (1901). Dolničarjeva ljubljanska kronika od l. 1660 do l. 1718. Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko, 11, 18–32, 69–97, 141–186.

Vidmar, L. (2005). Arheološki vodniki iz bibliotek operozov in iz njihove bližine v Semeniški knjižnici v Ljubljani. Keria, 7 (2), 35–56.

Vidmar, L. (2008a). Ad usum publicum destinata: o javnem značaju Semeniške knjižnice v Ljubljani. Zgodovinski časopis, 62 (1–2), 187–202.

Vidmar, L. (2008b). Aleš Žiga Dolničar v Rimu leta 1707 in 1708. Acta historiae artis Slovenica, 13, 67–82.

Vidmar, L. (2008c). Stolnica sv. Nikolaja v Ljubljani in bazilika sv. Petra v Rimu: baročna komparacija Janeza Gregorja Dolničarja. V M. Benedik (Ur.), Stolnica sv. Nikolaja v Ljubljani: 1707 (str. 166–185). Ljubljana, Celje: Stolna župnija sv. Nikolaja; Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti; Društvo Mohorjeva družba.

Objavljeno
2013-02-09
Rubrike
ČLANKI