AKTUALNI PROBLEMI PRI INVENTARIZACIJI GRADIVA V LUČI ZBIRANJA STATISTIČNIH PODATKOV

Tereza Poličnik-Čermelj

Povzetek

IZVLEČEK

Inventarizacija je vpis knjižničnega gradiva v inventarno knjigo. V teoriji so znani štirje načini pridobivanja knjižničnega gradiva: nakup, zamena, dar in obvezni izvod. Šifrant lokacijskih podatkov v COBISS segmentu Zaloga vključuje več načinov nabave, kar povzroča težave tudi pri izdelavi knjižničnih statistik. V članku so opisani ukrepi inventarizacije pri določenih vrstah knjižničnega gradiva. Pojasnjena so navodila za evidentiranje starih zalog gradiva. Razjasnjeni so postopki ob preusmeritvi gradiva v druge zbirke s spremenjenim tipom vnosa, ki se izraža zlasti pri integrirnih virih. Opisani so načini inventarizacije in izposoje pri adligatih, spremnem gradivu, učnih kompletih, garniturah, večvrstnem gradivu in zbirnih zapisih. Avtorica opozori na napačno inventarizacijo nadomestil za izgubljene publikacije in predstavlja problematiko izposoje nekaterih fizičnih enot ter predlaga možne načine evidentiranje elektronskih virov, dostopnih na daljavo. Pred izpisom inventarne knjige priporoča kontrolo rezultatov inventarizacije. V zaključku poudari, da relevantne in kredibilne statistične podatke o razvoju knjižnične zbirke podaja le oseba, ki dobro pozna obdelavo in inventarizacijo gradiva.

Ključne besede

inventarizacija; statistika; izposoja gradiva; COBISS Zaloga

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Banič, T., Berčič, B., Filo, B. in Veselko, M. (1987). Osnove knjižničarstva. Ljubljana: Posebna izobraževalna skupnost za kulturo.

COBISS3/Nabava: priročnik za uporabnike. (2008-). Maribor: IZUM. Pridobljeno 29. 9. 2010 s spletne strani: http://e-prirocniki.izum.si/EntryFormDesktopDefault.aspx?tabid=21&type=manual&file=manual

COMARC/B format: za bibliografske podatke. (2008-). Maribor: IZUM. Pridobljeno 23. 10. 2010 s spletne strani: http://e-prirocniki.izum.si/EntryFormDesktopDefault.aspx?tabid=21&type=manual&file=manual

COMARC/H format za podatke o stanju zaloge. (2008-). Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 23. 10. 2010 s spletne strani: http://eprirocniki.izum.si/EntryFormDesktopDefault.aspx?tabid=21&type=manual&file=manual

Eržen, M. (2007). E-knjige v okolju Univerze v Ljubljani - uporabni priročniki ali slepa ulica: izkušnje CTK. Knjižnica, 51 (1), 157–171.

ISBD(CR): mednarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacij in drugih kontinuiranih virov: revidirani ISBD(S): mednarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacij. (2005). Ljubljana: NUK.

ISBD(M): mednarodni bibliografski opis monografskih publikacij. (1997). Ljubljana: NUK.

Kodrič-Dačić, E. (1995). Inventarizacija: teorija in praksa v Narodni in univerzitetni knjižnici. Knjižnica, 39 (1–2), 93–121.

Kodrič-Dačić, E. (2004). Statistična merjenja dejavnosti knjižnic: usklajevanje praktičnih potreb s standardi. Knjižnica, 48 (3), 157–172.

Kodrič-Dačić, E. (2007). Uvod v izgradnjo knjižničnih zbirk. Knjižnica, 51 (1), 89–112.

Korže-Strajnar, A. (1985). Delovni postopki in obdelava podatkov v poslovanju knjižnic. Ljubljana: [s. n.].

Pirjevec, A. (1940). Knjižnice in knjižničarsko delo. Celje: Družba sv. Mohorja, 1940.

Poličnik-Čermelj, T. (2009). Evidentiranje elektronskih virov, dostopnih na daljavo, v COBISS. Šolska knjižnica, 19 (2–3),143–154.

Poličnik-Čermelj, T. (1992). Inventarizacija knjižničnih gradiv v NUK. Ljubljana: NUK.

Poličnik-Čermelj, T. (1994). Pridobivanje gradiva in inventarizacija. Ljubljana: NUK.

Potočnik, V. (2010). Drobni tisk kot obvezni izvod v Narodni in univerzitetni knjižnici. Knjižnica, 54 (3), 53–71.

Pravilnik o evidenciji bibliotečke građe. (1995). Službeni glasnik RS, št. 7/9. Pridobljeno 23. 10. 2010 s spletne strani:http://www.nb.rs/pages/article.php?id=1485

Pravilnik o obveznem izvodu publikacij Univerze v Mariboru. (2010). Maribor: Univerza. Pridobljeno 23. 10. 2010 s spletne strani: http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=21396

Pravilnik o vodenju inventarne knjige premične kulturne dediščine. (2004). Uradni list RS, št. 122.

Pregelj, B. (1950). Delo knjižničarja v ljudski knjižnici. Ljubljana: Ljudska prosveta Slovenije.

Ristić, D. (1989). Inventarisanje monografskih i serijskih publikacija. Beograd: NBS.

SIST ISO 2789:2007, Informatika in dokumentacija – Mednarodna statistika za knjižnice. (2007). Ljubljana: Slovenski inštitut za standardizacijo.

Šlajpah, M. (1961). Ljudske knjižnice: priročnik za knjižničarje. Ljubljana: DZS.

Tadić, K. (1994). Rad u knjižnici. Opatija: Benja.

Verona, E. (1983). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 2: Kataložni opis. Zagreb: Društvo bibliotekara Hrvatske.

Wiegand, G. (1987). Bestandsaufbau. V S. Corsten et al. (Ur.), Lexikon des geamsten Buchwesens (str. 333–334). Stuttgart: A. Hiersmann.

Vodeb, G. (2008). Merjenje elektronskih virov v knjižnični obliki. V M. Božič (Ur.), Kakovost v visokošolskih in specialnih knjižnicah (str. 99–101). Ljubljana:

ZBDS.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87.

Zakon o obveznem izvodu publikacij. (2006). Uradni list RS, št. 69.

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. (2006). Uradni list RS, št. 30.

Žumer, V. (2007). Roki hranjenja dokumentarnega gradiva Univerze in njenih članic. V J. Ciperle (Ur.), Varstvo arhivske in muzejske kulturne dediščine Univerze v Ljubljani (str. 31–53). Ljubljana: Univerza v Ljubljani.