PODOBA SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC V LETU 2009

  • Gorazd Vodeb
Ključne besede: splošne knjižnice, statistični podatki, letna poročila

Povzetek

IZVLEČEK

V članku so predstavljeni statistični podatki o delu slovenskih splošnih knjižnic v letu 2009, ki jih vsakoletno zbira Center za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici. Podatki prikazujejo odprtost knjižnic, prostorske pogoje in opremo knjižnic, stanje knjižničnih zbirk ter velikost prirasta. Predstavljena je tudi struktura zaposlenih, struktura prihodkov in odhodkov ter podatki o obiskovalcih, članih ter izposoji in drugih storitvah knjižnic. Kazalci so primerjani z normativi in standardi ter cilji Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2008–2011.

Biografija avtorja

Gorazd Vodeb
Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: gorazd.vodeb@nuk.uni-lj.si

Literatura

Novljan, S. (2007). Splošne knjižnice: poročilo za leto 2006. Ljubljana: NUK.

Polnopravni člani sistema COBISS.SI in njihovo sodelovanje v sistemu vzajemne katalogizacije. (2010). Maribor: IZUM. Pridobljeno s spletne strani 31. 5. 2010

http://home.izum.si/cobiss/o_cobissu/STAT_PRIRAST_SI_2009_1.pdf

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). Uradni list RS, št. 73 in 70/2008.

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008–2011. (2008). Uradni list RS, št. 35.

SIST ISO 2789:2007, Informatika in dokumentacija – Mednarodna statistika za knjižnice. (2007). Ljubljana: Slovenski inštitut za standardizacijo.

Standardi za splošne knjižnice: (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015). (2005). Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost RS. Pridobljeno 29. 10. 2008 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/

pageuploads/Ministrstvo/Podrocja/NSKD/standardi_spl_k_sprejeti.pdf

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic. (2003). Uradni list RS, št. 29.

Vodeb, G. (2008). Podoba slovenskih splošnih knjižnic v letu 2007. Knjižnica, 52 (4), str. 57–76.

Vodeb, G. (2009). Podoba slovenskih splošnih knjižnic v letu 2008. Knjižnica, 53 (1–2), str. 33–51.

Vodeb, G. in Tizaj Marc, D. (2009). Slovenske knjižnice v številkah. Splošne knjižnice: poročilo za leto 2008. Ljubljana: NUK.

Zakon o državni statistiki. (1995). Uradni list RS, št. 45 in št. 9/2001.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87 in št. 96/2002.

Zakon o lokalni samoupravi. (1993). Uradni list RS, št. 72 in št. 94/2007, 27/2008, 76/2008, 100/2008.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. (2007). Uradni list RS, št. 77.

Objavljeno
2013-09-10
Rubrike
ČLANKI