KNJIGA KOT PREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA V PORTALU DEDI: UMESTITEV KNJIGE V DIGITALNO ENCIKLOPEDIJO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE NA SLOVENSKEM

Ines Jerele, Urška Šavc, Irena Eiselt, Renata Šolar, Mateja Šmid Hribar, Boris Horvat, Daniel Vladušič

Povzetek

IZVLEČEK

Projekt »Digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem« (DEDIII) je prototipni raziskovalno-razvojni projekt (2009-2010) in predstavlja prvi poskus večmedijske digitalne predstavitve slovenske naravne in kulturne dediščine in interdisciplinarno združuje delo različnih kulturnih in izobraževalnih institucij, s čimer so bile na enem mestu zbrane verodostojne, kakovostne in kompleksne vsebine štirih vrst dediščine (nepremične, premične, žive kulturne ter naravne) z namenom, izobraževati in približati dediščino najširši javnosti in jo spodbuditi k soustvarjanju jutrišnje dediščine. Za potrebe projekta je bil narejen podroben tezaver dediščine, ki združuje do sedaj znane in na novo dopolnjene taksonomije za posamezne vrste dediščine. Ustanovljena je bila strokovna uredniška skupina, ki skrbi za kakovost objavljenih vsebin. Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) je kot ena temeljnih ustanovza hranjenje in zbiranje slovenske pisne kulturne dediščine sodelovala že pri zasnovi pilotnega projekta DEDI, v nadaljevalnem projektu pa je z digitalizacijo pomembnih zgodovinskih in literarnih del v okviru premične dediščine prispevala k primerni zastopanosti virtualne knjige na spletnem portalu DEDI.

Ključne besede

premična kulturna dediščina; digitalne zbirke; taksonomije; tezavri; spletni portali

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Bogataj Jančič, M. (2009). Avtorskopravne ovire digitalizacije javnih knjižnic: (Google v. Europeana). Podjetje in delo, 35 (6–7), 1235-1248.

Edwards, L., Chambers, S. in Svoljšak, S. (2009). A European solution to right information management: the ARROW project. Biblioteche oggi, 27 (spec. issue), 22–29.

Glažar, N. (2007). Kulturna dediščina in digitalizacija v okvirih EU. Arhivi, 30 (1), 55–63.

i2010: digital libraries. (2008). Pridobljeno 21. 9. 2010 s spletne strani: http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l24226i_en.htm

Križnar, N. et al. (2008). Register nesnovne dediščine kot del enotnega registra kulturne dediščine: zaključno poročilo. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo. Dostopno tudi na spletni strani: http://www.zkds.si/filelib/crp/elaborat.pdf

Kalčina, K., Dimchev, A., Mazić, B., Ovčina, I., Petrovič, M., Vukčević, Z. in Dadasović, D. (2007). Prispevek knjižnic k evropski identiteti. Organizacija znanja, 12 (4), 252–261. Pridobljeno 8. 9. 2010 s spletne strani: http://

home.izum.si/COBISS/OZ/2007_4/html/clanek_10.html

Multilingual access to the European cultural heritage: multilingual websites and thesauri. (2006). Roma: Minerva.

Online access to Europe’s cultural heritage. (2009, 19. november). Pridobljeno 28. 10. 2010 s spletne strani: http://europa.eu/legislation_summaries/culture/am0001_en.htm

Online digitisation of cultural heritage. (2007, 28. marec). Pridobljeno 28. 10. 2010 s spletne starni: http://europa.eu/legislation_summaries/culture/

l29018_en.htm

Pokorn, D., Krstulović, Z. in Štular Sotošek, K. (2009). Dostop do elektronskih virov: delovanje Digitalne knjižnice Slovenije. Organizacija znanja, 14 (4), 180–185.

Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot. (2004). Uradni list RS, št. 111 in 70/2006, 58/2009.

Pravilnik o seznamu zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah. (2010). Ljubljana: Ministrstvo za kulturo. Dostopno tudi na spletni strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/Predlogi_zakonov/pravilnik_o_zvrsteh_v_uskajevanje.pdf

Pravilnik o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine. (2000). Uradni list RS, št. 73.

Sporočilo Komisije Evropskemu Parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomskosocialnemu Odboru in Odboru regij Evropska digitalna agenda. (2010, 26. avgust). Bruselj: Evropska Komisija. Pridobljeno 27. 10. 2010 s spletne strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245: REV1:SL:HTML

Strategies for a European area of digital cultural resources : towards a continuum of digital heritage: conference report: European conference. (2004). Hague: Ministry of Education, Culture and Science of Netherlands.

Strategija razvoja informacijske družbe v Republiki Sloveniji: si2010. (2007). Ljubljana: Vlada RS. Dostopno tudi na spletni strani: http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/informacijska_druzba/si2010.pdf

Uredba o zvrsteh naravnih vrednot. (2002). Uradni list RS, št. 52 in 67/2003.

Uredba Sveta (EGS) št. 3911/92 z dne 9. decembra 1992 o izvozu predmetov kulturne dediščine. (1992). Uradni list EU, št. L 395. Dostopno tudi na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1992: 395: 0001:009:SL:HTML

Uredba Sveta (ES) št. 2469/96 z dne 16. decembra 1996 o spremembi Priloge k Uredbi (EGS) št. 3911/92 o izvozu predmetov kulturne dediščine. (1996). Uradni list EU, št. L 335. Dostopno tudi na spletni strani: http://eurlex.

europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2469:SL:NOT

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87.

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1). (2008). Uradni list RS, št. 16 in 123.