PRAVLJIČNE URE Z ZGODOVINSKO TEMATIKO IN SLOVENSKE SPLOŠNE KNJIŽNICE

  • Mateja Ugovšek
  • Primož Južnič
Ključne besede: pravljične ure, splošne knjižnice, zgodovinska tematika, zgodnje učenje

Povzetek

IZVLEČEK

Članek predstavlja nov pristop k pravljičnim uram v splošni knjižnici. Pravljične ure so lahko oblikovane v duhu zgodnjega učenja. Otrokom lahko na ta način že v predšolskem obdobju vzbudimo zanimanje za zgodovino. Splošna knjižnica je dolžna organizirati pravljične ure za otroke. S pomočjo pravljičnih ur lahko uspešno promovira svoje storitve in pridobiva nove člane. V enoti Osrednje knjižnice Mozirje je bila izvedena pravljična ura z zgodovinsko tematiko, ki je naletela na dober odziv pri otrocih in starših. Med slovenskimi splošnimi knjižnicami je bila izvedena anketa o pravljičnih urah s pomočjo elektronskega anketnega vprašalnika. Odzvalo se je 25 knjižnic. Rezultati so pokazali, da pravljične ure v veliki meri izvajajo ženske z univerzitetno izobrazbo. Splošne knjižnice najpogosteje organizirajo pravljične ure štirikrat mesečno. Pravljične ure z zgodovinsko tematiko izvajajo le redko.

Biografije avtorja

Mateja Ugovšek
Mateja Ugovšek je zaposlena v Osrednji knjižnici Mozirje. Naslov elektronske pošte: mateja.ugovsek@moz.sik.siž
Primož Južnič
Dr. Primož Južnič je izredni profesor na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo pri Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.Naslov elektronske pošte: primoz.juznic@ff.uni-lj.si

Literatura

Bauer, C. F. (1977). Handbook for storytellers. Chicago: ALA.

Bettelheim, B. (1999). Rabe čudežnega: o pomenu pravljic. Ljubljana: SH.

Kanič, I., Leder, Z., Ujčič, M., Vilar, P. in Vodeb, G. (2009). Bibliotekarski terminološki slovar. Knjižnica, 53 (3–4), 1–374.

Bošnjak, B. (2006). Mladi potrebujejo knjižnico: knjižna vzgoja v knjižnici. V D. Kramberger in M. Logar (Ur.), Splet znanja in domišljije: zbornik ob petdesetletnici mladinskega knjižničarstva v Mariboru: 1953–2003 (str. 79–88). Maribor: Mariborska knjižnica.

Cooper, H. (1998). History in the early years. London: Routledge.

Cooper, H. (2007). The teaching of history in primary Schools. London: Routledge.

Guidelines for library services to babies and toddlers (2006–2007). The Hague: IFLA. Pridobljeno 9. 1. 2010 s spletne strani: http://archive.ifla.org/VII/d3/pub/Profrep100.pdf

Horvat-Perne, S. (1992). Pravljična ura. Knjižnica, 36 (3–4), 85–92.

Jamnik, T. (1994). Knjižna vzgoja. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in šport.

Južnič, P. (2009). Cilji, poslanstvo in vizija knjižnice v lokalni skupnosti, dva pogleda? V M. Ambrožič in D. Vovk (Ur.), Knjižničarji in knjižnice: dodana vrednost okolju: zbornik referatov (str. 107–128). Ljubljana: ZBDS.

Kobe, M. in Pahor, N. (1990). Vzgojno-izobraževalno delo v šolski knjižnicimediateki. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Kocijan, G. in Šimenc, S. (1992). Slovensko slovstvo skozi stoletja. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Kordigel, M. (1991). Pravljica in otroška fantazija ali kako je postalo razmišljanje Charlotte Bühler za književno vzgojo aktualnejše, kot je bilo kdajkoli prej. Otrok in knjiga, 18 (32), 34–42.

Kordigel, M. in Jamnik, T. (1999). Književna vzgoja v vrtcu. Ljubljana: DZS.

Kos, J. (1983). Očrt literarne teorije. Ljubljana: DZS.

Mersich, B. (2004). Moderna knjižnica v stiku z otroki. Knjižnica, 48 (4), 167–181.

Morris, C. (2006). Where did you get those guys?: how to hire storytellers that sparkle. Children & Libraries, 4 (2), 48–51.

Novljan, S. (2004). Predšolski otroci – ciljna skupina knjižnice. Knjižničarske novice, 14 (7–8), 5–7.

Stanonik, M. (Ur.). (1999). Slovenska slovstvena folklora. Ljubljana: DZS.

Trškan, D. (2005). Didaktika zgodovine: gradivo za predavanja in vaje. Ljubljana: FF, Oddelek za zgodovino.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87.

Zalokar Divjak, Z. (2002). Brez pravljice ni otroštva. Krško: Gora.

Zorec, M. (Ur.). (2009). Najlepše zgodbe s slovenskih gradov. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Objavljeno
2013-09-10
Rubrike
ČLANKI