VPLIV MENEDŽMENTA NA KAKOVOST VSEBINSKE OBDELAVE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Jelka Kos

Povzetek

IZVLEČEK

Vsebinska obdelava, ki predstavlja vsebino knjižničnega gradiva, je ena izmed važnejših aktivnosti, ki podpira proces poizvedovanja. Kakovost slednjega je odvisna od kakovosti predstavljanja vsebine gradiva. Če je to predstavljeno nezadostno ali neustrezno, bo kakovost poizvedovanja prav tako neustrezna in nezadostna. To pomeni, da lahko neustrezna dodelitev vsebinskih oznak vodi do neuspešne poizvedbe – uporabnik ne najde relevantnega gradiva. Kakovost vsebinske obdelave lahko izboljšamo tako, da preučimo vse dejavnike, ki vplivajo na njeno kakovost. Slednjaje odvisna od številnih dejavnikov. Avtorica si zastavi vprašanje: Ali na kakovost vsebinske obdelave vpliva tudi knjižnični menedžment, ki ni neposredno povezano s samim delovnim postopkom vsebinske obdelave? V prispevku je obravnavana povezava med kakovostjo vsebinske obdelave in knjižničnim menedžmentom. Podan je koncept kakovosti, opredeljena je kakovost vsebinske obdelave in analizirani so dejavniki, ki vplivajo na njeno kakovost. Avtorica analizira kakovost vsebinske obdelave in njene dejavnike z vidika štirih osnovnih menedžmentskih funkcij: načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje. Na podlagi analize in logičnih povezav med kakovostjo vsebinske obdelavein menedžmenta je avtorica zaključila, da je kakovost vsebinske obdelave odvisna med drugim tudi od menedžmenta.

Ključne besede

kakovost; vsebinska obdelava; menedžment; knjižnic

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Ambrožič, M. (1999). Ugotavljanje uspešnosti delovanja visokošolskih knjižnic. V V. Gradišar (Ur.), Pomen in delo visokošolskih knjižnic: [zbornik referatov] (str. 9–59). Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica.

Delovno gradivo X za Bibliotekarski terminološki slovar. (2008). Ljubljana: Bibliotekarska terminološka komisija. Pridobljeno 25. 2. 2010 s spletne strani: http://www.cek.ef.uni-lj.si/terminologija/BTS-TEST/iskanje.html

ISO 5963:1985, Documentation - Methods for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing terms. (1985). Geneva: ISO.

ISO 11620:1998, Information and documentation - Library performance indicators. (1998). Geneva: ISO.

Ivanko, Š. (2002). Oblikovanje in razvoj organizacije. V S. Možina et al., Management: nova znanja za uspeh (str. 410–443). Radovljica: Didakta.

Kajzer, A. (1996). Trg dela in brezposelnost v Sloveniji. Doktorska disertacija. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta.

Lancaster, F. W. (2003). Indexing and abstracting in theory and practice (3rd ed.). London: Facet Publishing.

Lipičnik, V. (2002). Ravnanje z ljudmi pri delu. V S. Možina et al., Management: nova znanja za uspeh (str. 444–470). Radovljica: Didakta.

Marolt, J., Gomišček, B. (2005). Management kakovosti. Kranj: Moderna organizacija.

Možina, S., Bernik, J., Svetic A. (2004). Osnove managementa. Piran: GEA College, Visoka šola za podjetništvo.

Poll, R., Boekhorst, P. te (1996). Measuring quality: international guidelines for performance measurement in academic libraries. München [etc.]: Saur.

Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo. (2004). Uradni list RS, št. 127/2004.

Pučko, D. (2002). Planiranje kot managementska funkcija. V S. Možina et al., Management: nova znanja za uspeh (str. 234–269). Radovljica: Didakta.

Roelandts, G. (1998). Flanders (Belgium). V P. Borchardt in U. Wimmer (Ur.), Performance measurement and quality management in public libraries (str. 33–47).

Berlin: Deutsches Bibliotheksinstitut.

Rolling, I. (1981). Indexing, consistency, quality and efficiency. Information Processing & Management, 17 (2), 69–76.

Rozman, R. (2002). Pojmovanje in razvoj managementa. V S. Možina et al., Management: nova znanja za uspeh (str. 46–95). Radovljica: Didakta.

Shoham, S., Kedar, R. (2001). The subject cataloging of monographs with the use of keywords. Cataloging & Classification Quarterly, 33 (2), 29–54.

SLS ISO 8402, Kakovost – slovar. (1993). Ljubljana: Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.

Stueart, R. D., Moran, B. B. (2002). Library and information center management (6th ed.). Greenwood Village: Libraries Unlimited.

Svenonius, E., McGarry, D. (1993). Objectivity in evaluating subject heading assignement. Cataloging & Classification Quarterly, 16 (2), 5–40.

Urbajs, A., Šabot, P. (1991). Vidiki kvalitete vzajemne in lokalnih baz v sistemu vzajemne katalogizacije. V T. Šercar (Ur.), Tretiranje znanstvenih in strokovnih publikacij in polpublikacij v online dostopnih bazah podatkov za znanost in tehnologijo, 14. posvetovanje o znanstvenih in strokovnih publikacijah in polpublikacijah, Maribor, 16.–18. 12. 1991. (str. 269–273). Maribor: Univerza, Institut informacijskih znanosti.

Urbanija, J. (2003). Pomen strokovnega izobraževanja in učenja v novi viziji knjižničarstva. V M. Ambrožič (Ur.), Vizija razvoja knjižničarstva v Sloveniji: zbornik referatov (str. 111–125). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev

Slovenije.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87.